Τιμές-σοκ καταγράφει το μητρώο μεταβιβάσεων στις πωλήσεις ακινήτων

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
18

Δεν έτυ­χε… πέτυ­χε! Το ίδιο κόλ­πο εφάρ­μο­σαν και στην Αργε­ντι­νή και σε άλλες χώρες και χιλιά­δες ακρι­βο­πλη­ρω­μέ­να σπί­τια πέρα­σαν στα χέρια περί­ερ­γων ιδιω­τι­κών εται­ριών με ασή­μα­ντο κόστος.

Ακό­μα και στις πιο ακρι­βές περιο­χές των βορεί­ων και τον νοτί­ων προ­α­στί­ων της Αθή­νας οι τιμές των ακι­νή­των έχουν πέσει πολύ και πολ­λές φορές βρί­σκο­νται κάτω από την αντι­κει­με­νι­κή αξία τους.

Η εφαρ­μο­γή του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών “Μητρώο Αξιών Μετα­βι­βά­σε­ων Ακι­νή­των” στην ιστο­σε­λί­δα gsis.gr εμφα­νί­ζει τις τιμές αγο­ρα­πω­λη­σιών ακι­νή­των οι οποί­ες έγι­ναν από τις αρχές του 2017, όπως του­λά­χι­στον απο­τυ­πώ­νο­νται στα συμ­βό­λαια μετα­βί­βα­σης, αλλά και από συμ­βο­λαιο­γρα­φι­κά γρα­φεία για τις μετα­βι­βά­σεις ακι­νή­των που δεί­χνουν ότι πολ­λοί ιδιο­κτή­τες… σκο­τώ­νουν τα ακί­νη­τα σε τιμές πολύ πιο χαμη­λές από εκεί­νες που κατα­γρά­φο­νται συνή­θως.

Στις περι­πτώ­σεις αυτές ωστό­σο θα πρέ­πει να υπο­λο­γί­σει κανείς τόσο την ύπαρ­ξη των capital controls, όσο και την πάγια τάση για από­κρυ­ψη του πραγ­μα­τι­κού τιμή­μα­τος για φορο­λο­γι­κούς λόγους.

Σε κάθε περί­πτω­ση ωστό­σο κατα­γρά­φο­νται τιμές που είναι ενδει­κτι­κές του τι επι­κρα­τεί αυτή τη στιγ­μή στην αγο­ρά ακι­νή­των, καθώς υπάρ­χουν στοι­χεία για πωλή­σεις ακι­νή­των αξί­ας 145.000 ευρώ, βάσει αντι­κει­με­νι­κής, στην τιμή των 35.000 ευρώ. Το παρά­δειγ­μα αυτό αφο­ρά κατοι­κία 116 τετρα­γω­νι­κών κατα­σκευ­ής 1989 στην περιο­χή του Ζωγρά­φου.

Αντί­στοι­χο είναι το παρά­δειγ­μα από την περιο­χή του Αμα­ρου­σί­ου όπου πωλή­θη­κε σπί­τι 59 τετρα­γω­νι­κών αντι­κει­με­νι­κής αξί­ας 97.500 ευρώ στην τιμή των 25.000 ευρώ, δηλα­δή με τιμή 423 ευρώ το τετρα­γω­νι­κό.

Στη Γλυ­φά­δα πωλή­θη­κε δια­μέ­ρι­σμα 134 τετρα­γω­νι­κών σε τιμή 104.000 ευρώ δηλα­δή σε τιμή 776 ευρώ το τετρα­γω­νι­κό ενώ η αντι­κει­με­νι­κή του αξία είναι 222.000 ευρώ.

Ακό­μη πιο ακραίο είναι το παρά­δειγ­μα δια­με­ρί­σμα­τος 55 τετρα­γω­νι­κών στο Γαλά­τσι το οποίο βρί­σκε­ται σε περιο­χή με τιμή ζώνης στα 1.200 ευρώ το οποίο πωλή­θη­κε 6.000 ευρώ, δηλα­δή με 106 ευρώ το τετρα­γω­νι­κό.

Σύμ­φω­να με τα ίδια στοι­χεία δια­μέ­ρι­σμα στο Αιγά­λεω 66 τμ έτους κατα­σκευ­ής 1969, πωλή­θη­κε στις 18 Απρι­λί­ου 2017 αντί 9.000 ευρώ.

Σε άλλη περί­πτω­ση δια­μέ­ρι­σμα 90 τμ στο Μοσχά­το, έτους κατα­σκευ­ής 1967, πωλή­θη­κε στις 10 Απρι­λί­ου 2017 αντί 15.000 ευρώ.

Στο Γαλά­τσι κατοι­κία 40 τμ, έτους κατα­σκευ­ής το 1950, πωλή­θη­κε στις 4 Μαί­ου 2017 αντί 2.500 ευρώ.

Στο Περι­στέ­ρι δια­μέ­ρι­σμα 70 τμ έτους κατα­σκευ­ής το 1982, πωλή­θη­κε στις 6 Απρι­λί­ου 2017 αντί 21.875 ευρώ.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας