Τις αποκαλύψεις για τα ακίνητα της Τήνου τις θυμάται ο Κυριάκος;

0
26
O πρώην διευθύνων σύμβουλος της Siemens Μιχάλης Χριστοφοράκος φεύγει από τα δικαστήρια της Ευελπίδων αφού ζήτησε και έλαβε προθεσμία για τις 12 Μαΐου από τον 4ο ειδικό ανακριτή, Νίκο Ζαγοριανό, προκειμένου να καταθέσει σχετικά με την υπόθεση της Siemens, την Δευτέρα 13 Απριλίου 2009.

Ακο­λου­θεί παλαιό­τε­ρο άρθρο της Ελευ­θε­ρο­τυ­πί­ας της 02.08.2009: Το κου­βά­ρι με τις κοι­νές αγο­ρα­πω­λη­σί­ες ακι­νή­των που έκα­ναν κορυ­φαία στε­λέ­χη της Siemens Hellas με τη σύζυ­γο του Κυριά­κου Μητσο­τά­κη, Μαρέ­βα Γκα­μπρόμβ­σκι, ξετυ­λί­γει και πάλι στην απο­λο­γία του στον ανα­κρι­τή ο Διον. Δεν­δρι­νός, ο υπεύ­θυ­νος για την υλο­ποί­η­ση των ηλε­κτρο­νι­κών υπο­συ­στη­μά­των του C4Ι.

Στην απο­λο­γία του, που απο­κα­λύ­πτει σήμε­ρα η «Κ.Ε.», ο κ. Δεν­δρι­νός (αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρος με περιο­ρι­στι­κούς όρους) ερω­τά­ται και για τα e-mails που του είχε στεί­λει ο αντι­πρό­σω­πος της Saic, Γ. Τρε­πε­κλής, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι «από λάθος» του εστά­λη αυτό το μήνυ­μα στο οποίο γινό­ταν ανα­φο­ρά σε τρα­πε­ζι­κό λογα­ρια­σμό χρη­μα­τι­στή, ονό­μα­τι Νικέ­ζη.

Ο Δ. Δεν­δρι­νός, ο οποί­ος εκεί­νη την επο­χή ερχό­ταν σε επα­φή και με υπη­ρε­σια­κούς παρά­γο­ντες δύο υπουρ­γεί­ων, εκπρο­σω­πώ­ντας τη Siemens ως βασι­κή υπο­κα­τα­σκευά­στρια του C4Ι, απο­κα­λύ­πτει στε­νές σχέ­σεις με τον πρώ­ην ισχυ­ρό άνδρα της Siemens Hellas, Μιχ. Χρι­στο­φο­ρά­κο, αλλά και με την οικο­γέ­νεια του Κυριά­κου Μητσο­τά­κη. Ανα­φέ­ρει όλους τους ιδιο­κτή­τες που κρύ­βο­νται πίσω από τα ακί­νη­τα της Τήνου.

*Χαρα­κτη­ρι­στι­κή είναι η απά­ντη­σή του όταν ερω­τά­ται για την εται­ρεία Mystras Holding, που αγό­ρα­σε ακί­νη­τα στο νησί:

- Ανα­κρι­τής: Γνω­ρί­ζε­τε την ύπαρ­ξη της εται­ρεί­ας Mystras;

- Απ.: Ναι, τη γνω­ρί­ζω. Η Mystras φαί­νε­ται ότι έχει στην κυριό­τη­τά της 10 στρέμ­μα­τα στην Τήνο, που στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ανή­κουν στον κ. Χρι­στο­φο­ρά­κο. Η πρό­τα­ση αγο­ράς του οικο­πέ­δου, τόσο σε εμέ­να όσο και στους λοι­πούς, όπως είναι η κ. Μαρέ­βα Γκα­μπρόμβ­σκι (σ.σ.: σύζυ­γος Κυριά­κου Μητσο­τά­κη), έγι­νε από τον Κ.Β., ο οποί­ος είναι κατα­σκευα­στής στην Τήνο. Η αξία της ιδιο­κτη­σί­ας μου πλη­ρώ­θη­κε 30.000 ευρώ. Πηγαί­νω στην Τήνο από το 1956 και η μητέ­ρα μου έχει κατα­γω­γή από την Τήνο…

Στο ένα από τα συμ­βό­λαια που υπάρ­χουν στη δικο­γρα­φία και στο οποίο ανα­φέ­ρε­ται η σύζυ­γός μου ως αγο­ρά­στρια με τη Mystras, σε ποσο­στό 5%, αυτό έγι­νε για τυπι­κούς λόγους, για να επι­τευ­χθεί η κατά­τμη­ση του ενιαί­ου αγρού του Χρι­στο­φο­ρά­κου σε δύο τεμά­χια των 5 στρεμ­μά­των…

*Στη συνέ­χεια ερω­τά­ται για τη σχέ­ση της συζύ­γου του με τη Μαρέ­βα Μητσο­τά­κη και απα­ντά ότι ήταν συνά­δελ­φοι στην τρά­πε­ζα Bankers αλλά και στην Deutsche Bank.

*Ο κ. Δεν­δρι­νός τονί­ζει ότι είναι αθώ­ος, ότι δεν συμ­με­τεί­χε σε εγκλη­μα­τι­κές πρά­ξεις και επι­κα­λεί­ται τον Χρ. Μαρ­κο­γιαν­νά­κη για το γεγο­νός ότι «δεν έχει ευθύ­νες, τόσο ο ίδιος όσο και η Siemens, στη μη έγκαι­ρη παρά­δο­ση του έργου στις ελλη­νι­κές αρχές…»

*Κατά τα άλλα, η ανά­κρι­ση για το σκά­να­δα­λο της Siemens συνε­χί­ζε­ται μέσα στο κλί­μα της αυγου­στιά­τι­κης ραστώ­νης. Μόνη εξαί­ρε­ση η απο­λο­γία του Γ. Σκαρ­πέ­λη, ο οποί­ος «κάρ­φω­σε» τον πρώ­ην συνέ­ται­ρό του Ηλία Γεωρ­γί­ου, κατο­νο­μά­ζο­ντάς τον ως δια­χει­ρι­στή των εισπρά­ξε­ων με το ψευ­δώ­νυ­μο Franz. Η ανα­φο­ρά αυτή, μάλι­στα, προ­κά­λε­σε επει­σό­διο στον Κορυ­δαλ­λό, στο επι­σκε­πτή­ριο της Τρί­της, όταν η σύζυ­γος του Γεωρ­γί­ου δια­μαρ­τυ­ρή­θη­κε έντο­να στον Σκαρ­πέ­λη για όσα ανέ­φε­ρε. Η απο­λο­γία αυτή, πάντως, θα προ­κα­λέ­σει την κλή­ση και άλλων μαρ­τύ­ρων, οι οποί­οι εμφα­νί­ζο­νται να έχουν δεχθεί εκα­τομ­μύ­ρια μάρ­κα από τα ταμεία της γερ­μα­νι­κής εται­ρεί­ας.

Ο ανα­κρι­τής Ν. Ζαγο­ρια­νός αυτές τις ημέ­ρες πηγαι­νο­έρ­χε­ται στην Ευελ­πί­δων, αφού έρχο­νται και­νού­ρια έγγρα­φα, ενώ έστει­λε και νέο αίτη­μα δικα­στι­κής συν­δρο­μής , τόσο στην Κύπρο όσο και στο Λίχτεν­σταϊν, για να απο­κα­λυ­φθούν οι λογα­ρια­σμοί που έχουν εντο­πί­σει οι εκεί αρχές και, όπως όλα δεί­χνουν, ανή­κουν σε έλλη­νες δικαιού­χους.

*Στο μετα­ξύ η μεγά­λη εκκρε­μό­τη­τα της ανά­κρι­σης παρα­μέ­νει η παρά­δο­ση του Μιχ. Χρι­στο­φο­ρά­κου, για την οποία υπάρ­χει προ­θε­σμία το πολύ 60 ημε­ρών, σύμ­φω­να με την ευρω­παϊ­κή νομο­θε­σία.

Η πρω­τό­δι­κη από­φα­ση του εφε­τεί­ου του Μονά­χου, παρ’ ότι η υπό­θε­ση είχε εισα­χθεί από τις 20 Ιου­λί­ου, δεν είχε εκδο­θεί ώς την Παρα­σκευή. Και οι δια­δι­κα­σί­ες παρά­δο­σης του Χρ. Καρα­βέ­λα έχουν «μπλο­κά­ρει» μετά τη σύλ­λη­ψη Χρι­στο­φο­ρά­κου, έλε­γε στην «Κ.Ε.» καλά πλη­ρο­φο­ρη­μέ­νη νομι­κή πηγή. Η κλή­ση των εμπλε­κο­μέ­νων για το C4Ι φαί­νε­ται ότι θα γίνει μετά τον Σεπτέμ­βριο.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας