Οι τοκογλύφοι προστατεύουν και στηρίζουν τον Α. Γεωργίου

| upd 16 Δεκεμβρίου 2017 19:16
0
13

Οι τοκο­γλύ­φοι προ­στα­τεύ­ουν τους δικούς τους …μέχρις εσχά­των. Ευθεία παρέμ­βα­ση στη Δικαιο­σύ­νη από τους πρά­κτο­ρες Soros και Rothschild ανά τον πλα­νή­τη. «Απρο­σχη­μά­τι­στη και προ­κλη­τι­κή είναι πλέ­ον η στή­ρι­ξη που παρέ­χουν στον Ανδρέα Γεωρ­γί­ου, πρώ­ην επι­κε­φα­λής της ΕΛ.ΣΤΑΤ., διά­φο­ρα σκο­τει­νά διε­θνή κέντρα».

Ο άνθρω­πος που κατη­γο­ρεί­ται για κακούρ­γη­μα όσον αφο­ρά την υπό­θε­ση της διό­γκω­σης του ελλείμ­μα­τος του 2009 και την προ­σχώ­ρη­ση της χώρας στον μηχα­νι­σμό στή­ρι­ξης έχει… κατορ­θώ­σει να συσπει­ρώ­σει Γερ­μα­νία και Αμε­ρι­κή, είτε πρό­κει­ται για ΜΜΕ των δύο χωρών είτε για πολι­τι­κά πρό­σω­πα ή φορείς και ενώ­σεις, προ­κει­μέ­νου να τον υπε­ρα­σπι­στούν και να πεί­σουν για το «δίκιο» του. Τελευ­ταίο… επί­τευγ­μα, η εκστρα­τεία συλ­λο­γής υπο­γρα­φών που ξεκί­νη­σε η Αμε­ρι­κα­νι­κή Στα­τι­στι­κή Ενω­ση (ASA), όπως απο­κά­λυ­ψε η γερ­μα­νι­κή εφη­με­ρί­δα «FAZ».

H ASA καλεί σε άρση των κατη­γο­ριών που αντι­με­τω­πί­ζει ο κ. Γεωρ­γί­ου, τον οποίο δεν έχα­σε την ευκαι­ρία να υπο­στη­ρί­ξει για ακό­μη μία φορά το πρώ­ην στέ­λε­χος του ΔΝΤ και μέλος της Δρά­σης Μιρά­ντα Ξαφά (φωτό), που σε κάθε ευκαι­ρία προ­κα­λεί, υπε­ρα­σπι­ζό­με­νη τα συμ­φέ­ρο­ντα των δανει­στών. «Υπο­γράψ­τε αν θέλε­τε να στα­μα­τή­σει η πολι­τι­κά υπο­κι­νού­με­νη δίω­ξη του πρώ­ην προ­έ­δρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ανδρέα Γεωρ­γί­ου με ανυ­πό­στα­τες και εξω­φρε­νι­κές κατη­γο­ρί­ες» έγρα­ψε στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης η θρα­σύ­τα­τη κυρία Ξαφά, η οποία, ανά­με­σα στα άλλα, πριν από λίγες μέρες είχε προ­τεί­νει την περαι­τέ­ρω μεί­ω­ση των συντά­ξε­ων.

Μιρά­ντα Ξαφά

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι δίπλα στον Ανδρέα Γεωρ­γί­ου έχουν βρε­θεί το Διε­θνές Νομι­σμα­τι­κό Ταμείο, η Ευρω­παϊ­κή Κεντρι­κή Τρά­πε­ζα, η Αμε­ρι­κα­νι­κή Ενω­ση Εκπαι­δευ­τι­κής Ερευ­νας, καθώς και μεγά­λα διε­θνή μέσα ενη­μέ­ρω­σης, όπως οι «Financial Times».

Σύμ­φω­να με το δημο­σί­ευ­μα της «FAZ», η δρά­ση συλ­λο­γής υπο­γρα­φών υπέρ του πρώ­ην επι­κε­φα­λής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. θα συνε­χι­στεί έως το τέλος του έτους, ενώ επι­κα­λού­με­νη δήλω­ση του ιδί­ου στην εφη­με­ρί­δα, σημειώ­νε­ται: «Ο 57χρονος επι­στή­μο­νας διδά­σκει σήμε­ρα ως φιλο­ξε­νού­με­νος καθη­γη­τής στο Amherst College. Εξαι­τί­ας των υψη­λών δικα­στι­κών δαπα­νών αντι­με­τω­πί­ζει οικο­νο­μι­κές δυσκο­λί­ες». Και όλα αυτά, ενώ ο απί­στευ­τος κ. Γεωρ­γί­ου έφτα­σε πριν από λίγο και­ρό στο σημείο να εκτο­ξεύ­ει απει­λές κατά δικαί­ων και αδί­κων, λέγο­ντας δημο­σί­ως ότι, εάν η Δικαιο­σύ­νη τον κρί­νει ένο­χο, τότε η Ελλά­δα θα αντι­με­τω­πί­σει προ­βλή­μα­τα στις επι­κεί­με­νες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για την ελά­φρυν­ση του χρέ­ους!

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας