Το σύστημα ετοιμάζει τον επόμενο «λαγό»

0
105

Ασχέ­τως ποιοι μίλη­σαν στο Συλ­λα­λη­τή­ριο της Θεσ­σα­λο­νί­κης …να μην ξεχνά­με τον παρα­κά­τω επα­λη­θευ­μέ­νο Χρυ­σό Κανό­να της δια­πλο­κής και του συστή­μα­τος: ΟΛΟΙ όσοι εμφα­νί­ζο­νται στην τηλε­ό­ρα­ση κι απο­λαμ­βά­νουν δωρε­άν πανελ­λα­δι­κή προ­βο­λή …είναι ΔΙΚΟΙ ΤΟΥΣ …είναι πρά­κτο­ρες, είναι προ­δό­τες μεταμ­φιε­σμέ­νοι «πατριώ­τες». Μα όλοι; Κατη­γο­ρη­μα­τι­κά …Ναι …ΟΛΟΙ! Ο τηλε­ο­πτι­κός χρό­νος είναι πανά­κρι­βος και όποιος προ­βάλ­λε­ται, ωφε­λεί­ται εντυ­πω­σια­κά και σε επι­κοι­νω­νια­κό αλλά και σε οικο­νο­μι­κό επί­πε­δο.

Κι η ολι­γαρ­χία που ελέγ­χει τα ΜΜΕ …το τελευ­ταίο που θα σκε­φτό­ταν είναι να ενι­σχύ­σει επι­κοι­νω­νια­κά τους εχθρούς του Συστή­μα­τος με τα δικά της εργα­λεία και με δικά της έξο­δα. Δεν είναι τόσο ηλί­θιοι και άρα ούτε εμείς να σκε­φτό­μα­στε τόσο ρηχά.

Επει­δή οι εξου­σια­στές προ­βλη­μα­τί­ζο­νται για το ποιους θα ψήφι­ζαν όλοι αυτοί οι ξεση­κω­μέ­νοι του Συλ­λα­λη­τη­ρί­ου …και δεν θέλουν να εμφα­νι­στεί στην πολι­τι­κή ένα ΜΗ ελεγ­χό­με­νο μαντρί …σπρώ­χνουν άρον-άρον για τη δημιουρ­γία κόμ­μα­τος με ηγέ­τες …ανα­γνω­ρί­σι­μους, όψι­μους «πατριώ­τες», που έκα­ναν καριέ­ρα βου­τηγ­μέ­νοι μέσα στη δια­πλο­κή.

Μετά τον Καρα­τζα­φέ­ρη, τον Καμ­μέ­νο και τη Χρυ­σή Αυγή ακό­μα …ετοι­μά­ζουν …τον επό­με­νο «λαγό» που θα παρα­σύ­ρει τους, ευαί­σθη­τους στα εθνι­κά θέμα­τα, ψηφο­φό­ρους σε ένα καλά ελεγ­χό­με­νο «πατριω­τι­κό» μαντρί.

Το νέο κόμ­μα τους …θα το βάλουν στις ψεύ­τι­κες δημο­σκο­πή­σεις και με πρό­σχη­μα τα ψεύ­τι­κα ποσο­στά, θα του δώσουν βήμα στα κανά­λια …ώστε να γίνει ανα­γνω­ρί­σι­μο και τελι­κά να πιά­σει στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, αυτά τα ποσο­στά μέσω της συνε­χούς προ­βο­λής. Ξέρουν από marketing αυτοί που έχουν πελά­τες μεγά­λες πολυ­ε­θνι­κές.

Ας μην περι­μέ­νου­με σαν καθυ­στε­ρη­μέ­να …ποιον θα μας δια­φη­μί­σουν τα κανά­λια ως «εθνι­κι­στή», «πατριώ­τη», «φιλάν­θρω­πο», «αντι­ρα­τσι­στή», «σοσια­λι­στή», «αναρ­χι­κό», «οικο­λό­γο», «gay», «οικο­γε­νειάρ­χη», «φιλό­ζωο» ή «χρι­στια­νό». Άλλω­στε η επί­ση­μη Εκκλη­σία …ευλο­γεί και νομι­μο­ποιεί πάντα όλους …ακό­μα και τους ανώ­μα­λους δολο­φό­νους του ποι­μνί­ου της.

Εμείς από τη βάση πρέ­πει να επι­βάλ­λου­με τους εκπρο­σώ­πους μας, με ανθρώ­πους που γνω­ρί­ζου­με προ­σω­πι­κά, που εμπι­στευό­μα­στε τυφλά κι όχι να επι­λέ­ξου­με από τη σημα­δε­μέ­νη τρά­που­λα που θα μας προ­τεί­νουν Αλα­φού­ζοι, Βαρ­δι­νο­γιάν­νη­δες κ.λπ., δηλα­δή μαφιό­ζους που θα μας αλυ­σο­δέ­νουν με δάνεια για τα επό­με­να 200 χρό­νια.

Οι δικοί μας, αυτοί που όντως νοιά­ζο­νται για το σύνο­λο κι όχι για την τσέ­πη τους …είναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ άγνω­στοι, ΔΕΝ έχουν βγει ποτέ στην τηλε­ό­ρα­ση.

ΔΕΝ τολ­μούν να τους δώσουν ούτε τρία δευ­τε­ρό­λε­πτα προ­βο­λής, για­τί θα προ­κα­λέ­σουν βλά­βη στα συμ­φέ­ρο­ντα του συστή­μα­τος …θα το ξεβρα­κώ­σουν.

Και δεν είναι τόσο ηλί­θιοι αυτοί της εξου­σί­ας, ώστε να παρέ­χουν τα δικά τους επι­κοι­νω­νια­κά όπλα, για να ενι­σχυ­θεί η δύνα­μη τους εχθρού τους.

Ξεκολ­λή­στε λοι­πόν από όλα τα ονό­μα­τα και τις φάτσες που η τηλε­ό­ρα­ση σας σύστη­σε, με σκο­πό να σας εξα­πα­τή­σει και ψάξ­τε γύρω σας, στον κοι­νω­νι­κό σας περί­γυ­ρο, ανθρώ­πους που πονά­νε τον συνάν­θρω­πό τους και που δεν θα πατού­σαν επί πτω­μά­των για την κου­τά­λα …όπως έκα­ναν π.χ. όλοι οι πρω­τα­γω­νι­στές του εμφυ­λί­ου, τους οποί­ους κατό­πιν μας συνέ­στη­σαν ως «πατριώ­τες» ή ως «εθνι­κή αντί­στα­ση», ενώ ήταν απο­δε­δειγ­μέ­να που­λη­μέ­νοι πρά­κτο­ρες των ξένων κι όλοι τους εξα­κο­λου­θούν, πάπ­που προς πάπ­που, να δια­φυ­λάσ­σουν τα ξένα συμ­φέ­ρο­ντα εις βάρος των δικών μας.

Πηγή: in.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας