Τα Σκόπια θα δανειστούν 40,9 δισ. δολάρια το 2018

Τεβντόφσκι: «Η πΓΔΜ θα πρέπει να δανεισθεί λόγω των μεγάλων και δαπανηρών πιστώσεων της προηγούμενης κυβέρνησης»

| upd 23 Δεκεμβρίου 2017 20:32
0
35

Μόλις απέ­κτη­σαν «σωτή­ρια» κυβέρ­νη­ση …είπαν να φορ­τώ­σουν τον κοσμά­κη μερι­κά δις χρέ­ος …ώστε να προ­σέ­χουν την επό­με­νη φορά τι ψηφί­ζουν…

Ο νέος υπουρ­γός Οικο­νο­μί­ας, Ντρά­γκαν Τεβ­ντόφ­σκι από το βήμα του κοι­νο­βου­λί­ου εξή­γη­σε ότι η χώρα θα πρέ­πει να δανει­σθεί στο εξω­τε­ρι­κό για να εξο­φλή­σει παλαιά χρέη.

Σύμ­φω­να με τον ίδιο, το κρά­τος το 2018 θα πρέ­πει να δανει­σθεί 40,9 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια.

Ο υπουρ­γός Οικο­νο­μί­ας διευ­κρί­νι­σε ότι αυτό θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί με την έκδο­ση ευρω­ο­μο­λό­γου, αλλά και με δανει­σμό στην εγχώ­ρια αγο­ρά κρα­τι­κών τίτλων.

«Οι πολί­τες πρέ­πει να γνω­ρί­ζουν ότι το κρά­τος πρέ­πει να είναι έτοι­μο να επι­στρέ­ψει μεγά­λα και ακρι­βά δάνεια κατά τα επό­με­να χρό­νια. Το 2020 και το 2021 η χώρα μας πρέ­πει να εξο­φλή­σει παλαιά χρέη ύψους 925 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ», ανέ­φε­ρε ο Τεβ­ντόφ­σκι.

(Στοι­χεία από makfax.com.mk)

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας