Τα ρατσιστικά χαρακτηριστικά της τοκογλυφίας

| upd 17 Δεκεμβρίου 2017 16:54
0
27

Στη Γαλ­λία του 18ου αιώ­να όπου το 99,9% των Γάλ­λων ήταν Καθο­λι­κοί …το πρώ­το πράγ­μα που θέλη­σε να κάνει η «Γαλ­λι­κή» Επα­νά­στα­ση, για να θεω­ρη­θεί ολο­κλη­ρω­μέ­νη, όπως έλε­γαν, ήταν να εξα­σφα­λί­σει ίσα δικαιώ­μα­τα στους Εβραί­ους …την ίδια στιγ­μή που οι «επα­να­στά­τες» γκρέ­μι­ζαν Καθο­λι­κές Εκκλη­σί­ες …στε­ρώ­ντας βασι­κά ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα στην τερά­στια πλειο­ψη­φία των Γάλ­λων Χρι­στια­νών.

Στη Ρωσία των αρχών του 20ου αιώ­να που το 99,9% των Ρώσων ήταν Ορθό­δο­ξοι …το πρώ­το πράγ­μα που θέλη­σε να κάνει η «Ρωσι­κή» Επα­νά­στα­ση, για να ολο­κλη­ρω­θεί, ήταν να εξα­σφα­λί­σει ίσα δικαιώ­μα­τα στους Εβραί­ους και την ίδια στιγ­μή οι «Ρώσοι» επα­να­στά­τες γκρέ­μι­ζαν Εκκλη­σί­ες και σκό­τω­ναν χιλιά­δες Χρι­στια­νούς Ιερείς …στε­ρώ­ντας βασι­κά δικαιώ­μα­τα στην τερά­στια πλειο­ψη­φία των Ρώσων Χρι­στια­νών.

Όλοι οι περιο­ρι­σμοί που υπήρ­χαν από τα κρά­τη απέ­να­ντι στους Εβραί­ους σχε­τί­ζο­νταν απο­κλει­στι­κά με την τοκο­γλυ­φία και την τερά­στια ισχύ που συγκέ­ντρω­ναν στα χέρια τους οι τοκο­γλύ­φοι.

Επί­σης απα­γό­ρευαν σε Εβραί­ους να ασχο­λη­θούν με εμπό­ριο ζώων και σιτη­ρών που θεω­ρού­νταν στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας και θα μπο­ρού­σε κάποιος να εκβιά­σει και να οδη­γή­σει στην πεί­να ολό­κλη­ρους λαούς… (βλέ­πε Γένε­σις 46 Ιωσήφ και Αιγύ­πτιοι).

Στη Γαλ­λία έψα­χναν τρό­πο ώστε να οδη­γή­σουν τους νέους Εβραί­ους σε παρα­γω­γι­κές εργα­σί­ες …κι όχι παρα­σι­τι­κές όπως χαρα­κτη­ρί­ζο­νται η τοκο­γλυ­φία και το εμπό­ριο.

Δύο «λαϊ­κές» επα­να­στά­σεις που «πέτυ­χαν» αφή­νο­ντας πίσω δεκά­δες εκα­τομ­μύ­ρια νεκρών …δεν εκπρο­σω­πού­σαν σε καμία περί­πτω­ση την πλειο­ψη­φία που υπο­τί­θε­ται ήθε­λαν να «απε­λευ­θε­ρώ­σουν» κι έδει­ξαν ξεκά­θα­ρο ενδια­φέ­ρον στην άρση των περιο­ρι­σμών που σχε­τί­ζο­νταν με τις τοκο­γλυ­φι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες μίας μειο­ψη­φί­ας Εβραί­ων τοκο­γλύ­φων.

Ομοί­ως στην Ελλά­δα …οι σύγ­χρο­νες «επα­να­στά­σεις» …στο­χεύ­ουν απο­κλει­στι­κά στην θρη­σκεία της πλειο­ψη­φί­ας των Ελλή­νων, υπε­ρα­σπί­ζο­νται τους «κατα­πιε­σμέ­νους» Εβραί­ους και φυσι­κά δεν πει­ρά­ζουν ποτέ Εβραϊ­κό θρη­σκευ­τι­κό χώρο λες κι ο Θεός των Εβραί­ων …δεν ενο­χλεί τους «άθε­ους».
Εκτός αν με τη λέξη «Θεό» υπο­νο­ού­με το χρή­μα το οποίο λατρεύ­ουν όλοι οι μισθο­φό­ροι του Συστή­μα­τος.

Οι «Έλλη­νες» επα­να­στά­τες καί­νε ευχα­ρί­στως την Ελλη­νι­κή Σημαία …που δεν σχε­τί­ζε­ται ούτε με αρπα­γή ξένης γης, ούτε με Ιμπε­ρια­λι­σμό, ούτε με γενο­κτο­νί­ες, όπως αυτή που υφί­στα­νται οι Παλαι­στί­νιοι από τους Σιω­νι­στές.

Δια­πι­στώ­νου­με δηλα­δή, ότι οι αρχές του επι­λε­κτι­κού «Δια­φω­τι­σμού» της δήθεν Γαλ­λι­κής και της δήθεν Ρωσι­κής Επα­νά­στα­σης …διέ­πουν και τους «Έλλη­νες» επα­να­στά­τες …με σαφή κλί­ση στην προ­στα­σία των δικαιω­μά­των των «κατα­πιε­σμέ­νων» Εβραί­ων.

Και προ­σέξ­τε τι συνέ­βη στην Ελλά­δα της οικο­νο­μι­κής κατα­στρο­φής.
Οι μαριο­νέ­τες που μας κυβερ­νούν δεν ανη­σύ­χη­σαν ποτέ για την τερά­στια ισχύ που συγκέ­ντρω­σαν οι τοκο­γλύ­φοι κι απε­να­ντί­ας νομο­θέ­τη­σαν απο­κλει­στι­κά υπέρ των Τρα­πε­ζι­κών συμ­φε­ρό­ντων. Έσω­σαν τις Τρά­πε­ζες ληστεύ­ο­ντας τους φτω­χό­τε­ρους.
Δεν φρό­ντι­σαν να σώσουν ΚΑΜΙΑ μεγά­λη επι­χεί­ρη­ση που έβα­λε λου­κέ­το, δεν φρό­ντι­σαν να συγκρα­τή­σουν στην Ελλά­δα τις επι­χει­ρή­σεις που μετα­φέ­ρουν την έδρα τους στο εξω­τε­ρι­κό, αλλά φρό­ντι­σαν να ισχυ­ρο­ποι­ή­σουν τους τοκο­γλύ­φους, νομο­θε­τώ­ντας έτσι, ώστε όλες οι συναλ­λα­γές με το κρά­τος και μετα­ξύ πολι­τών, να γίνο­νται υπο­χρε­ω­τι­κά μέσω αυτών και με υπο­χρε­ω­τι­κή πλη­ρω­μή προ­μή­θειας σ’ αυτούς. Κι όλα αυτά, την ίδια στιγ­μή, που το κρά­τος «έπε­φτε από τα σύν­νε­φα», με τα θαλασ­σο­δά­νεια δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων που μοί­ρα­ζαν στους ημε­τέ­ρους οι τρά­πε­ζες.

Πολύ πριν κατα­λά­βει ο μέσος Έλλη­νας ποιους υπη­ρε­τούν οι κλό­ουν των κυβερ­νή­σε­ων …έσπευ­σαν προ­λη­πτι­κά να θεσπί­σουν νόμο κατά του «αντι­ση­μι­τι­σμού».

Δεν τους προ­βλη­μά­τι­σε η τερά­στια εξου­σία των τοκο­γλύ­φων και των περιού­σιων χρη­μα­τι­στών, αλλά η πιθα­νό­τη­τα να κατα­λά­βουν οι πολί­τες, ότι η τοκο­γλυ­φία έχει ρατσι­στι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά.

Γι’ αυτό και οι πανά­κρι­βες «επα­να­στά­σεις» που είχαν χορη­γούς τους πανί­σχυ­ρους τοκο­γλύ­φους …φαί­νε­ται να είχαν κεντρι­κό στό­χο τα «δικαιώ­μα­τα» των Εβραί­ων, που ακού­γε­ται τόσο ανθρώ­πι­νο αρχι­κά… με απώ­τε­ρο σκο­πό φυσι­κά την πλή­ρη απε­λευ­θέ­ρω­ση της τοκο­γλυ­φί­ας …επι­στή­μης που δεν κατέ­χουν πολ­λοί …από τους μη Εβραί­ους.

Επι­στο­λή του Λένιν προς Μολό­τωφ …
«Σφάξ­τε παπά­δες, γκρε­μί­στε εκκλη­σί­ες , πάρ­τε όλον τον χρυ­σό» …με απλά λόγια… Πόσους ραβί­νους να πεί­ρα­ξαν άρα­γε; Πόσες συνα­γω­γές να γκρέ­μι­σαν;

Πηγή: jewishvirtuallibrary.org

Πηγή: Mail Online

Πηγή: EURO2day

Πηγή: ΕΝΙΚΟΣ

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Πηγή: NEWMONEY
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας