Ταλέντα στο εξωτερικό θα πρέπει να αναζητήσουν οι κεντρικές τράπεζες

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
3

Η Βρε­τα­νία έχει κατη­γο­ρη­θεί εδώ και και­ρό ότι διοι­κεί­ται από μία μικρή κλί­κα αρι­στο­κρα­τών με σπου­δές σε ιδιω­τι­κά εκπαι­δευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα. Του­λά­χι­στον σε ένα πεδίο αυτή η κατη­γο­ρία είναι άδι­κη: λίγες χώρες είναι τόσο ανοι­κτό­μυα­λες όσον αφο­ρά την ανά­θε­ση καθη­κό­ντων στους άνδρες και τις γυναί­κες που λαμ­βά­νουν μερι­κές από τις πιο κρί­σι­μες απο­φά­σεις για το μέλ­λον της οικο­νο­μί­ας.

Του Ferdinando Giugliano

Η Επι­τρο­πή Νομι­σμα­τι­κής Πολι­τι­κής (MPC) της Τρά­πε­ζας της Αγγλί­ας, είναι ένα πραγ­μα­τι­κό χωνευ­τή­ρι παγκό­σμιου ταλέ­ντου. Τη Δευ­τέ­ρα, η κυβέρ­νη­ση του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου επέ­λε­ξε τη Silvana Tenreyro, μία οικο­νο­μο­λό­γο με εξει­δί­κευ­ση σε νομι­σμα­τι­κά και εμπο­ρι­κά θέμα­τα, στο London School of Economics, ως εξω­τε­ρι­κό μέλος της 9μελούς MPC. H Tenreyro έχει αργε­ντί­νι­κη, ιτα­λι­κή και βρε­τα­νι­κή υπη­κο­ό­τη­τα, πήρε το διδα­κτο­ρι­κό της από το Harvard και εργά­στη­κε στον καθο­ρι­σμό επι­το­κί­ων στην Κεντρι­κή Τρά­πε­ζα του Μαυ­ρί­κιου, βιο­γρα­φι­κό που την καθι­στά έναν αλη­θι­νό “πολί­τη του κόσμου”.

Η MPC είναι ήδη γεμά­τη με οικο­νο­μο­λό­γους που προ­έρ­χο­νται από το εξω­τε­ρι­κό. Ο διοι­κη­τής, Mark Carney, γεν­νή­θη­κε στον Κανα­δά όπου ήταν επί­σης επι­κε­φα­λής της Κεντρι­κής Τρά­πε­ζας. Ο Gertjan Vlieghe, άλλο ένα εξω­τε­ρι­κό μέλος της MPC, μεγά­λω­σε στο Βέλ­γιο πριν μετα­κο­μί­σει στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο. Η προ­κά­το­χος της Tenreyro, η Kristin Forbes, είναι πολί­της των ΗΠΑ, όπου θα επι­στρέ­ψει τγια να διδά­ξει. Σε αντί­θε­ση με τον Carney και τον Vlieghe, που και οι δύο έγι­ναν βρε­τα­νοί υπή­κο­οι, η Forbes δεν ορκί­στη­κε ποτέ πίστη στη Βασί­λισ­σα.

Μετα­ξύ των κορυ­φαί­ων κεντρι­κών τρα­πε­ζών του κόσμου, η Τρά­πε­ζα της Αγγλί­ας είναι σχε­δόν μονα­δι­κή στον τομέα αυτό. Το συμ­βού­λιο χάρα­ξης πολι­τι­κής της Τρά­πε­ζας της Ιαπω­νί­ας απο­τε­λεί­ται απο­κλει­στι­κά από Ιάπω­νες οικο­νο­μο­λό­γους. Στην ευρω­ζώ­νη, η νομι­σμα­τι­κή πολι­τι­κή απο­τε­λεί απο­κλει­στι­κή αρμο­διό­τη­τα των Ευρω­παί­ων υπεύ­θυ­νων χάρα­ξης πολι­τι­κής. Οι κορυ­φαί­ες επι­τε­λι­κές θέσεις στην Bundesbank, στην Τρά­πε­ζα της Γαλ­λί­ας και την Τρά­πε­ζα της Ιτα­λί­ας στε­λε­χώ­νο­νται σχε­δόν απο­κλει­στι­κά από οικο­νο­μο­λό­γους που μεγά­λω­σαν στη Γερ­μα­νία, τη Γαλ­λία και την Ιτα­λία. Στην Federal Reserve των ΗΠΑ, ο ανα­πλη­ρω­τής διοι­κη­τής Stanley Fisher, ο οποί­ος πέρα­σε την παι­δι­κή και εφη­βι­κή του ηλι­κία στην Αφρι­κή και το Ισρα­ήλ και έχει και την αμε­ρι­κα­νι­κή και την ισραη­λι­νή υπη­κο­ό­τη­τα, απο­τε­λεί σπά­νια εξαί­ρε­ση στο διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο.

Υπάρ­χουν πολ­λά που μπο­ρούν να ειπω­θούν υπέρ της ύπαρ­ξης ορι­σμέ­νων αλλο­δα­πών υπεύ­θυ­νων για τη χάρα­ξη της νομι­σμα­τι­κής πολι­τι­κής μίας χώρας. Οι κεντρι­κές τρά­πε­ζες είναι άκρως τεχνι­κά ιδρύ­μα­τα, επο­μέ­νως η αλί­ευ­ση στε­λε­χών από μια ευρύ­τε­ρη δεξα­με­νή ταλέ­ντων, μόνο καλό μπο­ρεί να είναι. Όμως πέρα από τη διεύ­ρυν­ση του δικτύ­ου προ­σλή­ψε­ων, η ύπαρ­ξη οικο­νο­μο­λό­γων από δια­φο­ρε­τι­κά μέρη του κόσμου μπο­ρεί να περιο­ρί­σει τον κίν­δυ­νο της ομα­δι­κής σκέ­ψης και να επε­κτεί­νει το εύρος των εμπει­ριών από τις οποί­ες μπο­ρούν να αντλη­θεί γνώ­ση όταν γίνε­ται η χάρα­ξη πολι­τι­κής.

Στον από­η­χο της παγκό­σμιας χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής κρί­σης, ο Adam Posen, ένας Αμε­ρι­κα­νός οικο­νο­μο­λό­γος, ήταν μετα­ξύ των ισχυ­ρό­τε­ρων υπο­στη­ρι­κτών εντός της MPC, μίας ακτι­βι­στι­κής νομι­σμα­τι­κής πολι­τι­κής για τη στή­ρι­ξη της ανά­πτυ­ξης και του πλη­θω­ρι­σμού. Φέτος η Forbes έγι­νε ένα από τα κορυ­φαία “γερά­κια” της Επι­τρο­πής, ως το πρώ­το μέλος που υπερ­ψή­φι­σε την αύξη­ση των επι­το­κί­ων σε αντί­θε­ση με την πλειο­ψη­φία.

Φυσι­κά, η Τρά­πε­ζα της Αγγλί­ας, θα μπο­ρού­σε να κάνει περισ­σό­τε­ρα για την ποι­κι­λο­μορ­φία στην κορυ­φή της. Μετά τις παραι­τή­σεις των Charlotte Hogg και Minouche Shafik, η BoE δεν έχει καμία γυναί­κα στο διοι­κη­τι­κό της συμ­βού­λιο και η Tenreyro θα είναι το μόνο θηλυ­κό μέλος της MPC. Ο διο­ρι­σμός του δια­δό­χου του Hogg ως ανα­πλη­ρω­τή διοι­κη­τή για τις αγο­ρές και τον τρα­πε­ζι­κό τομέα, είναι μία εξαι­ρε­τι­κή ευκαι­ρία για να γίνει η τρά­πε­ζα λιγό­τε­ρο ανδρο­κρα­τού­με­νη.

Ωστό­σο, η διε­θνής ποι­κι­λο­μορ­φία στην κορυ­φή της Τρά­πε­ζας της Αγγλί­ας είναι ένα πλε­ο­νέ­κτη­μα που δεν πρέ­πει να θεω­ρεί­ται δεδο­μέ­νο. Καθώς η Βρε­τα­νία δίνει το σωστό παρά­δειγ­μα, θα πρέ­πει να ακο­λου­θή­σουν κι άλλες κεντρι­κές τρά­πε­ζες.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας