Σύριοι αντάρτες επισκέφθηκαν την Ουάσιγκτον για να ζητήσουν βοήθεια από τη CIA!

0
25

Μια αντι­προ­σω­πεία Σύριων ανταρ­τών βρί­σκε­ται στην Ουά­σινγ­κτον για να ζητή­σει από τον Πρό­ε­δρο των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τράμπ να εξου­σιο­δο­τή­σει την CIA να συνε­χί­σει να τους παρέ­χει στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια, μετα­δί­δει το πρα­κτο­ρείο Reuters.

Το 2013, ο τότε Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Μπα­ράκ Ομπά­μα έδω­σε εντο­λή στη CIA να παρά­σχει κρυ­φή υπο­στή­ρι­ξη στους μαχη­τές στη Συρία. Η CIA άρχι­σε να βοη­θά αμέ­σως τους μαχη­τές που συν­δέ­ο­νται με τον Ελεύ­θε­ρο Συρια­κό Στρα­τό (FSA), ο στό­χος του οποί­ου ήταν να ανα­τρέ­ψει το καθε­στώς του Συρια­κού Προ­έ­δρου Μπα­σάρ Άσαντ. Στο πλαί­σιο του πρό­τζεκτ με την κωδι­κή ονο­μα­σία TIMBER SYCAMORE, το προ­σω­πι­κό της CIA εκπαί­δευ­σε μαχη­τές της FSA και τους έδω­σε ελα­φριά όπλα. Αλλά τον περα­σμέ­νο Ιού­λιο ο Πρό­ε­δρος Τραμπ τερ­μά­τι­σε από­το­μα το πρό­γραμ­μα της CIA, το οποίο ονό­μα­σε «επι­κίν­δυ­νο και σπά­τα­λο».

Τώρα ο FSA έχει απο­στεί­λει αντι­προ­σω­πεία στην Ουά­σινγ­κτον για να υπο­στη­ρί­ξει ότι αν η CIA δεν τους βοη­θή­σει οι πολι­το­φυ­λα­κές που υπο­στη­ρί­ζο­νται από το Ιράν θα κυριαρ­χή­σουν σε μεγά­λο βαθ­μό στη Συρία. Τη Δευ­τέ­ρα, το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Reuters ανέ­φε­ρε ότι ο Mustafa Sejari, ανώ­τε­ρος εκπρό­σω­πος του FSA, δήλω­σε πως η Συρια­κή αντι­προ­σω­πεία είχε συνα­ντη­θεί με μέλη του Κογκρέ­σου των ΗΠΑ και αξιω­μα­τού­χους του Λευ­κού Οίκου. Αυτή την εβδο­μά­δα ελπί­ζουν να μιλή­σουν με εκπρο­σώ­πους των Κρα­τι­κών και Αμυ­ντι­κών Υπη­ρε­σιών, δήλω­σε ο Sejari.

Μέλη της αντι­προ­σω­πεί­ας, είπε ο Sejari στο Reuters, ”ζήτη­σαν την επα­νά­λη­ψη της βοή­θειας και εξή­γη­σαν τους κιν­δύ­νους αν αφή­σουν τις μετριο­πα­θείς δυνά­μεις του FSA χωρίς υπο­στή­ρι­ξη”. Πρό­σθε­σε ότι, αν οι ΗΠΑ ”μιλούν σοβα­ρά για να αντι­με­τω­πί­σουν την πρό­κλη­ση της αυξα­νό­με­νης Ιρα­νι­κής επιρ­ρο­ής στη Συρία” από τη Χεζ­μπο­λάχ και άλλες Σιι­τι­κές πολι­το­φυ­λα­κές, θα πρέ­πει να συνε­χί­σουν να υπο­στη­ρί­ζουν τον FSA. Ο Sejari περιέ­γρα­ψε επί­σης την από­φα­ση του Τραμπ να τερ­μα­τί­σει το TIMARM SYCAMORE ως «κατα­στρε­πτι­κή». Ο FSA, δήλω­σε ότι “υπο­στη­ρί­ζει τις δηλώ­σεις του Προ­έ­δρου Τραμπ σχε­τι­κά με την ανά­γκη αντι­με­τώ­πι­σης της Ιρα­νι­κής ηγε­μο­νί­ας στην περιο­χή. Ήρθε η ώρα να μετα­τρέ­ψου­με τα λόγια σε δρά­ση”. Συνέ­χι­σε λέγο­ντας ότι “μέχρι τώρα στο έδα­φος οι Ιρα­νι­κές πολι­το­φυ­λα­κές ανα­πτύσ­σο­νται χωρίς σοβα­ρή αντί­στα­ση”.

Λίγο μετά την ανα­κοί­νω­ση της από­φα­σης του Προ­έ­δρου Τραμπ να τερ­μα­τί­σει την υπο­στή­ρι­ξη της CIA στον FSA, ορι­σμέ­νοι ειδι­κοί προει­δο­ποί­η­σαν ότι η κίνη­ση θα μπο­ρού­σε να λει­τουρ­γή­σει αντί­στρο­φα, ανα­γκά­ζο­ντας τους ξαφ­νι­κά άνερ­γους μαχη­τές να εντα­χθούν σε τζι­χα­ντι­στι­κές οργα­νώ­σεις μόνο για να εξα­σφα­λί­σουν πηγές εισο­δή­μα­τος.

Στα τέλη Αυγού­στου, ανα­φέρ­θη­κε ότι αμε­ρι­κα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα που είχαν ανα­πτυ­χθεί στη Συρία είχαν ανταλ­λά­ξει πυρά με πρώ­ην αντάρ­τες του FSA, οι οποί­οι τώρα οδη­γού­νταν από διοι­κη­τές εκπαι­δευ­μέ­νους από την Τουρ­κία.

Σε σχε­τι­κή εξέ­λι­ξη, η κυβέρ­νη­ση της Τουρ­κί­ας απέρ­ρι­ψε τη Δευ­τέ­ρα ως τακτι­κές “τρο­μο­κρα­τι­κού στρα­τού” τα σχέ­δια του Αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού για εκπαί­δευ­ση μελών των Δημο­κρα­τι­κών Δυνά­με­ων των Σύριων Κούρ­δων (SDF). Ο συνα­σπι­σμός υπό την ηγε­σία των ΗΠΑ στη Συρία δήλω­σε ότι σχε­διά­ζει να εκπαι­δεύ­σει μια δύνα­μη 30.000 ατό­μων της SDF ως επαγ­γελ­μα­τι­κό στρα­τό που θα μπο­ρού­σε να δια­τη­ρή­σει τον έλεγ­χο των εδα­φών που επα­να­κα­τα­λή­φθη­καν πέρ­σι από το Ισλα­μι­κό Κρά­τος. “Το καθή­κον μας είναι να πνί­ξου­με αυτή την τρο­μο­κρα­τι­κή δύνα­μη προ­τού γεν­νη­θεί”, είπε ο Ερντο­γάν τη Δευ­τέ­ρα, σύμ­φω­να με το AP. Ο στρα­τός των 30.000 “προ­δο­τών” που η Ουά­σινγ­κτον προ­σπα­θεί να δημιουρ­γή­σει θα στρέ­ψει τα όπλα του ενα­ντί­ον αμε­ρι­κα­νι­κών στρα­τευ­μά­των στην πρώ­τη απει­λή, προει­δο­ποί­η­σε ο Ερντο­γάν.

Ταυ­τό­χρο­να ο Ρώσος υπουρ­γός εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Λαβρόφ δήλω­σε ότι ένας τέτοιος σχη­μα­τι­σμός θα μπο­ρού­σε να απο­τε­λέ­σει απει­λή για την εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα της Συρί­ας.

Κύρια πηγή πλη­ρο­φο­ριών: Intelnews.org/με προ­σθή­κες από το Off the Record

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας