ΣΥΡΙΖΑ: Περίεργη «επένδυση» που πολεμούσε επί 20ετίας, σήμερα την εγκρίνει

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
2

H επέν­δυ­ση-μαϊ­μού σε έκτα­ση 25.000 στρεμ­μά­των (!) δίπλα στο φοι­νι­κό­δα­σος στο Βάι της Κρή­της, που που­λή­θη­καν από τη Μονή Τοπλού, σε μία περί­ερ­γη εται­ρία από Αγγλία, η οποία μέχρι τώρα είχε περί­ερ­γα οικο­νο­μι­κά στοι­χεία κι η επέν­δυ­ση θα ήταν επι­κίν­δυ­νη για το περι­βάλ­λον …σύμ­φω­να με τα δημο­σιεύ­μα­τα των «αντι­κα­πι­τα­λι­στών» δημο­σιο­γρά­φων… προ­χω­ρά­ει μετά από 20 χρό­νια και βάλε. Και προ­χω­ρά­ει από την κυβέρ­νη­ση των ίδιων «αντι­κα­πι­τα­λι­στών οικο­λό­γων» του ΣΥΡΙΖΑ.

Όλοι εκεί­νοι οι «αντι­κα­πι­τα­λι­στές οικο­λό­γοι» που ανη­συ­χού­σαν για το περι­βάλ­λον κι έβα­ζαν ερω­τη­μα­τι­κά για το αν η επέν­δυ­ση είναι μαϊ­μού… σαν να πανη­γυ­ρί­ζουν …με την εξέ­λι­ξη της επέν­δυ­σης.

Οι ιστο­σε­λί­δες του ΣΥΡΙΖΑ …μιλού­σαν για σκάν­δα­λο, για κατα­πα­τη­μέ­νη έκτα­ση του Δημο­σί­ου χιλιά­δων στρεμ­μά­των πριν λίγα χρό­νια …για παρέμ­βα­ση του Αρεί­ου Πάγου κ.λπ.

Τα σχε­τι­κά άρθρα… της μετάλ­λα­ξης των «οικο­λό­γων κι αντι­κα­πι­τα­λι­στών» σε χει­ρο­κρο­τη­τές του ξεπου­λή­μα­τος …μπο­ρεί­τε να δια­βά­σε­τε παρα­κά­τω:

Δια­κρι­τι­κά μας ενη­με­ρώ­νουν επί­σης …ότι ενώ η επέν­δυ­ση απαι­τεί πάνω από 200.000.000 ευρώ… η εται­ρία δια­θέ­τει απλά μετο­χές αξί­ας 16.000.000 ευρώ …και ανα­ζη­τά χρή­μα­τα, κλα­σι­κά όπως όλοι οι «επεν­δυ­τές-my ass», από ανα­πτυ­ξια­κούς νόμους, από τις Ελλη­νι­κές Τρά­πε­ζες κ.λπ.

Θα δει η Ελλά­δα ποτέ έστω ένα ευρώ εισα­γό­με­νο; Ή πάλι θα θα ληστεύ­ουν τους άνερ­γους, για να παρέ­χουν επι­δο­τή­σεις με ευνοϊ­κούς όρους, σε κάθε ξένο παπα­τζή των χρη­μα­τι­στη­ρί­ων, που θα εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται κάθε τι που παρά­γει πλού­το στη χώρα (ΟΠΑΠ, ΔΕΗ κ.λπ.);

Ακο­λου­θεί φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό από τις προ­α­να­φε­ρό­με­νες σελί­δες:

Πηγή: iospress.gr
Πηγή: left.gr
Πηγή: efsyn.gr
Πηγή: efsyn.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας