Συνάντηση Ερντογάν με το Ρώσο υπουργό Άμυνας Σόιγκου

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
13

Ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν συνα­ντή­θη­κε σήμε­ρα με τον ρώσο υπουρ­γό Άμυ­νας Σερ­γκέι Σόι­γκου, σε μια περί­ο­δο που η έντα­ση ανε­βαί­νει στα συρια­κά σύνο­ρα ανά­με­σα στην Τουρ­κία και τις κουρ­δι­κές πολι­το­φυ­λα­κές.

Η συνο­μι­λία διε­ξή­χθη στα Θερα­πειά της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης, ανα­κοί­νω­σε η τουρ­κι­κή προ­ε­δρία, χωρίς άλλες διευ­κρί­νι­σεις. Όπως φάνη­κε από τις εικό­νες της συνά­ντη­σης που μετα­δό­θη­καν τηλε­ο­πτι­κά, στη συνο­μι­λία συμ­με­τεί­χαν ο αρχη­γός του επι­τε­λεί­ου των τουρ­κι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων στρα­τη­γός Χου­λου­σί Ακάρ και ο αρχη­γός των υπη­ρε­σιών πλη­ρο­φο­ριών Χακάν Φιντάν.

Η τουρ­κι­κή εφη­με­ρί­δα Sabah γρά­φει σήμε­ρα πως οι σύροι αντάρ­τες που υπο­στη­ρί­ζο­νται από την Τουρ­κία βρί­σκο­νται σε κατά­στα­ση συνα­ερ­μού και πως η Τουρ­κία μπο­ρεί να εξα­πο­λύ­σει μια επι­χεί­ρη­ση ενα­ντί­ον της πολι­το­φυ­λα­κής των Κούρ­δων της Συρί­ας YPG, με τη Ρωσία να εξα­σφα­λί­ζει από την πλευ­ρά της την αερο­πο­ρι­κή κάλυ­ψη.

Ερω­τη­θείς σχε­τι­κά με το ενδε­χό­με­νο να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί επι­χεί­ρη­ση ενα­ντί­ον των πολι­το­φυ­λα­κών των Κούρ­δων στην περιο­χή της πόλης Αφρίν, ο προ­ε­δρι­κός εκπρό­σω­πος Ιμπρα­ήμ Καλίν αρκέ­σθη­κε χθες να απα­ντή­σει: «Λαμ­βά­νου­με όλα τα μέτρα για να προ­στα­τεύ­σου­με τα σύνο­ρά μας και την εθνι­κή ασφά­λεια».

Ο ίδιος πρό­σθε­σε πως η Τουρ­κία θα αντι­δρά­σει «αμέ­σως» σε οποια­δή­πο­τε απει­λή προ­ερ­χό­με­νη από τη Συρία, είτε πρό­κει­ται για την οργά­νω­ση Ισλα­μι­κό Κρά­τος, για το Εργα­τι­κό Κόμ­μα του Κουρ­δι­στάν (PKK) ή για τη YPG.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας