Την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη τριμερής Τσίπρα, Αναστασιάδη, Νετανιάχου

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη πραγ­μα­το­ποιεί­ται την Πέμ­πτη η τρι­με­ρής συνά­ντη­ση κορυ­φής Ελλά­δας — Κύπρου — Ισρα­ήλ με τη συμ­με­το­χή των πρω­θυ­πουρ­γών της Ελλά­δας και του Ισρα­ήλ, Αλέ­ξη Τσί­πρα και Μπέν­τζα­μιν Νετα­νιά­χου και του Προ­έ­δρου της Κύπρου, Νίκου Ανα­στα­σιά­δη, καθώς και υπουρ­γών από τις τρεις χώρες.

 

Στο επί­κε­ντρο θα βρε­θεί η συνερ­γα­σία στους τομείς της ενέρ­γειας, του περι­βάλ­λο­ντος, της ψηφια­κής τεχνο­λο­γί­ας, της οικο­νο­μί­ας, της επι­στή­μης, της έρευ­νας, της τεχνο­λο­γί­ας, των τηλε­πι­κοι­νω­νιών, της δια­στη­μι­κής τεχνο­λο­γί­ας και της δια­σπο­ράς.

Θα συζη­τη­θούν επί­σης ζητή­μα­τα περι­φε­ρεια­κής ασφά­λειας και διε­θνούς πολι­τι­κής, με αφορ­μή και τις εξε­λί­ξεις στη Μέση Ανα­το­λή, όπως η κρί­ση στο Κατάρ, η κατά­στα­ση στη Συρία και το Ιράν, το θέμα της τρο­μο­κρα­τί­ας, το Παλαι­στι­νια­κό και το Κυπρια­κό.

Πηγές της κυβέρ­νη­σης υπο­γράμ­μι­ζαν τον ιδιαί­τε­ρο ρόλο που έχει η κυβέρ­νη­ση Νετα­νιά­χου στο Ισρα­ήλ με τη νέα κυβέρ­νη­ση Τραμπ στις ΗΠΑ.

Η ενέρ­γεια θα είναι βασι­κό θέμα συζή­τη­σης, με τους αγω­γούς φυσι­κού αερί­ου και ειδι­κό­τε­ρα η ηλε­κτρι­κή δια­σύν­δε­ση με το καλώ­διο Euro-Αsia- Interconnector, το οποίο θα ξεκι­νά­ει από το Ισρα­ήλ και μέσω Κύπρου και Κρή­της θα μετα­φέ­ρει ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια στην Αττι­κή, ενώ θα συνο­δεύ­ε­ται παράλ­λη­λα από οπτι­κή ίνα. Τα θέμα­τα της οπτι­κής ίνας και της δια­στη­μι­κής τεχνο­λο­γί­ας είχε συζη­τή­σει ο υπουρ­γός Ψηφια­κής Πολι­τι­κής Νίκος Παπ­πάς, κατά την επί­σκε­ψη του στο Ισρα­ήλ.

Από την ελλη­νι­κή πλευ­ρά θα συμ­με­τέ­χουν οι υπουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών Νίκος Κοτζιάς, Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας Γιώρ­γος Στα­θά­κης, Οικο­νο­μί­ας και Ανά­πτυ­ξης Δημή­τρης Παπα­δη­μη­τρί­ου, Ψηφια­κής Πολι­τι­κής, Τηλε­πι­κοι­νω­νιών και Ενη­μέ­ρω­σης Νίκος Παπ­πάς, οι ανα­πλη­ρω­τές υπουρ­γοί Περι­βάλ­λο­ντος Σωκρά­της Φάμελ­λος, Παι­δεί­ας Κώστας Φωτά­κης, οι υφυ­πουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών Γιάν­νης Αμα­να­τί­δης, Τέρενς Κουίκ και ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας Διε­θνών Οικο­νο­μι­κών Σχέ­σε­ων του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Γιώρ­γος Τσί­πρας.

Πριν από την Τρι­με­ρή Συνά­ντη­ση Κορυ­φής θα γίνει η διμε­ρής συνά­ντη­ση Τσί­πρα-Νετα­νιά­χου και θα συνέλ­θει το Ανώ­τα­το Συμ­βού­λιο συνερ­γα­σί­ας Ελλά­δας-Ισρα­ήλ. Εκεί θα τεθούν ζητή­μα­τα οικο­νο­μί­ας, και­νο­το­μία, επι­στη­μών, έρευ­νας, τεχνο­λο­γία και δια­χεί­ρι­σης υδά­τι­νων πόρων.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Πηγή: naftemporiki.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας