Τα «χαμόσπιτα» των Rothschild

| upd 23 Δεκεμβρίου 2017 23:26
1
271

Είναι μία οικο­γέ­νεια, ένα επί­θε­το μόνο δηλα­δή, …που στα χρό­νια των Αθλί­ων του Βίκτω­ρος Ουγκώ …έχτι­ζε «παρά­γκες» όπως αυτές στις φωτο­γρα­φί­ες… Tην ίδια επο­χή ο Μαρξ οργά­νω­νε «επί­θε­ση» στο Κεφά­λαιο αλλά δεν είχε ακού­σει το παρα­μι­κρό γι’ αυτήν την ασή­μα­ντη οικο­γέ­νεια της οποί­ας τα πόδια φιλού­σαν όλοι οι αρχη­γοί κρα­τών και οι Αυτο­κρά­το­ρες της επο­χής…

Η ίδια μυστη­ριώ­δης οικο­γέ­νεια διοι­κού­σε και τις Ισραη­λι­τι­κές κοι­νό­τη­τες σε όλες τις χώρες …αλλά και πάλι ο Μαρξ ως Ισραη­λί­της, όπως και ο Λένιν κι ο Τρό­τσκι ως Ισραη­λί­τες… δεν άκου­σαν το παρα­μι­κρό.

Βέβαια τότε δεν είχαν τηλέ­φω­να, τηλε­ο­ρά­σεις και Facebook …και στο κάτω-κάτω εκεί­νη την επο­χή… και ποιος δεν θα μπο­ρού­σε να σηκώ­σει ένα παλά­τι με 250 δωμά­τια … με τις οικο­νο­μί­ες του…χωρίς να τον αντι­λη­φθούν οι αντι­κα­πι­τα­λι­στές και οι συν­δι­κα­λι­στές;

Στην επο­χή μας που η πλη­ρο­φο­ρία κάνει τον γύρο του κόσμου σε δέκα­τα του δευ­τε­ρο­λέ­πτου …κανέ­νας αντι­κα­πι­τα­λι­στής και κανέ­νας φιλε­λεύ­θε­ρος δεν γνω­ρί­ζει το παρα­μι­κρό για τους ιδιο­κτή­τες αυτών των «συνη­θι­σμέ­νων» ακι­νή­των αλλά …όλοι επά­νω στον πλα­νή­τη υπο­χρε­ώ­θη­καν να μάθουν πότε βάζουν μπου­γά­δα οι Καρ­ντά­σιαν…

Χιλιά­δες ντο­κι­μα­ντέρ για τους Ναζί… αλλά ούτε λέξη για τους ακα­τα­νό­μα­στους ιδιο­κτή­τες αυτών των ακι­νή­των…

Χιλιά­δες Οικο­νο­μο­λό­γοι και Ιστο­ρι­κοί γεν­νή­θη­καν, γέρα­σαν και πέθα­ναν χωρίς να δια­βά­σουν ποτέ την παρα­μι­κρή ανα­φο­ρά στο όνο­μα αυτής της οικο­γέ­νειας.

Το τι επι­τρέ­πε­ται να ξέρουν οι μάζες και το τι δεν πρέ­πει να μάθουν ποτέ… το απο­φα­σί­ζουν κάποιοι των οποί­ων αγνο­ού­με ακό­μα και το όνο­μα.

Πόσο μπο­ρεί να κιν­δυ­νεύ­ει ένας παντο­δύ­να­μος τύραν­νος …όταν εμείς αγνο­ού­με ακό­μα και την ύπαρ­ξή του;

Για όσους δεν γνω­ρί­ζουν περί τίνος γρά­φω… οι ακα­τα­νό­μα­στοι είναι φυσι­κά οι Rothschild …όπως και άλλες τέτοιες οικο­γέ­νειες που ως δανει­στές κρα­τών κι αυτο­κρα­το­ριών …απο­φά­σι­ζαν κι απο­φα­σί­ζουν τη μοί­ρα ολό­κλη­ρων λαών.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Rothschild’s Αυτοί οι Κρο­νιοι μια­σμα­τι­κοί ψυχρό­αι­μοι οφιου­χοι και περιού­σιοι κατά την βίβλο των τής γεν νιας του σκό­τους των Εβραί­ων είναι οι Επι­κυ­ρί­αρ­χοι του πλα­νή­τη για­τί Κυρί­αρ­χοι είναι οι Εωσφο­ρι­στες που τους δίνουν την ενερ­γεία και την τεχνο­λο­γία για να ελέγ­χουν από­λυ­τα τον πλα­νή­τη και τους Ανθρώ­πους που είναι τα δου­λι­κά τους. Αυτοί τυπώ­νουν και τσι­πα­ρουν τα ευρώ και τα δολά­ρια για να γνω­ρί­ζουν ποιοι και που τα έχουν.Αυτοί και η φατρία τους ελέγ­χουν από­λυ­τα σχε­δόν όλες τής Τρά­πε­ζες του Πλα­νή­τη σχε­δόν όλες τής εφο­ρί­ες και τους Κρα­τι­κούς λει­τουρ­γούς των Εθνών.Αυτοί οι αλη­τα­ρά­δες κατέ­χουν σχε­δόν όλες της ενερ­γεια­κές πηγές και της επι­χει­ρή­σεις του πλα­νή­τη μέσο τον δανεί­ων τους. Αυτοί φόρ­τω­σαν με 220 τρι­σε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ απα­τη­λά εικο­νι­κά δάνεια σχε­δόν όλα τα έθνη..

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας