Το σύστημα «λατρεύει» να επιτίθεται στις μεγάλες θρησκείες

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
16

Τα χεί­λη και η άκρη του στή­θους της ηθο­ποιού Virginie Efira, με το πέπλο της καλό­γριας, βρί­σκο­νται σε τερά­στια δια­φη­μι­στι­κά πανό σε προ­σό­ψεις σπι­τιών στις Κάν­νες, όπου σήμε­ρα ξεκι­νά το Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου.

Η ται­νία έχει τίτλο «Blessed Virgin», είναι του Paul Verhoeven, αλλά δεν θα παρου­σια­στεί στο Φεστι­βάλ. Ωστό­σο, οι προ­κλη­τι­κές δια­φη­μί­σεις του έγι­ναν ήδη στό­χος συζη­τή­σε­ων.

Η ηθο­ποιός Virginie Efira:

Η ται­νία βασί­ζε­ται σε μυθι­στό­ρη­μα της ιστο­ρι­κού Judith C. Brown, με τίτλο Immodest Acts (1986), και αφη­γεί­ται την ζωή μιας καλό­γριας, της Μπε­νε­ντέ­τα Καρ­λί­νι (1591–1661) λεσβί­ας, στην Τοσκά­νη την επο­χή της Ανα­γέν­νη­σης.

Το θέμα της ται­νί­ας πρό­κει­ται αναμ­φί­βο­λα να προ­κα­λέ­σει άγρια πολε­μι­κή στη Γαλ­λία, όπου δρα­στη­ριο­ποιού­νται εκα­το­ντά­δες οργα­νώ­σεις καθο­λι­κών.

H Benedetta Carlini ήταν μία καθο­λι­κή καλό­γρια που δε δίστα­σε να ξεπε­ρά­σει την ηθι­κο­λο­γία της επο­χής της και να παρα­δε­χτεί την ομο­φυ­λο­φι­λία της.

Η πολυ­τά­ρα­χη ζωή της έχει γίνει και ται­νία από την κανα­δή Rosemary Rowe, η οποία κατα­πιά­νε­ται με το δεσμό της με την αδελ­φή Bartolomea. Από καλή μεσο­α­στή οικο­γέ­νεια, η καλο­α­να­θρεμ­μέ­νη Benedetta αρνή­θη­κε τα επί­γεια και αφιε­ρώ­θη­κε στο Θεό.

Γύρω στα τριά­ντα άρχι­σε να έχει ορά­μα­τα αντρών που προ­σπα­θού­σαν να τη σκο­τώ­σουν και με το φόβο πως μπο­ρεί να δαι­μο­νι­στεί οι υπό­λοι­πες μονα­χές της σύστη­σαν την αδελ­φή Bartolemea με την οποία έμει­ναν μαζί στο ίδιο κελί. Η σχέ­ση των δύο γυναι­κών όχι μόνο βοή­θη­σε την Carlini να ξεπε­ρά­σει τις φοβί­ες της, αλλά εξε­λί­χθη­κε και σε ένα πολυ­τά­ρα­χο έρω­τα.

Η πρώ­τη λεσβία καλό­γρια που παρα­δέ­χθη­κε ανοι­χτά την ερω­τι­κή της επι­λο­γή φυλα­κί­στη­κε και πέθα­νε μετά από 35 χρό­νια, έχο­ντας ήδη ξεκι­νή­σει ένα πολύ σημα­ντι­κό κεφά­λαιο στην ιστο­ρία της γυναι­κεί­ας ελευ­θε­ρί­ας.

Πηγή: iefimerida.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας