Συνελήφθη (ξανά) στην Κύπρο ο Ισραηλινός εγκέφαλος εμπορίας οργάνων Moshe Harel

0
33
Σύλληψη Moshe Harel στην Κύπρο

Συνε­λή­φθη στην Κύπρο στις 28 Δεκεμ­βρί­ου 2017 ένας από τους κύριους εγκε­φά­λους εμπο­ρί­ας οργά­νων που εμπλέ­κε­ται μετα­ξύ άλλων και στο σκάν­δα­λο με την κλι­νι­κή Medicus στο Κόσ­σο­βο αλλά μέχρι τώρα φέρε­ται να ‘ξεγλι­στρού­σε’ συνε­χώς από τις αρχές.

Ο 67χρονος Ισραη­λι­νός Moshe Harel κατα­ζη­τεί­το από την Ιντερ­πόλ από το 2010 με κατη­γο­ρί­ες για εμπο­ρία οργά­νων και σκό­πι­μη πρό­κλη­ση σοβα­ρών τραυ­μα­τι­σμών, ενώ κατα­ζη­τεί­ται επί­σης με ένταλ­μα για τα ίδια εγκλή­μα­τα στη Ρωσία.

Ο Harel συνε­λή­φθη όταν ήρθε στο Αερο­δρό­μιο Λάρ­να­κας από το Ισρα­ήλ όπου ζού­σε τα τελευ­ταία χρό­νια και οδη­γή­θη­κε στο επαρ­χια­κό δικα­στή­ριο Λάρ­να­κας. Ο ίδιος ζήτη­σε να αφε­θεί ελεύ­θε­ρος με περιο­ρι­στι­κούς όρους και το δικα­στή­ριο απο­φά­σι­σε να εξε­τά­σει το αίτη­μά του στις 18 Ιανουα­ρί­ου. Στις 5 Φεβρουα­ρί­ου, ανα­μέ­νε­ται να αρχί­σει η δια­δι­κα­σία έκδο­σής του στη Ρωσία.

Το 2008 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε μια μαζι­κή έρευ­να για μια διε­θνή μαύ­ρη αγο­ρά οργά­νων που λει­τουρ­γού­σε μέσα και έξω από το Κόσ­σο­βο. Απελ­πι­σμέ­νοι δωρη­τές, κυρί­ως από την Τουρ­κία και την πρώ­ην Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, παρεί­χαν τα όργα­να. Οι αγο­ρα­στές, πολ­λοί από το Ισρα­ήλ, πλή­ρω­ναν μετα­ξύ 80.000 και 100.000 ευρώ (96.000 δολά­ρια και 120.000 δολά­ρια) για τα νεφρά. Οι διε­θνείς εισαγ­γε­λείς θα καθό­ρι­ζαν αργό­τε­ρα ότι τα όργα­να του­λά­χι­στον 23 ατό­μων είχαν αφαι­ρε­θεί στην κλι­νι­κή Medicus στην Πρι­στί­να, την πρω­τεύ­ου­σα του Κοσ­σό­βου.

Όταν οι τοπι­κές αρχές εισέ­βαλ­λαν στην Medicus το 2008, ανα­κά­λυ­ψαν αρχεία που περιεί­χαν πολυά­ριθ­μες ανταλ­λα­γές νεφρών, με πολ­λούς πελά­τες που ταξί­δευαν από όλο τον κόσμο, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του Κανα­δά, της Γερ­μα­νί­ας και της Πολω­νί­ας, για τα παρά­νο­μα όργα­να.

Σύμ­φω­να με την Guardian, στην Medicus διηύ­θυ­ναν ο Lutfi Dervishi, ένας εξέ­χων ουρο­λό­γος του Κοσ­συ­φο­πε­δί­ου, και ο γιος του Arban. Οι δια­δι­κα­σί­ες στην κλι­νι­κή φέρε­ται να εκτε­λέ­στη­καν από τον Yusuf Ercin Sonmez, έναν Τούρ­κο χει­ρούρ­γο γνω­στό και ως “Doctor Vulture” στην πατρί­δα του, αφού του απα­γο­ρεύ­τη­κε να ασκή­σει ιατρι­κή στη χώρα για το ρόλο του στο παρά­νο­μο εμπό­ριο οργά­νων.

Ο Moshe Harel ήταν “βασι­κό πρό­σω­πο στην πτυ­χή της εμπο­ρί­ας και του οργα­νω­μέ­νου εγκλή­μα­τος της παρού­σας υπό­θε­σης, ως εξέ­χων δια­με­σο­λα­βη­τής ή “στα­θε­ρο­ποι­η­τής”, σύμ­φω­να με την Irish Times.


“Η Medicus ήταν μία από έναν αστε­ρι­σμό κλι­νι­κών που λει­τουρ­γού­σαν ο Sonmez, ο Harel και άλλοι”,
δήλω­σε ο επι­κε­φα­λής εισαγ­γε­λέ­ας Ratel στην Times το 2013. “Βρή­κα­με κλι­νι­κές στο Αζερ­μπαϊ­τζάν και σε άλλα μέρη και πιστεύ­ου­με ότι μπο­ρεί να υπάρ­χει μία στη Νότια Αφρι­κή”.

Ο Harel συνε­λή­φθη το 2008 σε σχέ­ση με την έρευ­να της Medicus. Αργό­τε­ρα απε­λευ­θε­ρώ­θη­κε και εξα­φα­νί­στη­κε. Ο Sonmez δεν μπό­ρε­σε να εντο­πι­στεί. Το 2010, και οι δύο άνδρες κατη­γο­ρή­θη­καν από εισαγ­γε­λείς της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, σύμ­φω­να με την Haaretz. Ο Dervishi και ο γιος του κατη­γο­ρή­θη­καν επί­σης ενώ και οι δύο δήλω­σαν ότι δεν είναι ένο­χοι. Το 2013, οι δικα­στές δια­πί­στω­σαν ότι ο Dervishi είναι ένο­χος για οργα­νω­μέ­νο έγκλη­μα και εμπο­ρία ανθρώ­πων. Στην από­φα­σή τους, οι δικα­στές σημεί­ω­σαν ότι οι άντρες πίσω από την Medicus παρέ­συ­ραν σκό­πι­μα φτω­χά άτο­μα στην επι­χεί­ρη­ση.

Τους υπό­σχο­νταν μικρά χρη­μα­τι­κά ποσά, συνή­θως από 10.000 δολά­ρια … σε αντάλ­λαγ­μα για το νεφρό τους. Οι περισ­σό­τε­ροι εξα­πα­τή­θη­καν να σκε­φτούν ότι η μετα­μό­σχευ­ση νεφρού ήταν νόμι­μη στο Κόσ­σο­βο, όταν στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δεν είναι”, ανέ­φε­ραν οι δικα­στές στην ετυ­μη­γο­ρία τους, σύμ­φω­να με την Irish Times. “Σε πολ­λούς δωρη­τές δεν είχαν κατα­βλη­θεί όσα τους είχαν υπο­σχε­θεί και του­λά­χι­στον δύο είχαν εξα­πα­τη­θεί και πήγαν στο σπί­τι τους χωρίς χρή­μα­τα και μόνο με ένα νεφρό. Μερι­κοί έχουν αντι­με­τω­πί­σει συνε­χι­ζό­με­να προ­βλή­μα­τα υγεί­ας.”

Μετά τις ετυ­μη­γο­ρί­ες, ο Dervishi και ο γιος του Arban κατα­δι­κά­στη­καν σε οκτώ και επτά χρό­νια φυλά­κι­σης, αντί­στοι­χα. Το έσκα­σαν. Το 2016, ο Dervishi συνελ­λή­φθη ξανά. Ο γιος του εξα­κο­λου­θεί να αγνο­εί­ται, όπως και ο Τούρ­κος χει­ρουρ­γός, ο Sonmez.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι τον Δεκέμ­βριο του 2015 η Tουρ­κι­κή Hurriyet μετέ­δω­σε ότι ένας άλλος Ισραη­λι­νός δια­κι­νη­τής οργά­νων, ο Boris Walker, συνε­λή­φθη από την αστυ­νο­μία της Ιντερ­πόλ στο αερο­δρό­μιο της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης. Μετά από σαρά­ντα μέρες υπό τουρ­κι­κή κρά­τη­ση, εκδό­θη­κε πίσω στο Ισρα­ήλ για να αντι­με­τω­πί­σει κατη­γο­ρί­ες. Ο Walker έκα­νε διευ­θε­τή­σεις για την αξιο­ποί­η­ση του μεγά­λου πλη­θυ­σμού Σύριων προ­σφύ­γων στην Τουρ­κία για να συντο­νί­σει παρά­νο­μες χει­ρουρ­γι­κές επεμ­βά­σεις οργά­νων με τοπι­κούς για­τρούς σε μικρά ιδιω­τι­κά νοσο­κο­μεία.

Το Off the Record είχε ανα­φερ­θεί στον Moshe Harel σε ένα παλιό­τε­ρο άρθρο με τίτλο ”Το εμπό­ριο οργά­νων Σύριων παι­διών και προ­σφύ­γων και ο σύν­δε­σμος Τουρ­κία-Ισρα­ήλ-Κόσο­βο”.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας