Θλιβερό ρεκόρ: Πάνω από 1 εκατ. Έλληνες με δεσμευμένους λογαριασμούς

Τον Οκτώβριο έγιναν 1.014.295 δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών οι οποίοι αντιστοιχούν στο 59,03% των λογαριασμών που θεωρητικά μπορούν να δεσμευτούν.

| upd 13 Δεκεμβρίου 2017 15:27
0
57

4.170.753 Έλλη­νες νοι­κο­κυ­ραί­οι δεν μπο­ρούν να πλη­ρώ­σουν τους φόρους τους και 1.000.000 είναι σε καθε­στώς κατά­σχε­σης. 

Κανέ­νας δεν θα χρω­στού­σε, αν οι φόροι αντι­στοι­χού­σαν στο πραγ­μα­τι­κό του εισό­δη­μα και αν είχαν οι φτω­χοί το αφο­ρο­λό­γη­το, που οι πρά­κτο­ρες της Βου­λής έχουν εξα­σφα­λί­σει για τους εαυ­τούς τους και τους Δικα­στές.

Ανα­φέ­ρει σχε­τι­κά το “thetoc.gr” σε πρό­σφα­τη δημο­σί­ευ­σή του:

Οι θεσμοί είχαν θέσει ως στό­χο στην Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή Δημο­σί­ων Εσό­δων μέχρι το τέλος του έτους να δεσμευ­τούν οι λογα­ρια­σμοί για του­λά­χι­στον το 55% των φορο­λο­γου­μέ­νων εις βάρος των οποί­ων μπο­ρούν να ληφθούν ανα­γκα­στι­κά μέτρα.

Η ΑΑΔΕ, εκπλή­ρω­σε τον στό­χο της και με το… παρα­πά­νω. Τον Οκτώ­βριο έγι­ναν 1.014.295 δεσμεύ­σεις τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών οι οποί­οι αντι­στοι­χούν στο 59,03% των λογα­ρια­σμών που θεω­ρη­τι­κά μπο­ρούν να δεσμευ­τούν. Το σύνο­λο των οφει­λε­τών, ανήλ­θε στους 4.170.753 στο τέλος Σεπτεμ­βρί­ου. Ωστό­σο, τα ανα­γκα­στι­κά μέτρα μπο­ρούν να ληφθούν εις βάρος των 1.718.371 οφει­λε­τών. Οι υπό­λοι­ποι δεν μπο­ρούν να υπο­στούν τη δέσμευ­ση τρα­πε­ζι­κού λογα­ρια­σμού για­τί χρω­στούν λιγό­τε­ρα από 500 ευρώ έκα­στος.

Οι ληξι­πρό­θε­σμες οφει­λές τον Οκτώ­βριο έφτα­σαν μια ανά­σα από τα 100 δις. ευρώ. Οι συσ­σω­ρευ­μέ­νες οφει­λές μέχρι το τέλος του 2016 έφτα­σαν στα 89,307 δις. ευρώ ενώ από τις αρχές του έτους έχουν συσ­σω­ρευ­τεί επι­πλέ­ον 10,444 δις. ευρώ. Τα στοι­χεία αφο­ρούν στον Οκτώ­βριο οπό­τε το φράγ­μα των 100 δις. ευρώ έχει ήδη σπά­σει. Μόνο τον Οκτώ­βριο, προ­στέ­θη­καν φρέ­σκα χρέη 1,187 δις. ευρώ.

Ειδι­κό­τε­ρα, στα τέλη Οκτω­βρί­ου τα ληξι­πρό­θε­σμα χρέη έκα­να άλμα 1,2 δισ. ευρώ και ανήλ­θαν σε 10,444 δισ. ευρώ ένα­ντι 9,257 το Σεπτέμ­βρη. Επι­μέ­ρους οι καθα­ρές ληξι­πρό­θε­σμες οφει­λές λόγω φόρων διο­γκώ­θη­καν από τα 7,323 δισ. σε 8,476 δισ. ευρώ το αντί­στοι­χο διά­στη­μα. Οι συνο­λι­κές ληξι­πρό­θε­σμες οφει­λές προς το Δημό­σιο βρί­σκο­νται μια ανά­σα από τα 100 δισ. ευρώ καθώς στα φρέ­σκα χρέη των 10,444 δισ. ευρώ έρχο­νται να προ­στε­θούν και παλαιές «αμαρ­τί­ες» 89,307 δισ. ευρώ.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας