Τα Σκόπια έγιναν …«Άμστερνταμ»

2
67

Έφτα­σε ο «πολι­τι­σμός» και στους «καθυ­στε­ρη­μέ­νους». Με κυβέρ­νη­ση Soros o «Δια­φω­τι­σμός» θα είναι υπό­θε­ση μερι­κών μηνών.

«Η βία σε βάρος των εργα­ζο­μέ­νων του σεξ πρέ­πει να στα­μα­τή­σει», ήταν το μήνυ­μα των ιερό­δου­λων των Σκο­πί­ων που εμφα­νί­ζο­νται σήμε­ρα σε μια «βιτρί­να» σε ένα από τα κτή­ρια στη λεω­φό­ρο Πανε­πι­στη­μί­ου της πόλης των Σκο­πί­ων, δελε­ά­ζο­ντας τα βλέμ­μα­τα των περα­στι­κών.

Έξι νεα­ρές ιερό­δου­λες έλα­βαν το ρόλο των «κόκ­κι­νων φανα­ριών» στη βιτρί­να μιμού­με­νες τις ιερό­δου­λες του Άμστερ­νταμ που πλα­σά­ρο­νται σε βιτρί­νες κατα­στη­μά­των σεξ.

Η κίνη­ση ήταν ακό­μη μία Πρω­το­βου­λία των Πολι­τών για την προ­στα­σία και την προ­ώ­θη­ση των δικαιω­μά­των των εργο­ζο­μέ­νων του σεξ της ένω­σης «Σταρ-Σταρ».

Σημεί­ω­ση: Σταρ-Σταρ, είναι μια ένω­ση για την προ­στα­σία και την προ­ώ­θη­ση των δικαιω­μά­των των περι­θω­ριο­ποι­η­μέ­νων επαγ­γελ­μά­των με ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον για τους εργα­ζό­με­νους του σεξ, τη βελ­τί­ω­ση της κοι­νω­νι­κής και υγειο­νο­μι­κής κατά­στα­σής τους και ευαι­σθη­το­ποί­η­ση του γενι­κού πλη­θυ­σμού όσον αφο­ρά την απο­δο­χή και το σεβα­σμό τους.

(Στοι­χεία από mkd.mk)

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

2 ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας