ΤΑΙΠΕΔ: Στόχος έσοδα €6 δισ. έως το 2018

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
11

Το ΤΑΙΠΕΔ θα ξεπου­λά­ει τη Δημό­σια Περιου­σία, θα εισπράτ­τει δισε­κα­τομ­μύ­ρια και οι Υπουρ­γοί Οικο­νο­μι­κών… απλά θα ανα­ρω­τιού­νται που πήγαν τα λεφτά… κι αν πήγαν στα κρα­τι­κά ταμεία… για­τί δεν φαί­νε­ται να το εξα­σφά­λι­σαν αυτό αφού ψήφι­ζαν νόμους που δεν είχαν δια­βά­σει ποτέ τους.

Κλα­σι­κό παρά­δειγ­μα το παρα­κά­τω δημο­σί­ευ­μα από “ΤΟ ΒΗΜΑ” της 19.03.2015:

Πηγή: tovima.gr

 

Σήμε­ρα δημο­σιεύ­ει “Το ΒΗΜΑ”:

Πηγή: tovima.gr

Συνο­λι­κά έσο­δα 6 δισ. ευρώ έως το 2018 προ­γραμ­μα­τί­ζει να εισπρά­ξει το ΤΑΙΠΕΔ από το πρό­γραμ­μα απο­κρα­τι­κο­ποι­ή­σε­ων και αξιο­ποί­η­σης της δημό­σιας περιου­σί­ας, τα οποία κατα­νέ­μο­νται σε 500 εκατ. ευρώ για το 2016, σε 2 δισ. ευρώ για το τρέ­χον έτος και σε 3,5 δισ. ευρώ για το 2018.

Σύμ­φω­να με την πρό­ε­δρο του Ταμεί­ου, Λίλα Τσι­τσο­γιαν­νο­πού­λου, για το 2017 τα έσο­δα ανα­μέ­νε­ται να προ­έλ­θουν από τη Fraport (έχουν εισπρα­χθεί), το Ελλη­νι­κό, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τον ΟΛΘ, την Αφά­ντου στη Ρόδο, τη ΔΕΣΦΑ, από ακί­νη­τα του Δημο­σί­ου, από κάποια από τα 10 μεγά­λα περι­φε­ρεια­κά λιμά­νια και από τις μαρί­νες. Για το επό­με­νο έτος, το πρό­γραμ­μα περι­λαμ­βά­νει τις εται­ρεί­ες ενέρ­γειας, το ποσο­στό των μετο­χών του ΟΤΕ, το 30% του αερο­δρο­μί­ου «Ελ. Βενι­ζέ­λος», κ.ά.

Όπως ανέ­φε­ρε η κ. Τσι­τσο­γιαν­νο­πού­λου, ειδι­κό βάρος δίδε­ται στα 10 μεγά­λα περι­φε­ρεια­κά λιμά­νια, τα οποία θα “προι­κι­στούν” με ολο­κλη­ρω­μέ­νη μελέ­τη για κάθε ένα ξεχω­ρι­στά (ποιες υπη­ρε­σί­ες και σε ποια λιμά­νια έχουν επεν­δυ­τι­κό ενδια­φέ­ρον) και στη συνέ­χεια το Ταμείο θα εγκρί­νει το πλά­νο ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης. Είναι, όπως ειπώ­θη­κε, πιθα­νόν να κρι­θεί ότι ο προ­βλή­τας κάποιου ή κάποιων λιμα­νιών (ξεχω­ρι­στά ή σε cluster) μπο­ρεί να αξιο­ποι­η­θεί για την κρουα­ζιέ­ρα.

Μετά τη μελέ­τη θα προ­χω­ρή­σει η πώλη­ση ή η μίσθω­ση για τα αξιο­ποι­ή­σι­μα λιμά­νια ή τα τμή­μα­τά τους (με δέσμευ­ση να είναι έτοι­μες οι δια­γω­νι­στι­κές δια­δι­κα­σί­ες έως το δ’ τρί­μη­νο εφέ­τος) και τα υπό­λοι­πα μη αξιο­ποι­ή­σι­μα περιου­σια­κά στοι­χεία θα παρα­χω­ρη­θούν στην Εται­ρεία Δημο­σί­ων Συμ­με­το­χών (ΕΔΗΣ), το αρμό­διο σκέ­λος του υπερ­τα­μεί­ου.

Από την ενη­μέ­ρω­ση από την πρό­ε­δρο του ΤΑΙΠΕΔ, προ­έ­κυ­ψαν ανα­λυ­τι­κά και τα εξής:

  • ΔΕΗ (το ΤΑΙΠΕΔ κατέ­χει το 17%): Το Ταμείο προ­σλαμ­βά­νει σύμ­βου­λο σε συνεν­νό­η­ση με το αρμό­διο υπουρ­γείο και τη ΔΕΗ, αλλά δεν ανα­λαμ­βά­νει κάποια άλλη πρω­το­βου­λία πριν κινή­σει η επι­χεί­ρη­ση τις δικές της δια­δι­κα­σί­ες (πώλη­ση λιγνι­τι­κών μονά­δων, μεί­ω­ση μερι­δί­ου στη λια­νι­κή) και απο­σα­φη­νι­στεί η αξία του 17% στην τελι­κή μορ­φή της ΔΕΗ. Τα έσο­δα από την πώλη­ση του 17% ανα­μέ­νο­νται το 2018, αλλά υπό την προ­ϋ­πό­θε­ση ότι η ΔΕΗ θα κινη­θεί εντός του χρο­νο­δια­γράμ­μα­τος.
  • Ελλη­νι­κό: Τις επό­με­νες ημέ­ρες θα αναρ­τη­θεί η Μελέ­τη Περι­βαλ­λο­ντι­κών Επι­πτώ­σε­ων και θα ακο­λου­θή­σουν η δημό­σια δια­βού­λευ­ση (1,5 μήνας) και οι παρα­τη­ρή­σεις στο Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο Διοί­κη­σης που θα ζητή­σει συμ­μόρ­φω­ση από τον επεν­δυ­τή. Θα ακο­λου­θή­σει το σχέ­διο Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος που θα χωρο­θε­τεί την επέν­δυ­ση και, αφού αδειά­σει ο χώρος, θα παρα­δο­θεί στον επεν­δυ­τή. Ο δια­γω­νι­σμός για το καζί­νο θα πρέ­πει να “τρέ­ξει” παράλ­λη­λα από τα συναρ­μό­δια υπουρ­γεία, καθώς απο­τε­λεί προ­α­παι­τού­με­νο για να προ­χω­ρή­σει η επέν­δυ­ση.
  • Εγνα­τία: Η νέα Κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση (ΚΥΑ) ανα­φέ­ρει εκτός από τα μετω­πι­κά διό­δια και 20 πλευ­ρι­κούς σταθ­μούς διο­δί­ων (λόγω των 90 εξό­δων). Έως ότου γίνει η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση, τα έσο­δα από τα διό­δια θα τα εισπράτ­τει η ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ. Επί­σης, όταν ολο­κλη­ρω­θεί από το υπουρ­γείο Υπο­δο­μών το σύστη­μα των ανα­λο­γι­κών διο­δί­ων σε όλη τη χώρα, ο επεν­δυ­τής θα είναι υπο­χρε­ω­μέ­νος να το εγκα­τα­στή­σει με δικό του κόστος και στην Εγνα­τία. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει το δικαί­ω­μα παρα­χώ­ρη­σης της οδού και δηλώ­νει έτοι­μο να προ­χω­ρή­σει σε πρό­σκλη­ση εκδή­λω­σης ενδια­φέ­ρο­ντος μη δεσμευ­τι­κού χαρα­κτή­ρα, ώστε να εισπρα­χθούν τα έσο­δα από την παρα­χώ­ρη­ση το 2018.
  • Μαρί­να Αλί­μου: Υπάρ­χει, ήδη, η περι­βαλ­λο­ντι­κή μελέ­τη και το ΤΑΙΠΕΔ θα προ­χω­ρή­σει σύντο­μα σε πρό­σκλη­ση ενδια­φέ­ρο­ντος για τη μίσθω­σή της. Στό­χος είναι, ο επεν­δυ­τής να ανα­δεί­ξει τη μαρί­να.
  • ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Εντός του Ιου­λί­ου θα γίνει το οικο­νο­μι­κό κλεί­σι­μο και εκκρε­μεί η σύμ­βα­ση για την επι­δό­τη­ση, έως 49 εκατ. ευρώ, των άγο­νων γραμ­μών έως το 2020.
  • ΟΤΕ: Σύντο­μα θα προ­σλη­φθεί σύμ­βου­λος και η δια­δι­κα­σία πώλη­σης θα ολο­κλη­ρω­θεί το 2018.
  • ΔΕΣΦΑ: Στό­χος είναι να γίνει η μετα­βί­βα­ση των μετο­χών τον Δεκέμ­βριο εφέ­τος.

Όπως ανέ­φε­ρε, τέλος, η πρό­ε­δρος του ΤΑΙΠΕΔ, στην ΕΔΗΣ θα μετα­φερ­θούν τα ΕΛΤΑ (οι μετο­χές ανή­κουν στο υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών) και τα 23 λοι­πά περι­φε­ρεια­κά αερο­δρό­μια της χώρας.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας