Θα αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ;

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Οι ΗΠΑ ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νώ­σουν σήμε­ρα ότι ενδέ­χε­ται να απο­χω­ρή­σουν από το Συμ­βού­λιο Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των, αν δεν γίνουν μεταρ­ρυθ­μί­σεις, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της άρσης της «αντι-ισραη­λι­νής προ­κα­τά­λη­ψής» του, όπως την απο­κα­λεί η Ουά­σινγ­κτον.

 

Η Αμε­ρι­κα­νί­δα πρέ­σβης στον ΟΗΕ Νίκι Χέι­λι είχε δηλώ­σει την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα ότι η Ουά­σινγ­κτον θα απο­φα­σί­σει αν θα απο­συρ­θεί από το Συμ­βού­λιο μετά το πέρας της συνε­δρί­α­σής του στη Γενεύη που θα διαρ­κέ­σει τρεις εβδο­μά­δες.

Η επι­κρι­τι­κή στά­ση του Συμ­βου­λί­ου απέ­να­ντι στο Ισρα­ήλ έχει προ­κα­λέ­σει αρκε­τές φορές την αντί­δρα­ση των ΗΠΑ. Η Ουά­σινγ­κτον μποϊ­κό­τα­ρε το Συμ­βού­λιο για τρία χρό­νια υπό την προ­ε­δρία του Τζορτζ Ου. Μπους, προ­τού επα­νέλ­θει υπό τον Μπα­ράκ Ομπά­μα το 2009.

Η Χέι­λι, σε άρθρο της στην Washington Post το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο ζήτη­σε από το Συμ­βού­λιο «να στα­μα­τή­σει την πρα­κτι­κή του να επι­λέ­γει λαν­θα­σμέ­να το Ισρα­ήλ για να το επι­κρί­νει».

Η πιθα­νό­τη­τα από­συρ­σης των ΗΠΑ έχει προ­κα­λέ­σει ανη­συ­χία μετα­ξύ των Δυτι­κών συμ­μά­χων τους και των ακτι­βι­στών.

Οκτώ οργα­νώ­σεις, μετα­ξύ αυτών η Freedom House και η Jacob Blaustein Institute, έστει­λαν επι­στο­λή στη Χέι­λι τον Μάιο με την οποία της επε­σή­μα­ναν ότι η από­συρ­ση των ΗΠΑ θα είναι αντι­πα­ρα­γω­γι­κή, καθώς θα μπο­ρού­σε να οδη­γή­σει «στην άδι­κη στο­χο­ποί­η­ση του Ισρα­ήλ από το Συμ­βού­λιο σε ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρο βαθ­μό».

Το Συμ­βού­λιο δεν έχει άλλη εξου­σία πέρα από το να επι­κρί­νει τις κυβερ­νή­σεις οι οποί­ες κατά την εκτί­μη­σή του παρα­βιά­ζουν τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα και να ζητεί να διε­ξά­γο­νται έρευ­νες, όμως δια­δρα­μα­τί­ζει σημα­ντι­κό ρόλο στη διε­θνή διπλω­μα­τία.

Το Ισρα­ήλ και τα κατε­χό­με­να παλαι­στι­νια­κά εδά­φη είναι ένα από τα μόνι­μα θέμα­τα στην ατζέ­ντα του 47μελούς Συμ­βου­λί­ου, που ιδρύ­θη­κε το 2006.

Πηγή: thepressproject.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας