Συνελήφθη Ιταλίδα που πήγαινε να πολεμήσει στη Συρία με την ISIS

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
13

Συνε­λή­φθη σήμε­ρα κοντά στην πόλη του Τορί­νο νεα­ρή Ιτα­λί­δα, η οποία, όπως γρά­φει ο Τύπος, ήταν έτοι­μη να μετα­βεί στη Συρία για να πολε­μή­σει με τους τζι­χα­ντι­στές.

Πρό­κει­ται για την Λάρα Μπο­μπο­νά­τι, είκο­σι έξι ετών. Σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα La Repubblica, είχε μετα­βεί ήδη δύο φορές στη Συρία και φέρε­ται να ήταν έτοι­μη να ανα­χω­ρή­σει και πάλι με προ­ο­ρι­σμό τη χώρα αυτή για να πολε­μή­σει υπέρ του ISIS.

Τον περα­σμέ­νο Ιανουά­ριο, είχε συλ­λη­φθεί από τις τουρ­κι­κές αρχές στα σύνο­ρα με τη Συρία και στη συνέ­χεια είχε απε­λα­θεί στην Ιτα­λία. Και ο σύζυ­γος της Μπο­μπο­νά­τι, επί­σης Ιτα­λός, σύμ­φω­να με τα μέσα ενη­μέ­ρω­σης ήταν τζι­χα­ντι­στής και είχε χάσει τη ζωή του κατά την διάρ­κεια επι­δρο­μής σε στρα­τό­πε­δο εκπαί­δευ­σης.

Η 26χρονη είχε ασπα­σθεί τη μου­σουλ­μα­νι­κή θρη­σκεία μετά τον γάμο της και είχε παρο­τρύ­νει με έμφα­ση τον άνδρα της να πολε­μή­σει με τον Isis. Oι εισαγ­γε­λείς προ­σπα­θούν να εξα­κρι­βώ­σουν, τώρα, αν η Μπο­μπο­νά­τι ήταν σε επα­φή και με άλλους Ιτα­λούς, για να τους πεί­σει να στη­ρί­ξουν το αυτο­α­πο­κα­λού­με­νο Ισλα­μι­κό Κρά­τος.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας