Συνεχίζεται η εκστρατεία δυσφήμισης της Κρήτης

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
11

Βάλ­θη­καν τα εγχώ­ρια συστη­μι­κά ΜΜΕ να δυσφη­μί­σουν την Κρή­τη με «ειδή­σεις» βγαλ­μέ­νες από τη νοση­ρή φαντα­σία ορι­σμέ­νων δήθεν έγκρι­των δημο­σιο­γρά­φων και σελί­δων. Την σκυ­τά­λη αυτή τη φορά την πήρε η «iefimerida» με το άρθρο «Πώς η ηλιο­θε­ρα­πεία στην Κρή­τη μού κατέ­στρε­ψε το πρό­σω­πο»: Οι selfies του­ρί­στριας… και μάλι­στα με υπό­τι­τλο «VIRAL».

Για να πάρου­με όμως τα πράγ­μα­τα από την αρχή και να δού­με όλες τις πτυ­χές της ιστο­ρί­ας της «του­ρί­στριας»:

Πηγή: iefimerida.gr

 

H Μαγκς Μέρ­φι είναι 45 ετών και έχει κατα­γω­γή από το Δου­βλί­νο. Για χρό­νια, έκα­νε φανα­τι­κά ηλιο­θε­ρα­πεία χωρίς την απα­ραί­τη­τη αντη­λια­κή προ­στα­σία, ενώ κατέ­φυ­γε και στην τεχνι­κή τεχνη­τού μαυ­ρί­σμα­τος.

Μόνο που αυτό δεν μπο­ρού­σε παρά να της βγει σε κακό.

Με αναρ­τή­σεις της στον λογα­ρια­σμό της στο Facebook θέλη­σε να μοι­ρα­στεί την περι­πέ­τειά της και να στεί­λει «μήνυ­μα» σε όσους πιστεύ­ουν ότι το να κάνουν ηλιο­θε­ρα­πεία χωρίς την απα­ραί­τη­τη προ­φύ­λα­ξη δεν έχει συνέ­πειες. Η ίδια προ­σπα­θεί να ξεπε­ρά­σει το σοβα­ρό δερ­μα­το­λο­γι­κό πρό­βλη­μά της με ειδι­κή θερα­πεία. Με selfies που δημο­σί­ευ­σε, έδει­ξε την πορεία της περι­γρά­φο­ντας τα στά­δια της επώ­δυ­νης δια­δι­κα­σί­ας για να ξεπε­ρά­σει το πρό­βλη­μα.


Μάλι­στα στο τέλος του άρθρου «iefimerida» παρα­πέ­μπει στο εξί­σου «έγκρι­το» «BOVARY.GR», το οποίο είναι η «ελλη­νι­κή πηγή» του «viral» συκο­φά­ντη­σης της Κρή­της μέσα στο κατα­κα­λό­και­ρο, με αρκε­τά μετα­φρα­στι­κά και συντα­κτι­κά, όπως θα δεί­τε, λαθά­κια:

Πηγή: bovary.gr

 

H Μags Μurphy είναι 45 ετών και έχει κατα­γω­γή από το Δου­βλί­νο. Για χρό­νια, έκα­νε φανα­τι­κά ηλιο­θε­ρα­πεία χωρίς την απα­ραί­τη­τη αντη­λια­κή προ­στα­σία, ενώ κατέ­φυ­γε και στην τεχνι­κή τεχνη­τού μαυ­ρί­σμα­τος. Μόνο που αυτό, δεν μπο­ρού­σε παρά να της βρει σε κακό.

Με μια ανάρ­τη­ση στον λογα­ρια­σμό της στο Facebook θέλη­σε να μοι­ρα­στεί την περι­πέ­τειά της και να στεί­λει «μήνυ­μα» σε όσους πιστεύ­ουν ότι το να κάνουν ηλιο­θε­ρα­πεία χωρίς την απα­ραί­τη­τη προ­φύ­λα­ξη δεν έχει συνέ­πειες. Η ίδια προ­σπα­θεί να ξεπε­ρά­σει το σοβα­ρό δερ­μα­το­λο­γι­κό πρό­βλη­μά της με ειδι­κή θερα­πεία (με κρέ­μα). Με selfies που δημο­σί­ευ­σε, έδει­ξε την πορεία της περι­γρά­φο­ντας τα στά­δια της επώ­δυ­νης δια­δι­κα­σί­ας για να ξεπε­ρά­σει το πρό­βλη­μα.

«Ολα αυτά τα χρό­νια με προει­δο­ποιού­σαν γι’αυτό που έκα­να αλλά έκλει­να τα αυτιά και τα μάτια μου. Δεν ζητώ συμπό­νια απλά θέλω να αφυ­πνί­σω» εξο­μο­λο­γεί­ται η ίδια. Μετά από μια ολό­κλη­ρη ζωή, επα­να­παυ­μέ­νη ότι «δεν πρό­κει­ται να γίνει τίπο­τα» πλέ­ον μετα­νιώ­νει για το λάθος της να αφε­θεί στις υπε­ριώ­δεις ακτί­νες του ήλιου που έχουν κατά κανό­να βλα­βε­ρές συνέ­πειες χωρίς την κατάλ­λη­λη προ­φύ­λα­ξη.

«Εχω ζήσει πάνω μια δεκα­ε­τία στην Κρή­τη κάνο­ντας ηλιο­θε­ρα­πεία για να φαί­νο­μαι ωραία και σκε­φτό­μουν ότι είμαι μαυ­ρι­σμέ­νη δεν χρειά­ζο­μαι υψη­λό δεί­κτη προ­στα­σί­ας. Εχω περά­σει καλο­καί­ρια κάνο­ντας τεχνη­τό μαύ­ρι­σμα στην Ιρλαν­δία και όταν ήμουν μικρή έτρε­χα στους δρό­μους χωρίς να σκέ­φτο­μαι τον παρά­γο­ντα «ήλιο». Δυστυ­χώς, το μαύ­ρι­σμά μου έχει κόστος που τώρα πλη­ρώ­νω μιας και έχω προ-καρ­κι­νι­κά κύτ­τα­ρα στο πρό­σω­πό μου και έχω ξεκι­νή­σει θερα­πεία για να τα απο­βάλ­λω. Χρη­σι­μο­ποιώ κρέ­μα για τα «σβή­σω» και αυτό είναι εμφα­νώς οδυ­νη­ρό και φρι­χτό όσο περ­νούν οι εβδο­μά­δες. Το καλό είναι ότι αυτό θα διαρ­κέ­σει έναν μήνα».

To πρό­σω­πό της ήδη από τις πρώ­τες ημέ­ρες αντέ­δρα­σε και ο πόνος ολο­έ­να αυξα­νό­ταν. «Το πρό­σω­πό μου με καί­ει σαν να μου έχει ρίξει κάποιος τσι­γά­ρο».

Μετά την 15η ημέ­ρα της θερα­πεί­ας άρχι­σε να νιώ­θει καλύ­τε­ρα.

Η αρχή των δημο­σιεύ­σε­ών της

Tην έκτη ημέ­ρα της θερα­πεί­ας άρχι­σε η έντο­νη ερυ­θρό­τη­τα. «Νιώ­θω σαν να έχω ξυρί­σει το πρό­σω­πό μου» έγρα­ψε.

Την 9η ημέ­ρα έγρα­ψε ότι το πρό­σω­πό της την καί­ει. «Σαν να έχει βάλει κάποιος τσι­γά­ρο στο πρό­σω­πό μου» έγρα­ψε.

Η 12ημερα της θερα­πεί­ας

Τη 14η ημέ­ρα της θερα­πεί­ας άρχι­σε ο οξύς πόνος.

Την 17η ημέ­ρα της θερα­πεί­ας, δεν μπο­ρού­σε ούτε να γελά­σει, ούτε να φάει, ούτε καν να ανοί­ξει το στό­μα της.

Την 19η ημέ­ρα άρχι­σε να βλέ­πει μια μικρή βελ­τί­ω­ση και συνέ­χι­σε να δημο­σιεύ­σει selfies

To πρό­σω­πό της δύο μήνες μετά την θερα­πεία της


Αυτό που παρα­τη­ρού­με είναι ότι η κυρία αυτή έκα­νε για χρό­νια φανα­τι­κά ηλιο­θε­ρα­πεία χωρίς την απα­ραί­τη­τη προ­στα­σία και έτυ­χε να ζήσει περισ­σό­τε­ρο από δέκα χρό­νια στην Κρή­τη. Θα μπο­ρού­σε να ζήσει οπου­δή­πο­τε αλλού στη γη και να πάθαι­νε ακρι­βώς το ίδιο. Δηλα­δή δεν είναι του­ρί­στρια όπως δηλώ­νουν τα άρθρα στον τίτλο τους. Επί­σης η ίδια δεν ισχυ­ρί­ζε­ται ότι η ηλιο­θε­ρα­πεία στην Κρή­τη της κατέ­στρε­ψε το πρό­σω­πο… αλλά γενι­κά η ηλιο­θε­ρα­πεία χωρίς την απα­ραί­τη­τη προ­στα­σία. Δεν παρα­λεί­πει να μας ενη­με­ρώ­σει ότι στην πατρί­δα της κατέ­φευ­γε στην τεχνι­κή τεχνη­τού μαυ­ρί­σμα­τος (solarium). Ο ανα­γνώ­στης πρέ­πει να κατα­νο­ή­σει ότι όταν λέει «το πρό­σω­πό της μετά την (X) ημέ­ρα θερα­πεί­ας» δεν εννο­εί την (X) ημέ­ρα ηλιο­θε­ρα­πεί­ας, αλλά την θερα­πεία με την φαρ­μα­κευ­τι­κή αγω­γή για την κατα­πο­λέ­μη­ση των προ-καρ­κι­νι­κών κυτ­τά­ρων που έχουν ανα­πτυ­χθεί στο πρό­σω­πό της.

Επί­σης ένας ακό­μα σημα­ντι­κός παρά­γο­ντας που απο­δει­κνύ­ει ότι πρό­κει­ται για εσκεμ­μέ­νη και στρα­τευ­μέ­νη προ­σπά­θεια δυσφή­μι­σης της Κρή­της είναι, ότι το συγκε­κρι­μέ­νο άρθρο δημο­σιεύ­τη­κε για πρώ­τη φορά στις 18 Ιανουα­ρί­ου 2017 στον βρε­τα­νι­κό ιστό­το­πο “metro.co.uk” και όχι στις 27 Ιου­νί­ου 2017 -στο φόρ­τε της του­ρι­στι­κής περιό­δου- με τίτλο «Φωτο­γρα­φί­ες της μαμάς που θα σε κάνουν να μη θέλεις να ξανα­πάς για ηλιο­θε­ρα­πεία», χωρίς να ανα­φέ­ρε­ται βέβαια που­θε­νά στον τίτλο το ελλη­νι­κό νησί, αλλά ούτε και ο όρος «του­ρί­στρια». Πόσο μάλ­λον η λέξη «VIRAL» με κεφα­λαία γράμ­μα­τα.

Πηγή: metro.co.uk

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας