«Τειρεσίας» για τους κακοπληρωτές της κινητής τηλεφωνίας

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
14
Group of teenagers sitting outdoors using their mobile phones

Μαύ­ρη λίστα με κακο­πλη­ρω­τές κινη­τής τηλε­φω­νί­ας δημιουρ­γεί­ται με την άδεια της Αρχής Προ­στα­σί­ας Δεδο­μέ­νων Προ­σω­πι­κού Χαρακτήρα.Τα μέλη της Αρχής ομό­φω­να έδω­σαν την άδεια σε εται­ρεία για την δημιουρ­γία «μαύ­ρης λίστας» δεδο­μέ­νων αφε­ρέγ­γυων συν­δρο­μη­τών κινη­τής τηλε­φω­νί­ας (τύπου ΤΕΙΡΕΣΙΑ).

Σκο­πός της επε­ξερ­γα­σί­ας του Συστή­μα­τος Ανταλ­λα­γής Πλη­ρο­φό­ρη­σης, σύμ­φω­να με την Αρχή, (από­φα­ση 28/2017) είναι η εκτί­μη­ση του πιστω­τι­κού κιν­δύ­νου που συνε­πά­γε­ται η σύνα­ψη σύμ­βα­σης με συν­δρο­μη­τές κινη­τής τηλε­φω­νί­ας, με στό­χο την εξυ­γί­αν­ση συναλ­λα­γών — απο­φυ­γή περαι­τέ­ρω ζημί­ας. Ο σκο­πός αυτός είναι σαφής, θεμι­τός και νόμι­μος, όπως έχει ήδη κρι­θεί και με παλαιό­τε­ρη τη γνω­μο­δό­τη­ση της Αρχής (1/2015).
Πάντως, σε καμία περί­πτω­ση, υπο­γραμ­μί­ζει η Αρχή δεν μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί το Σύστη­μα Ανταλ­λα­γής Πλη­ρο­φό­ρη­σης προ­κει­μέ­νου να απο­κλει­στεί εντε­λώς ο κατα­να­λω­τής από τηλε­πι­κοι­νω­νια­κές υπη­ρε­σί­ες (που είναι ιδιαι­τέ­ρως σημα­ντι­κές για την καθη­με­ρι­νή του ζωή).

Πηγή: tovima.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας