Τα προσβλητικά σποτ περί σεξουαλικής παρενόχλησης της ΓΓΙΦ

0
43

Αντι­δρά­σεις έχουν προ­κα­λέ­σει τα σποτ περί σεξουα­λι­κής παρε­νό­χλη­σης της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Ισό­τη­τας των Φύλων. Είναι προ­φα­νές ότι στό­χος τους είναι να θίξουν δια­χρο­νι­κά αξιο­σέ­βα­στα επαγ­γέλ­μα­τα, όπως αυτά του ιατρού και του δικη­γό­ρου, και όχι να ευαι­σθη­το­ποι­ή­σουν σε θέμα­τα προ­στα­σί­ας της γενε­τή­σιας αξιο­πρέ­πειας.

Τα εν λόγω σποτ είναι άκρως παρα­πλα­νη­τι­κά και προ­σβλη­τι­κά, ακό­μα κι αν βασί­ζο­νται σε αλη­θι­νά περι­στα­τι­κά. Ο απώ­τε­ρος στό­χος τους είναι η απο­δό­μη­ση της ελλη­νι­κής κοι­νω­νί­ας. Και όποιος νομί­ζει ότι αυτά είναι υπερ­βο­λές, ας μπει στη δια­δι­κα­σία να σκε­φτεί αν υπήρ­χε περί­πτω­ση η ΓΓΙΦ να οπτι­κο­ποι­ή­σει τα εξής δύο σενά­ρια:

  1. Νεα­ρή εθε­λό­ντρια σε Hot Spot να παρε­νο­χλεί­ται σεξουα­λι­κά από ομά­δα λαθρο­με­τα­να­στών.
  2. Σωμα­τώ­δη ομο­φυ­λό­φι­λο να βάζει δια της βίας στο ενοι­κια­ζό­με­νο δωμά­τιό του περα­στι­κό μεθυ­σμέ­νο, μικρό­σω­μο άντρα.

Σε αυτή την περί­πτω­ση, όλες οι υπη­ρέ­τριες των διε­θνών τοκο­γλύ­φων θα είχαν ενερ­γο­ποι­η­θεί: θα προ­έ­βαι­ναν σε μηνύ­σεις, θα διαρ­ρή­γνυαν δημο­σί­ως τα ιμά­τιά τους και ασφα­λώς όλοι οι “υπεύ­θυ­νοι” θα χαρα­κτη­ρί­ζο­νταν “ρατσι­στές” και θα κατα­στρέ­φο­νταν επαγ­γελ­μα­τι­κά.

Ακο­λου­θεί σχε­τι­κή έγγρα­φη δια­μαρ­τυ­ρία της Ένω­σης Ελευ­θε­ρο­ε­παγ­γελ­μα­τιών Παι­διά­τρων Αττι­κής προς το Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών / Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Ισό­τη­τας των Φύλων που δημο­σί­ευ­σε η “Δημο­κρα­τι­κή”:

Την έντο­νη αντί­δρα­σή τους εκφρά­ζουν με επι­στο­λή τους προς το Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών / Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Ισό­τη­τας των Φύλων οι Έλλη­νες παι­δί­α­τροι, ανα­φο­ρι­κά με το περιε­χό­με­νο της καμπά­νιας για την σεξουα­λι­κή παρε­νό­χλη­ση που η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία εκπό­νη­σε, και το οποίο παρου­σιά­ζει παι­δί­α­τρο να παρε­νο­χλεί σεξουα­λι­κά μητέ­ρα, μετά την κλι­νι­κή εξέ­τα­ση του παι­διού της.

H Ένω­ση Ελευ­θε­ρο­ε­παγ­γελ­μα­τιών Παι­διά­τρων Αττι­κής απο­ρεί για την επι­λο­γή του συγκε­κρι­μέ­νου επαγ­γελ­μα­τία και συγκε­κρι­μέ­να του παι­διά­τρου για την ανά­δει­ξη του θέμα­τος της σεξουα­λι­κής παρε­νό­χλη­σης και προ­βλη­μα­τί­ζε­ται για «τη βλά­βη που δημιουρ­γεί­ται με τα συγκε­κρι­μέ­να σποτ στη σχέ­ση μετα­ξύ ιατρού και οικο­γέ­νειας» και χαρα­κτη­ρί­ζει το σχε­τι­κό σποτ άστο­χο και επι­κίν­δυ­νο.

Τα σποτ αυτά κατά τη Γενι­κή Γραμ­μα­τεία βασί­ζο­νται σε πραγ­μα­τι­κά περι­στα­τι­κά, που συγκε­ντρώ­θη­καν από ομά­δα ερευ­νη­τών της.

Σύμ­φω­να δε με τη Γενι­κή Γραμ­μα­τέα, κυρία Φωτει­νή Κού­βε­λα, «στό­χος των σποτ είναι να ανοί­ξει περαι­τέ­ρω η συζή­τη­ση για το θέμα της σεξουα­λι­κής παρε­νό­χλη­σης στη χώρα μας, με απώ­τε­ρο σκο­πό την ενί­σχυ­ση του θεσμι­κού πλαι­σί­ου και τη δημιουρ­γία των κοι­νω­νι­κών συν­θη­κών, στις οποί­ες δε θα μπο­ρεί πια να ευδο­κι­μή­σει η σεξουα­λι­κή παρε­νό­χλη­ση».

«Πρώ­τα απ’ όλα και παρά τις δια­βε­βαιώ­σεις της ΓΓΙΦ ότι τα συγκε­κρι­μέ­να σποτ ερεί­δο­νται επί πραγ­μα­τι­κών περι­στα­τι­κών, εμείς αμφι­βά­λου­με περί του πραγ­μα­τι­κού των γεγο­νό­των ή των καταγ­γελ­θέ­ντων, κυρί­ως όσον αφο­ρά το θέμα των παι­διά­τρων» δηλώ­νει ο πρό­ε­δρος της Ένω­σης, κ. Κώστας Ντα­λού­κας, και συνε­χί­ζει θέτο­ντας ερω­τή­μα­τα προς τους αρμό­διους:

«Όμως ακό­μα και σε περί­πτω­ση που πραγ­μα­τι­κά συνέ­βη­σαν τα περι­στα­τι­κά (αλή­θεια σε πόσα τέτοια περι­στα­τι­κά ανα­φέ­ρε­στε; Είναι περισ­σό­τε­ρα του ενός;), όπως στο σποτ ανα­φέ­ρο­νται, για­τί άρα­γε δεν παρα­πέμ­φθη­κε ενώ­πιον των αρμο­δί­ων πει­θαρ­χι­κών συμ­βου­λί­ων του αρμό­διου Ιατρι­κού Συλ­λό­γου ο επί­ορ­κος δρά­στης προ­κει­μέ­νου να λογο­δο­τή­σει περί της παρα­νό­μου συμπε­ρι­φο­ράς του;

Εξ όσων έχουν πέσει στην αντί­λη­ψή μας ουδέν περι­στα­τι­κό μέχρι σήμε­ρα έχει παρα­πεμ­φθεί ενώ­πιον των πει­θαρ­χι­κών συμ­βου­λί­ων και πιθα­νός ισχυ­ρι­σμός περί της απα­ραί­τη­της εγκλή­σε­ως εκ μέρους του παθό­ντος ουδε­μία αλη­θο­φα­νή εξή­γη­ση μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει, αφού η παθού­σα εν προ­κει­μέ­νω εμπι­στεύ­θη­κε το «μυστι­κό» της σε τρί­τους (ερευ­νη­τές του ΓΓΦΕ), με την ίδια ευκο­λία θεω­ρού­με ότι θα το εμπι­στευό­ταν και προς τα αρμό­δια πει­θαρ­χι­κά ή δικα­στι­κά όργα­να».

Αυτό όμως που όπως δηλώ­νει η Ένω­ση των παι­διά­τρων τους απα­σχο­λεί ιδιαι­τέ­ρως είναι κυρί­ως «η βλά­βη που δημιουρ­γεί­ται με το συγκε­κρι­μέ­νο σποτ στη σχέ­ση μετα­ξύ ιατρού και οικο­γε­νεί­ας.

Απο­κο­μί­ζει ο θεα­τής, υπό την φερεγ­γυό­τη­τα και δικαιο­λο­γη­μέ­νη εμπι­στο­σύ­νη προς το κρά­τος, ότι και οι παι­δί­α­τροι είναι πρό­σω­πα αφε­ρέγ­γυα και ουδε­μία εμπι­στο­σύ­νη πρέ­πει να έχου­με προς το πρό­σω­πό τους. Δια­τα­ράσ­σε­ται με τον τρό­πο αυτό η σχέ­ση εμπι­στο­σύ­νης μετα­ξύ τους, συμπα­ρα­σύ­ρο­ντας στην γενι­κή δυσπι­στία πλή­θος αμφι­βο­λιών και επι­φυ­λά­ξε­ων» εξη­γούν στην επι­στο­λή τους.

Συνε­χί­ζο­ντας την σκλη­ρή κρι­τι­κή τους για το επί­μα­χο σποτ οι παι­δί­α­τροι ανα­φέ­ρουν πως «είναι ντρο­πή, άστο­χο και επι­κίν­δυ­νο για την δημό­σια υγεία να παρου­σιά­ζο­νται τέτοια βίντεο σε σχέ­ση με τους για­τρούς όλων των ειδι­κο­τή­των, ότι δηλα­δή κατά τη διάρ­κεια μιας κλι­νι­κής εξέ­τα­σης βλέ­πουν διε­στραμ­μέ­να ερω­τι­κά το ανθρώ­πι­νο σώμα, την στιγ­μή μάλι­στα που η κλι­νι­κή εξέ­τα­ση απαι­τεί την φυσι­κή επα­φή για­τρού και εξε­τα­ζό­με­νου ακό­μα και σε σημεία που μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σουν αμη­χα­νία, ντρο­πή και άγχος πολ­λές φορές».

Ακό­μα σοβα­ρό­τε­ρες όμως θεω­ρούν πως είναι οι συνέ­πειες με την προ­βο­λή των σποτ στην ψυχο­σύν­θε­ση των ίδιων των παι­διών, καθώς «σίγου­ρα θα δουν το σχε­τι­κό σποτ και θα ανα­ρω­τη­θούν αν άρα­γε το ίδιο περι­στα­τι­κό συνέ­βη και στη δική τους μητέ­ρα, δημιουρ­γώ­ντας ανα­σφά­λεια στον κύκλο της ίδιας της οικο­γέ­νειας, αλλά και προς τον ίδιο τον παι­δί­α­τρό τους».

Τέλος, καλούν τους αρμό­διους να ανα­κα­λέ­σουν άμε­σα το σχε­τι­κό σποτ, ώστε να μειω­θούν κατά το δυνα­τό οι δυσμε­νείς συνέ­πειες που αυτό θα επι­φέ­ρει στον παι­δι­κό πλη­θυ­σμό αλλά και στον κλά­δο τους.

Τα υπό­λοι­πα σποτ:

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας