Τα άγνωστα party ανωμαλίας των Rothschild

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
22

Το prive party των Rothschild με πασι­φα­νή την ανω­μα­λία που τους δια­κρί­νει και που λόγω ισχύ­ος επι­βάλ­λουν να νομο­θε­τεί­ται στα κρά­τη-αποι­κί­ες χρέ­ους, όπως εμείς. Προ­σπα­θή­στε να θυμη­θεί­τε πόσες φορές ακού­σα­τε τη λέξη «Rothschild» στις δεκά­δες χιλιά­δες ώρες των δελ­τί­ων Ειδή­σε­ων και των συζη­τή­σε­ων εκεί­νων των «δια­νο­ού­με­νων»…

Όταν οι Rothschild έβα­ζαν όλον τον πλα­νή­τη να χορεύ­ει samba… ο Marx …ως ανι­ψιός του ιδιο­κτή­τη της αυτο­κρα­το­ρί­ας της Philips… ούτε που σκέ­φτη­κε να τους συμπε­ρι­λά­βει στα βιβλία του… Έγι­ναν αόρα­τοι αυτοί στους οποί­ους χρω­στού­σαν τα μαλ­λιο­κέ­φα­λά τους όλες οι αυτο­κρα­το­ρί­ες κι όλες οι κυβερ­νή­σεις της πεφω­τι­σμέ­νης Δύσης.

Οι φωτο­γρα­φί­ες που ακο­λου­θούν είναι από το Soro-Lifo:

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας