Συμβασιούχοι… στα σκουπίδια

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
1
EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Εξε­λί­ξεις με τη μορ­φή… καται­γί­δας σημα­το­δο­τεί η δημο­σιο­ποί­η­ση της από­φα­σης της Ολο­μέ­λειας του Ελεγ­κτι­κού Συνε­δρί­ου για τους συμ­βα­σιού­χους στην καθα­ριό­τη­τα.

Τα σχε­τι­κά πρα­κτι­κά επι­βε­βαί­ω­σαν ότι το Ανώ­τα­το Δημο­σιο­νο­μι­κό Δικα­στή­ριο έκρι­νε αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές τις δια­τά­ξεις αφε­νός για την παρά­τα­ση των συμ­βά­σε­ων (ομο­φώ­νως) και αφε­τέ­ρου για την πλη­ρω­μή των συμ­βα­σιού­χων (κατά πλειο­ψη­φία).

Με βάση την από­φα­ση, είναι ανε­πί­τρε­πτη η παρα­μο­νή των συμ­βα­σιού­χων στην εργα­σία μέχρι τις 31/12/2017, όπως προ­έ­βλε­πε σχε­τι­κή διά­τα­ξη.

Ετσι περί­που 15.000 –βάσει συν­δι­κα­λι­στι­κών εκτι­μή­σε­ων– άνθρω­ποι του μερο­κά­μα­του (λαμ­βά­νουν μει­κτά 780 ευρώ οι εργά­τες καθα­ριό­τη­τας και 870 ευρώ οι οδη­γοί απορ­ριμ­μα­το­φό­ρων) μετρούν αντί­στρο­φα για την οδυ­νη­ρή στιγ­μή που θα βρε­θούν άνερ­γοι.

«Είναι μια από­φα­ση-ταφό­πλα­κα. Πάνε όλοι για από­λυ­ση», λέει χαρα­κτη­ρι­στι­κά στην «Εφ.Συν.» ο αντι­πρό­ε­δρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Β. Γκι­τά­κος, καθώς, εφό­σον η από­φα­ση εγεί­ρει θέμα κυρώ­σε­ων στις διοι­κη­τι­κές υπη­ρε­σί­ες, στα­δια­κά αυτές θα δρο­μο­λο­γή­σουν την απο­μά­κρυν­ση των συμ­βα­σιού­χων.

«Αρνητική εξέλιξη»

Ως προς τα δεδου­λευ­μέ­να, η ορι­στι­κή από­φα­ση θα ληφθεί όταν το θέμα επι­στρέ­ψει στο αρμό­διο κλι­μά­κιο του Ελεγ­κτι­κού Συνε­δρί­ου. Στη συντρι­πτι­κή τους πλειο­νό­τη­τα οι εκτι­μή­σεις κατα­λή­γουν στο ότι δεν θα βρε­θούν απλή­ρω­τοι οι συμ­βα­σιού­χοι για όσο διά­στη­μα εργά­στη­καν. Καθη­συ­χα­στι­κή άλλω­στε είναι η ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών.

Υπό την παρα­δο­χή ότι η από­φα­ση «συνι­στά μια αρνη­τι­κή εξέ­λι­ξη», το υπουρ­γείο ανα­φέ­ρε­ται στην «πάγια νομο­λο­γία του Ελεγ­κτι­κού Συνε­δρί­ου ότι εργα­σία ήδη παρα­σχε­θεί­σα πρέ­πει να πλη­ρώ­νε­ται» και ενη­με­ρώ­νει ότι «σε κάθε περί­πτω­ση η κυβέρ­νη­ση δια­τη­ρεί τη δυνα­τό­τη­τα ανά­λη­ψης κάθε, τυχόν απα­ραί­τη­της, πρω­το­βου­λί­ας για να δια­σφα­λι­στεί η κατα­βο­λή των δεδου­λευ­μέ­νων».

Πρό­κει­ται όμως για δια­βε­βαί­ω­ση η οποία δεν στέ­κε­ται ικα­νή να μετριά­σει τον ανα­βρα­σμό που επι­κρα­τεί ανά­με­σα στις τάξεις των εργα­ζο­μέ­νων στους ΟΤΑ, είτε μονί­μων είτε συμ­βα­σιού­χων.

«Με την ανα­κοί­νω­ση το υπουρ­γείο δεν βάζει καθό­λου το θέμα της συνέ­χι­σης της εργα­σί­ας, παρό­τι στη συνά­ντη­ση που είχα­με με τον κ. Σκουρ­λέ­τη, στη διάρ­κεια της τελευ­ταί­ας 48ωρης απερ­γί­ας του κλά­δου, μας είχε υπο­σχε­θεί ότι σε περί­πτω­ση που βγει αρνη­τι­κή από­φα­ση από την Ολο­μέ­λεια του Ελεγ­κτι­κού, θα είχε έτοι­μη ρύθ­μι­ση προς κατά­θε­ση. Ακό­μη τίπο­τα, ούτε ως σχέ­διο» σχο­λιά­ζει ο κ. Γκι­τά­κος.

Συνέ­πεια της από­φα­σης είναι η βαθιά υπο­στε­λέ­χω­ση των δημο­τι­κών υπη­ρε­σιών καθα­ριό­τη­τας. Στο πλαί­σιο των μνη­μο­νια­κών περιο­ρι­σμών, αλλά και της μη ενερ­γο­ποί­η­σης της διά­τα­ξης για μόνι­μες προ­σλή­ψεις σε αντα­πο­δο­τι­κές υπη­ρε­σί­ες από πλευ­ράς δημάρ­χων, μεγά­λες ανά­γκες σε προ­σω­πι­κό καλύ­πτο­νταν από συμ­βα­σιού­χους.

Να σημειω­θεί, δε, ότι και στην από­φα­ση της Ολο­μέ­λειας απο­τυ­πώ­νε­ται η παρα­δο­χή ότι οι συμ­βα­σιού­χοι καλύ­πτουν πάγιες και διαρ­κείς ανά­γκες, παρό­τι εντάσ­σε­ται στην επι­χει­ρη­μα­το­λο­γία για την αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό­τη­τα των κυβερ­νη­τι­κών δια­τά­ξε­ων.

Οι απο­λύ­σεις που δρο­μο­λο­γού­νται θα οδη­γή­σουν υπη­ρε­σί­ες καθα­ριό­τη­τας σε κατάρ­ρευ­ση με αντί­κτυ­πο στην ομα­λή απο­κο­μι­δή απορ­ριμ­μά­των και έτσι θα ευνοη­θούν σχέ­δια πολ­λών δημάρ­χων για ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις, εξέ­λι­ξη που θα «μετρή­σει» στις τσέ­πες των δημο­τών.

Η τρο­πή που έχει πάρει η υπό­θε­ση των συμ­βα­σιού­χων εργα­τών καθα­ριό­τη­τας οδη­γεί στο συμπέ­ρα­σμα ότι ήταν πρό­χει­ρος ο τρό­πος που νομο­θέ­τη­σε η κυβέρ­νη­ση την παρά­τα­ση των συμ­βά­σε­ων. Πριν από τη «διά­τα­ξη Βερ­ναρ­δά­κη» -προ­έ­βλε­πε την αυτο­δί­καιη παρά­τα­ση των συμ­βά­σε­ων μέχρι το τέλος του έτους- η πρώ­τη ανα­νέ­ω­ση συμ­βά­σε­ων έγι­νε με διά­τα­ξη του πρώ­ην υπουρ­γού Διοι­κη­τι­κής Ανα­συ­γκρό­τη­σης, Γ. Κατρού­γκα­λου, το 2015.

Κυβερ­νη­τι­κή πηγή με γνώ­ση του θέμα­τος παρα­δέ­χθη­κε μεν στην «Εφ.Συν.» ότι ήταν επι­σφα­λής η πρώ­τη νομο­θε­τι­κή πρω­το­βου­λία, ωστό­σο εξέ­φρα­σε την άπο­ψη ότι οι τελευ­ταί­ες δικα­στι­κές απο­φά­σεις εξυ­πη­ρε­τούν πολι­τι­κές σκο­πι­μό­τη­τες και εξυ­πη­ρε­τούν τα σχέ­δια ιδιω­τών πάνω στον κερ­δο­φό­ρο για το κεφά­λαιο τομέα της καθα­ριό­τη­τας.

«Δεν είναι τυχαία η σιω­πή της Ν.Δ. μετά την από­φα­ση», σχο­λί­α­σε η ίδια πηγή, τη στιγ­μή που είναι γνω­στό ότι πριν από ένα μήνα αναρ­τή­σεις του τομε­άρ­χη Εσω­τε­ρι­κών, Μ. Βορί­δη, σε μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης με περιε­χό­με­νο την από­φα­ση του Ελεγ­κτι­κού, προη­γή­θη­καν ακό­μη και των διαρ­ρο­ών στον Τύπο.

Δίμηνες συμβάσεις

Οσον αφο­ρά την αντι­με­τώ­πι­ση της υπο­στε­λέ­χω­σης των υπη­ρε­σιών καθα­ριό­τη­τας στην καρ­διά της του­ρι­στι­κής περιό­δου, πλη­ρο­φο­ρί­ες της «Εφ.Συν.» ανα­φέ­ρουν ότι η κυβέρ­νη­ση εξε­τά­ζει την επι­λο­γή σύνα­ψης δίμη­νων συμ­βά­σε­ων, κάτι που δεν απαι­τεί δια­γω­νι­σμό, ούτε περ­νά από την κρί­ση του Ελεγ­κτι­κού Συνε­δρί­ου.

Προς το παρόν, το μόνο σίγου­ρο είναι ότι η «ατζέ­ντα» της εβδο­μά­δας θα περι­λαμ­βά­νει ένα πλού­σιο πρό­γραμ­μα κινη­το­ποι­ή­σε­ων.

Βάζο­ντας πλέ­ον μπρο­στά το αίτη­μα για μετα­τρο­πή όλων των συμ­βά­σε­ων από ορι­σμέ­νου σε αορί­στου χρό­νου (αίτη­μα που αφο­ρά και άλλους κλά­δους, π.χ. εργα­ζο­μέ­νους σε κοι­νω­νι­κά προ­γράμ­μα­τα), η ΠΟΕ-ΟΤΑ απο­φά­σι­σε σε χθε­σι­νή έκτα­κτη συνε­δρί­α­σή της την κατά­λη­ψη όλων των γκα­ράζ απορ­ριμ­μα­το­φό­ρων από τα μεσά­νυ­χτα που πέρα­σαν και πανελ­λα­δι­κή απερ­γία την Πέμ­πτη 22 Ιου­νί­ου, με συγκέ­ντρω­ση στις 10.30 στην πλ. Καραϊ­σκά­κη και πορεία προς το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών.

Συν­δι­κα­λι­στές δεν απο­κλεί­ουν στη διάρ­κεια των ημε­ρών να απο­φα­σι­στούν πρό­σθε­τες αγω­νι­στι­κές δρά­σεις. Από πλευ­ράς συν­δι­κά­του ΟΤΑ έχουν απο­φα­σι­στεί κατα­λή­ψεις αμα­ξο­στα­σί­ων από σήμε­ρα και προ­κή­ρυ­ξη 24ωρης απερ­γί­ας αύριο Τρί­τη.

Τέλος, σημειώ­νο­ντας ότι με την από­φα­ση του Ελεγ­κτι­κού τίθε­ται «με μεγα­λύ­τε­ρη επι­τα­κτι­κό­τη­τα η ανα­ζή­τη­ση συνο­λι­κής λύσης για τις συμ­βά­σεις εργα­σί­ας στο Δημό­σιο και τους ΟΤΑ», το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών επα­νέ­λα­βε ότι «σύντο­μα θα κλη­θούν όλοι οι εμπλε­κό­με­νοι, πολι­τι­κές δυνά­μεις και φορείς, να τοπο­θε­τη­θούν σε ένα ζήτη­μα που δημιουρ­γή­θη­κε εδώ και δεκα­ε­τί­ες απο­λύ­τως συνει­δη­τά», ενι­σχύ­ο­ντας την προ­ο­πτι­κή να ανοί­ξει μια ευρεία συζή­τη­ση για το θέμα, με πιθα­νό­τε­ρο απο­τέ­λε­σμα την πολι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση μετα­ξύ κυβέρ­νη­σης και αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης παρά την επί­τευ­ξη συναι­νε­τι­κών λύσε­ων.

Πηγή: efsyn.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας