Τα ΜΜΕ με 10 πράκτορες διαδίδουν όποιο ψέμα θέλουν!

0
57

Εκεί στο LIFO-SOROS …θρη­νούν για το μάτι ενός μωρού που χτυ­πή­θη­κε από βομ­βαρ­δι­σμό του «δαι­μο­νι­κού» Άσαντ… Δεν μπο­ρού­με καν να ξέρου­με αν ισχύ­ει αυτό …και δεν είναι θύμα της τακτι­κής των «καλών ανταρ­τών» να χρη­σι­μο­ποιούν αμά­χους φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κούς για ασπί­δα ώστε τα ΜΜΕ να έχουν «φρέ­σκο αίμα» να δια­δί­δουν σε παγκό­σμια κλί­μα­κα.

Για τα δεκά­δες χιλιά­δες μωρά που σκό­τω­σαν οι «δύστυ­χοι αντάρ­τες» …ούτε μισή γραμ­μή δεν αφιε­ρώ­νουν οι πρά­κτο­ρες της δημο­σιο­γρα­φί­ας. Για τα 576.000 μωρά που σκό­τω­σαν οι «καλοί Δυτι­κοί» στο ΙΡΑΚ… ούτε λέξη… οι άθλιοι υπο­κρι­τές. Για τα μωρά στη Γάζα …είδα­τε κανέ­να κίνη­μα συμπα­ρά­στα­σης;

Πάντως είναι θλι­βε­ρό ότι λίγα ΜΜΕ με 10 πρά­κτο­ρες …κατα­φέρ­νουν να δια­δί­δουν και να επι­βάλ­λουν όποιο ψέμα θέλουν και ο λαός, τα θύμα­τα της προ­πα­γάν­δας, εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι με ευχέ­ρεια χρή­σης των κοι­νω­νι­κών μέσων αντί να αντι­δρούν μαζι­κά και να επι­βάλ­λουν την αλή­θεια… αδρα­νούν, χάφτουν σαν καθυ­στε­ρη­μέ­νοι ό,τι τους σερ­βί­ρουν τα ΜΜΕ κι ενί­ο­τε δια­δί­δουν με πάθος …όχι την αλή­θεια …αλλά την μεγα­λύ­τε­ρη παπα­ριά που θα βρουν μπρο­στά τους, από κάποιο γελοίο blog, που καί­γε­ται για κλικ.

Είναι στη φύση του ανθρώ­που τελι­κά το πρό­βλη­μα …κι είναι πανάρ­χαιο πρό­βλη­μα.

Ο πρώ­τος που θα σηκω­θεί όρθιος και θα πάρει τον λόγο κου­νώ­ντας μία μαγκού­ρα …γίνε­ται αυτό­μα­τα ο πολι­τι­κός ηγέ­της της φυλής κι όλοι οι άλλοι σωπαί­νουν κι υπα­κούν.

Ο επό­με­νος που θα βάλει μία χελι­δο­νο­φω­λιά στο κεφά­λι του και θ’ αρχί­σει να μιλά­ει κορα­κί­στι­κα προς τον ουρα­νό …χρί­ζε­ται μάγος ή θρη­σκευ­τι­κός ηγέ­της κι όλοι οι άλλοι εκστα­σιά­ζο­νται και τον θεω­ρούν σοφό.

Πηγή: lifo.gr

Πηγή: cnn.com

Πηγή: nytimes.com
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας