Τώρα αρχίσαμε να μιλάμε και για την Τσαμουριά έστω και με non paper

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
15

Δεν υπάρ­χει καμία πιθα­νό­τη­τα να αφαι­ρε­θεί το θέμα της Τσα­μου­ριάς από την ατζέ­ντα των Βρυ­ξελ­λών, είπε ο Αλβα­νός ΥΠΕΞ Μπου­σά­τι — Το Τσα­μι­κό δεν απο­τε­λεί θέμα δια­πραγ­μά­τευ­σης, απα­ντά το ελλη­νι­κό ΥΠΕΞ και επι­βε­βαιώ­νει την ανταλ­λα­γή non papers.

«Οσο είμα­στε σε συνο­μι­λί­ες, δεν θα μιλή­σω ανα­λυ­τι­κά σχε­τι­κά με τους τρό­πους για την επί­λυ­ση του ζητή­μα­τος των Τσά­μη­δων. Αλλά υπάρ­χει ένα γεγο­νός που δόθη­κε στη δημο­σιό­τη­τα από την πλευ­ρά μας. Πρώ­τον, αυτή είναι η πρώ­τη κυβέρ­νη­ση που έχει σχέ­διο να θέσει επι­σή­μως το θέμα των Τσά­μη­δων. Δεύ­τε­ρον, υπάρ­χει ένα ψήφι­σμα του αλβα­νι­κού κοι­νο­βου­λί­ου, το θέμα Τσα­μου­ριάς είναι στο κυβερ­νη­τι­κό μας πρό­γραμ­μα ως απο­τέ­λε­σμα της επι­βο­λής του ψηφί­σμα­τος του Αλβα­νι­κού κοι­νο­βου­λί­ου» δήλω­σε ο Αλβα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ντι­τμίρ Μπου­σά­τι σε συνέ­ντευ­ξή του στον αλβα­νι­κό τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό Report TV.

«Τρί­το» συνέ­χι­σε ο κ. Μπου­σά­τι «είναι το γεγο­νός ότι ο συνα­σπι­σμός έχει επε­κτα­θεί όχι μόνο αριθ­μη­τι­κά, αλλά και πολι­τι­κά, με το κόμ­μα PDIU (σσ. κόμ­μα Τσά­μη­δων). Όλα αυτά τα στοι­χεία έχουν κάνει την αλβα­νι­κή διπλω­μα­τία να οφεί­λει να υπο­βά­λει έναν δια­φο­ρε­τι­κό τρό­πο επί­λυ­σης αυτού του ζητή­μα­τος στο τρα­πέ­ζι της ελλη­νι­κής πλευ­ράς. Πρό­κει­ται για θέμα θεμε­λιω­δών δικαιω­μά­των του ανθρώ­που. Δεν είναι απλά ένα θέμα περιου­σιών, δεν πρό­κει­ται για εκδί­κη­ση ενα­ντί­ον της Ελλά­δας. Είναι ένα θέμα που αξί­ζει μια πολι­τι­κή προ­σέγ­γι­ση».

Με τις συγκε­κρι­μέ­νες δηλώ­σεις του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών της Αλβα­νί­ας Ντι­τμίρ Μπου­σά­τι φαί­νε­ται πως επι­ση­μο­ποιεί­ται το άνοιγ­μα ενός νέου κεφα­λαί­ου στα εκκρε­μή και υπό συζή­τη­ση θέμα­τα μετα­ξύ της Αθή­νας και των Τιρά­νων: Το υπο­τι­θέ­με­νο θέμα της Τσα­μου­ριάς.

«Δεν υπάρ­χει καμία πιθα­νό­τη­τα να αφαι­ρε­θεί το θέμα από την ατζέ­ντα των Βρυ­ξελ­λών, για­τί είχα­με επι­βε­βαί­ω­ση από εκπρό­σω­πο της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής» υπο­στη­ρί­ζει ο κ.Μπουσάτι για το «θέμα» της Τσα­μου­ριάς.

Στην ίδια συνέ­ντευ­ξη ο κ. Μπου­σά­τι υπο­στή­ρι­ξε επί­σης: «Είμα­στε εδώ και και­ρό με την Ελλά­δα σε δια­δι­κα­σία δια­λό­γου για ορι­σμέ­να ανοι­κτά ζητή­μα­τα και θέμα­τα. Προ­σπα­θώ να ανα­λύ­σω τα θέμα­τα αυτά, ιστο­ρι­κά κατη­γο­ριο­ποι­η­μέ­να σε τρία κύρια στά­δια. Ζητή­μα­τα που έχουν τις ρίζες τους στον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, ζητή­μα­τα που έχουν πρα­κτι­κή σημα­σία για την Ελλά­δα και την Αλβα­νία και ζητή­μα­τα που πρέ­πει να επι­λυ­θούν για το μέλ­λον μας. Έχου­με δημιουρ­γή­σει ένα μηχα­νι­σμό διμε­ρούς συνερ­γα­σί­ας, ανταλ­λά­ξα­με επί­σης σημεία παρα­τή­ρη­σης, με δύο έγγρα­φα που θεω­ρού­νται non paper».

Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Αλβα­νί­ας απο­κά­λυ­ψε ότι μετα­ξύ Τιρά­νων και Αθή­νας έχουν ανταλ­λα­γεί non papers στα οποία η κάθε πλευ­ρά έχει συμπε­ρι­λά­βει όλα τα θέμα­τα που θεω­ρεί ότι πρέ­πει να συζη­τη­θούν διμε­ρώς καθώς η επί­λυ­σή τους εκκρε­μεί και σημεί­ω­σε ότι του­λά­χι­στον η αλβα­νι­κή πλευ­ρά έχει απο­στεί­λει τις δικές της θέσεις, όπως αυτές περι­λαμ­βά­νο­νται στα non papers, στην υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών της ΕΕ Φεντε­ρί­κα Μογκε­ρί­νι και τον αρμό­διο Επί­τρο­πο Διεύ­ρυν­σης Γιο­χά­νες Χαν.

«Τα non papers έχουν κάνει γύρους δια­βου­λεύ­σε­ων και με άλλους βασι­κούς εταί­ρους. Οσον μας αφο­ρά, στην Μογκε­ρί­νι και τον Χαν επει­δή η ΕΕ είναι σημα­ντι­κή για εμάς. Εμείς προ­σπα­θού­με να εξη­γή­σου­με τις θέσεις που εκφρά­ζου­με στο non paper. Έχω επί­σης πλη­ρο­φο­ρί­ες ότι η ελλη­νι­κή πλευ­ρά έχει κατα­θέ­σει non paper στον Επι­τρό­πο για θέμα­τα Διεύ­ρυν­σης. Μέχρι εδώ μπο­ρώ να πω ότι το παι­χνί­δι ήταν καθα­ρό» επι­σή­μα­νε ο Αλβα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών στην ίδια συνέ­ντευ­ξή του στο Report TV.

Το κεφα­λαιώ­δες ερώ­τη­μα που εγεί­ρε­ται ωστό­σο είναι για ποιο λόγο η ελλη­νι­κή πλευ­ρά δέχθη­κε να ανταλ­λά­ξει non papers με τις διπλω­μα­τι­κές αρχές της Αλβα­νί­ας, την στιγ­μή που εύκο­λα θα μπο­ρού­σε να έχει προ­βλε­φθεί ότι τα Τίρα­να θα ανοί­ξουν το υπο­τι­θέ­με­νο θέμα της Τσα­μου­ριάς.

Η πίε­ση από τις Βρυ­ξέλ­λες είναι δεδο­μέ­νη, αφού η Κομι­σιόν επι­θυ­μεί να ληφθεί από­φα­ση για τον προσ­διο­ρι­σμό ημε­ρο­μη­νί­ας έναρ­ξης εντα­ξια­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων της Αλβα­νί­ας με την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση. Κι αφού η Αθή­να έχει ξεκα­θα­ρί­σει ότι αν η αλβα­νι­κή πλευ­ρά δεν απο­σύ­ρει τις διεκ­δι­κή­σεις της γύρω από το δήθεν «Τσα­μι­κό» δεν θα συναι­νέ­σει στην έναρ­ξη δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων της Αλβα­νί­ας με την ΕΕ, οι αρμό­διοι Ευρω­παί­οι αξιω­μα­τού­χοι σκέ­φτη­καν να δημιουρ­γή­σουν έναν διμε­ρή μηχα­νι­σμό για την επί­λυ­ση των εκκρε­μων δια­φο­ρών.

Προ­φα­νώς στο πλαί­σιο αυτό εντάσ­σε­ται η δήλω­ση που έκα­νε ο Αυστρια­κός Επί­τρο­πος Διεύ­ρυν­σης Γιο­χά­νες Χαν στις 29 Σεπτεμ­βρί­ου απα­ντώ­ντας σε ερώ­τη­ση της ευρω­βου­λευ­τή της ΝΔ Μαρί­ας Σπυ­ρά­κη.

«Η Επι­τρο­πή επι­κρό­τη­σε το γεγο­νός ότι οι δύο χώρες εξε­τά­ζουν τη θέσπι­ση κοι­νού μηχα­νι­σμού, που θα συνέρ­χε­ται σε τακτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα για την επί­λυ­ση των εκκρε­μών διμε­ρών ζητη­μά­των. Σε αυτά περι­λαμ­βά­νο­νται η οριο­θέ­τη­ση της ελλη­νο­αλ­βα­νι­κής υφα­λο­κρη­πί­δας και των θαλάσ­σιων ζωνών, τα δικαιώ­μα­τα των ατό­μων που ανή­κουν σε μειο­νό­τη­τες και το τσα­μι­κό ζήτη­μα. Η Επι­τρο­πή επι­κρό­τη­σε τις προ­σπά­θειες αυτές, εκφρά­ζο­ντας επι­δο­κι­μα­σία για τις εν λόγω σημα­ντι­κή νέα διπλω­μα­τι­κή δέσμευ­ση, σε ανταλ­λα­γή επι­στο­λών με τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών της Ελλά­δας» δήλω­σε ο Επί­τρο­πος Διεύ­ρυν­σης Γιο­χά­νες Χαν.

Ο ισχυ­ρι­σμός του κ. Χαν ότι Ελλά­δα και Αλβα­νία εξε­τά­ζουν τη θέσπι­ση κοι­νού μηχα­νι­σμού για την επί­λυ­ση των ζητη­μά­των της οριο­θέ­τη­σης της ελλη­νο­αλ­βα­νι­κής υφα­λο­κρη­πί­δας, τα δικαιώ­μα­τα των ατό­μων που ανή­κουν σε μειο­νό­τη­τες και το τσά­μι­κο ζήτη­μα προ­κά­λε­σε την οργι­σμέ­νη απά­ντη­ση της Αθή­νας.

«Η απά­ντη­ση του Επι­τρό­που Johannes Hahn σε ερώ­τη­ση Ευρω­βου­λευ­τού, σχε­τι­κά με την Αλβα­νία είναι ανα­λη­θής και απα­ρά­δε­κτη.

Ως γνω­στόν, τσα­μι­κό ζήτη­μα δεν υφί­στα­ται και, ως εκ τού­του, ουδέ­πο­τε έχει γίνει απο­δε­κτό ως αντι­κεί­με­νο δια­πραγ­μά­τευ­σης μετα­ξύ των κυβερ­νή­σε­ων Ελλά­δας και Αλβα­νί­ας.

Ο Επί­τρο­πος Hahn με την ψευ­δή απά­ντη­σή του δεί­χνει ότι δεν ασκεί το ρόλο και τα καθή­κο­ντά του βάσει της αρχής της αμε­ρο­λη­ψί­ας ώστε να προ­ά­γε­ται το κοι­νό συμ­φέ­ρον της Ένω­σης, όπως προ­βλέ­πε­ται από το άρθρο 17 της Συν­θή­κης της Λισα­βό­νας.

Ήδη του έχει ζητη­θεί, και υπο­χρε­ού­ται βάσει του θεσμι­κού του ρόλου, να δώσει άμε­σα πει­στι­κές εξη­γή­σεις ως προς το απα­ρά­δε­κτο και ψευ­δές περιε­χό­με­νο της επί­μα­χης απά­ντη­σής του» ανα­φε­ρό­ταν στην απά­ντη­ση του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών προς τον Επί­τρο­πο Διεύ­ρυν­σης, απά­ντη­ση η οποία δημο­σιεύ­θη­κε την Πέμ­πτη 29 Σεπτεμ­βρί­ου.

Επιβεβαιώνει την ανταλλαγή non papers η Αθήνα

«Η μόνη ανα­φο­ρά που γίνε­ται στο non paper που κατα­θέ­σα­με στους Αλβα­νούς είναι ότι αυτό το θέμα [το τσά­μι­κο»] δεν απο­τε­λεί αντι­κεί­με­νο δια­πραγ­μά­τευ­σης για την ελλη­νι­κή Πολι­τεία» τόνι­σε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Νίκος Κοτζιάς, μιλώ­ντας σήμε­ρα το πρωί στο ρ/σ του Alpha, επι­ση­μαί­νο­ντας: «Δεν μπο­ρούν να μας κατη­γο­ρούν για το ότι ανα­φε­ρό­μα­στε σε αυτό το αντι­κεί­με­νο».

Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών εξή­γη­σε ότι πριν από πέντε μήνες είχε κάνει ένα non paper στην Αλβα­νία όπου πρό­τει­νε να συζη­τη­θούν τα προ­βλή­μα­τα που είναι ανοι­χτά την τελευ­ταία 50ετία. «Εκεί­νοι μου έκα­ναν μία αντι­πρό­τα­ση στην οποία συμπε­ριέ­λα­βαν και το τσά­μι­κο. Εμείς τους είπα­με ότι αυτό δεν είναι αντι­κεί­με­νο συζή­τη­σης για­τί είναι έξω από τη δια­πραγ­μά­τευ­ση. Εμείς δεν το δια­πραγ­μα­τευό­μα­στε», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο κ. Κοτζιάς, ενώ επι­σή­μα­νε ότι η ελλη­νι­κή πλευ­ρά ενη­μέ­ρω­σε τους Ευρω­παί­ους. «Δεν βάλα­με τους Ευρω­παί­ους να μεσο­λα­βή­σουν, εμείς δια­πραγ­μα­τευό­μα­στε με τους Αλβα­νούς και οι Αλβα­νοί με εμάς» σημεί­ω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά.
Σχε­τι­κά με την απά­ντη­ση του επι­τρό­που Γιο­χά­νες Χαν είπε ότι αυτός ανέ­φε­ρε «επι­πο­λαί­ως ότι η Ελλά­δα συζη­τά­ει και το τσά­μι­κο, ζήτη­σε μετά συγνώ­μη αλλά άφη­σε αυτή την ουρά». Αλλά «το κατα­πλη­κτι­κό», όπως τόνι­σε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, «είναι ότι υπάρ­χουν δυνά­μεις στην Ελλά­δα που είτε παρι­στά­νουν ότι αγνο­ούν», είτε «λένε δημο­σί­ως ψέμα­τα» και «ήρθαν τώρα τα ΜΜΕ του ακραί­ου νεο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού να λένε ότι συζη­τά­με το τσά­μι­κο […] Είναι τρε­λα­μέ­νοι οι άνθρω­ποι».

Και υπη­ρε­σια­κός παρά­γο­ντας του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών με τον οποίο συνο­μί­λη­σε το www.protothema.gr επι­βε­βαί­ω­σε την ανταλ­λα­γή non papers. Ωστό­σο, η ίδια πηγή κατη­γο­ρη­μα­τι­κά διέ­ψευ­σε ότι μετα­ξύ Αθή­νας και Τιρά­νων έχει συμ­φω­νη­θεί να συζη­τη­θεί το υπο­τι­θέ­με­νο θέμα της Τσα­μου­ριάς. «Το Τσα­μι­κό δεν απο­τε­λεί θέμα δια­πραγ­μά­τευ­σης» διευ­κρί­νι­σε ο ίδιος αξιω­μα­τού­χος ότι ανα­φέ­ρε­ται στο non paper που απέ­στει­λε η ελλη­νι­κή πλευ­ρά με ευθύ­νη του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών Νίκου Κοτζιά.

Τι δεν έχει απαντήσει η Αθήνα

Επει­τα από τις δηλώ­σεις του Ντι­τμίρ Μπου­σά­τι, το ελλη­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών δεν έχει διευ­κρι­νί­σει επι­σή­μως για­τί δέχθη­κε τη δια­δι­κα­σία υπο­βο­λής non papers ενώ θα ήταν εύκο­λο να προ­βλε­φθεί ότι τα Τίρα­να θα άνοι­γαν θέμα «Τσα­μου­ριάς». Για­τί άρα­γε δέχθη­κε η Αθή­να να «ευρω­παϊ­κο­ποι­η­θεί» η αξί­ω­ση των Τιρά­νων να τεθεί θέμα «Τσα­μι­κού»;

Η συνέντευξη του Αλβανού υπουργού Εξωτερικών

Δια­βά­στε το μετα­φρα­σμέ­νο κεί­με­νο της συνέ­ντευ­ξης του Αλβα­νού υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών Ντι­τμίρ Μπου­σά­τι στον αλβα­νι­κό τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό Report TV: «Είμα­στε εδώ και και­ρό με την Ελλά­δα σε δια­δι­κα­σία δια­λό­γου για ορι­σμέ­να ανοι­κτά ζητή­μα­τα και θέμα­τα. Προ­σπα­θώ να ανα­λύ­σω τα θέμα­τα αυτά, ιστο­ρι­κά κατη­γο­ριο­ποι­η­μέ­να σε τρια κύρια στά­δια. Ζητή­μα­τα που έχουν τις ρίζες τους στον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, ζητή­μα­τα που έχουν πρα­κτι­κή σημα­σία για την Ελλά­δα και την Αλβα­νία και ζητή­μα­τα που πρέ­πει να επι­λυ­θούν για το μέλ­λον μας. Έχου­με δημιουρ­γή­σει ένα μηχα­νι­σμό διμε­ρούς συνερ­γα­σί­ας, ανταλ­λά­ξα­με επί­σης σημεία παρα­τή­ρη­σης, με δύο έγγρα­φα που θεω­ρού­νται non paper.

Τα non papers έχουν κάνει γύρους δια­βου­λεύ­σε­ων και με άλλους βασι­κούς εταί­ρους. Οσον μας αφο­ρά, στην Μογκε­ρί­νι και τον Χαν επει­δή η ΕΕ είναι σημα­ντι­κή για εμάς. Εμείς προ­σπα­θού­με να εξη­γή­σου­με τις θέσεις που εκφρά­ζου­με στο non paper. Έχω επί­σης πλη­ρο­φο­ρί­ες ότι η ελλη­νι­κή πλευ­ρά έχει κατα­θέ­σει non paper στον Επί­τρο­πο Διεύ­ρυν­σης. Μέχρι εδώ μπο­ρώ να πω ότι το παι­χνί­δι ήταν καθα­ρό.

Φυσι­κά υπάρ­χει κοι­νό έδα­φος, αλλά υπάρ­χουν και σημεία που υπάρ­χει από­στα­ση. Αλλά τα πράγ­μα­τα που ανα­φέ­ρο­νται στην δήλω­ση του Επι­τρό­που Χαν, είναι ζητή­μα­τα ανε­ξάρ­τη­τα από τον τρό­πο της αντι­με­τώ­πι­σής τους και βρί­σκο­νται στα αλβα­νι­κά και ελλη­νι­κά έγγρα­φα. Στο πλαί­σιο αυτό, δεν έχω εκπλα­γεί από τη στά­ση του Επι­τρό­που Χαν. Δεν πιστεύω ότι οι συναι­σθη­μα­τι­κές αντι­δρά­σεις είναι ο σωστός τρό­πος αντι­με­τώ­πι­σης τέτοιων θεμά­των. Η απο­στο­λή μας είναι λίγο δύσκο­λη σε σχέ­ση με εκεί­νη των απλών ανθρώ­πων, δεν είναι να πάρεις ντου­ντού­κα στο χέρι και να προ­σπα­θή­σεις να ασκή­σεις πίε­ση σε κάποιον άλλο. Αλλά είναι δύσκο­λο να καθί­σεις και να συζη­τή­σεις λύση σε αυτό το θέμα.

Οσο είμα­στε σε συνο­μι­λί­ες, δεν θα μιλή­σω ανα­λυ­τι­κά σχε­τι­κά με τους τρό­πους για την επί­λυ­ση του ζητή­μα­τος των Τσά­μη­δων. Αλλά υπάρ­χει ένα γεγο­νός που δόθη­κε στη δημο­σιό­τη­τα από την πλευ­ρά μας. Πρώ­τον, αυτή είναι η πρώ­τη κυβέρ­νη­ση που έχει σχέ­διο να θέσει επι­σή­μως το θέμα των Τσά­μη­δων. Δεύ­τε­ρον, υπάρ­χει ένα ψήφι­σμα του αλβα­νι­κού κοι­νο­βου­λί­ου, το θέμα Τσα­μου­ριάς είναι στο κυβερ­νη­τι­κό μας πρό­γραμ­μα ως απο­τέ­λε­σμα της επι­βο­λής του ψηφί­σμα­τος του Αλβα­νι­κού κοι­νο­βου­λί­ου.

Τρί­το είναι το γεγο­νός ότι ο συνα­σπι­σμός έχει επε­κτα­θεί όχι μόνο αριθ­μη­τι­κά, αλλά και πολι­τι­κά, με το κόμ­μα PDIU. Όλα αυτά τα στοι­χεία έχουν κάνει την αλβα­νι­κή διπλω­μα­τία να οφεί­λει να υπο­βά­λει έναν δια­φο­ρε­τι­κό τρό­πο επί­λυ­σης αυτού του ζητή­μα­τος στο τρα­πέ­ζι της ελλη­νι­κής πλευ­ράς. Πρό­κει­ται για θέμα θεμε­λιω­δών δικαιω­μά­των του ανθρώ­που. Δεν είναι απλά ένα θέμα περιου­σιών, δεν πρό­κει­ται για εκδί­κη­ση ενα­ντί­ον της Ελλά­δας. Είναι ένα θέμα που αξί­ζει μια πολι­τι­κή προ­σέγ­γι­ση.

Δεν υπάρ­χει καμία πιθα­νό­τη­τα να αφαι­ρε­θεί το θέμα από την ατζέ­ντα των Βρυ­ξελ­λών, για­τί είχα­με επι­βε­βαί­ω­ση από εκπρό­σω­πο της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής. Υπήρ­ξε δήλω­ση μετά την αντί­δρα­ση του ελλη­νι­κού Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών που αντέ­δρα­σε στη δήλω­ση του Επι­τρό­που. Λέω πως δεν υπάρ­χει καμία πιθα­νό­τη­τα καθώς η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή ενθαρ­ρύ­νει τις χώρες να βρουν κοι­νές λύσεις σε αυτά τα προ­βλή­μα­τα, είτε πρα­κτι­κού είτε ιστο­ρι­κού χαρα­κτή­ρα. Εγώ προ­σω­πι­κά διά­βα­σα με συμπά­θεια την αντί­δρα­ση του Επι­τρό­που Hahn και μας κάνει να συνε­χί­σου­με να εργα­ζό­μα­στε από κοι­νού για την αντι­με­τώ­πι­ση αυτού του ζητή­μα­τος.

Δεν νομί­ζω ότι αυτά τα ζητή­μα­τα μπαί­νουν σε εκκρε­μό­τη­τα. Μπο­ρώ να σας πω ότι το Non paper είναι μια πολύ θετι­κή εξέ­λι­ξη. Σε αυτό το έγγρα­φο είναι ενσω­μα­τω­μέ­νες στο χαρ­τί μερι­κές από τις αρχές στις οποί­ες σκο­πεύ­ου­με να οικο­δο­μή­σου­με την Αλβα­νι­κή-Ελλη­νι­κή προ­σέγ­γι­ση.

Δεύ­τε­ρον, δεν υπάρ­χει πρό­ο­δος στην ανα­γνώ­ρι­ση των προ­βλη­μά­των. Παρα­τη­ρώ με ικα­νο­ποί­η­ση ότι υπάρ­χει ένα πιο ευγε­νι­κό και δημο­κρα­τι­κό πλαί­σιο από την ελλη­νι­κή πλευ­ρά.

Υπό αυτή την έννοια θα είμα­στε σε θέση να κάνου­με βήμα­τα μικρά, αλλά ασφα­λή. Δεν πιστεύω στα θαύ­μα­τα στις ελλη­νο-αλβα­νι­κές σχέ­σεις, αλλά πιστεύω στην πολι­τι­κή των μικρών βημά­των για να δημιουρ­γή­σου­με μια θετι­κή και στρα­τη­γι­κή δύνα­μη μετα­ξύ Αλβα­νών και Ελλή­νων σε αυτή τη γωνιά της Ευρώ­πης.

Δεν υπάρ­χει καμία αμφι­βο­λία ότι θα υπάρ­ξει μια νέα ανα­διά­τα­ξη σχε­τι­κά με την υφα­λο­κρη­πί­δα και την οικο­νο­μι­κή ζώνη. Υπάρ­χει μια από­φα­ση του Συνταγ­μα­τι­κού Δικα­στη­ρί­ου και πιστεύω ότι τώρα όλα αρχί­ζουν όσον μας αφο­ρά. Είμα­στε πρό­θυ­μοι να συζη­τή­σου­με με την ελλη­νι­κή πλευ­ρά. Είμα­στε πρό­θυ­μοι να συζη­τή­σου­με με την ελλη­νι­κή πλευ­ρά σε επί­πε­δο εμπει­ρο­γνω­μό­νων. Συνει­δη­το­ποί­η­σα ότι παρά τη δημό­σια συμπε­ρι­φο­ρά της, η Ελλά­δα ενδια­φέ­ρε­ται για την εξεύ­ρε­ση μιας αμοι­βαία απο­δε­κτής λύσης μετα­ξύ των δύο μερών. Δεν είναι προς το συμ­φέ­ρον της κάθε πλευ­ράς να πάει σε μονο­με­ρείς λύσεις.

Τι είχαν δηλώσει Κοτζιάς Μπουσάτι για το δήθεν θέμα της Τσαμουριάς τον Ιούνιο

Δια­βά­στε τι είχαν δηλώ­σει Κοτζιάς-Μπου­σά­τι στην κοι­νή συνέ­ντευ­ξη Τύπου που είχαν δώσει στις 7 Ιου­νί­ου 2016 στα Τίρα­να:

Νίκος Κοτζιάς: «Δυστυ­χώς, στην επο­χή μας δεν θεω­ρεί­ται αυτο­νό­η­το, όταν υπάρ­χουν προ­βλή­μα­τα να ανα­ζη­τού­νται λύσεις. Για κάποιους, το να ψάχνεις λύσεις στα προ­βλή­μα­τα θεω­ρεί­ται πρό­βλη­μα. Εγώ πρέ­πει να σας απα­ντή­σω ότι τα προ­βλή­μα­τα οφεί­λου­με να τα λύνου­με και να πηγαί­νου­με παρα­κά­τω. Αυτή είναι η κοι­νή μας φιλο­σο­φία, ότι πρέ­πει να λύσου­με υπάρ­χο­ντα προ­βλή­μα­τα και να ασχο­λη­θού­με με μεγά­λα σχέ­δια του μέλ­λο­ντος.

Οι λύσεις αυτές στα ζητή­μα­τα που υπάρ­χουν θα χρεια­στεί να προ­ω­θη­θούν με δημιουρ­γι­κό τρό­πο, με κουλ­τού­ρα δια­λό­γου και συναί­νε­σης, δηλα­δή με ευρω­παϊ­κό τρό­πο. Οι άνθρω­ποι που νομί­ζουν ότι τα προ­βλή­μα­τα δεν είναι για να λυθούν, βλέ­πουν τον ευρω­παϊ­κό δρό­μο χωρίς την Ευρώ­πη. Ο ευρω­παϊ­κός δρό­μος χρειά­ζε­ται ευρω­παϊ­κές μεθό­δους και ευρω­παϊ­κή κατα­νό­η­ση.

Γι’ αυτό και η πρό­τα­ση που έκα­νε ο Ντι­τμίρ για Οδι­κό Χάρ­τη και χρο­νο­διά­γραμ­μα, είναι μια πρό­τα­ση που στη­ρί­ζε­ται στα εργα­λεία της ίδιας της ΕΕ. Έχου­με να σηκώ­σου­με το μεγά­λο βάρος της ευρω­παϊ­κής πορεί­ας των Δυτι­κών Βαλ­κα­νί­ων και γι’ αυτό πρέ­πει να τελειώ­σου­με με τα προ­βλή­μα­τα που φέρ­νου­με μαζί μας από το παρελ­θόν και να συμ­βά­λου­με στην ευρω­παϊ­κή πορεία αυτών των κρα­τών – και πρώ­τα από όλα της Αλβα­νί­ας.

Η Ελλά­δα είναι από τα παλαιό­τε­ρα μέλη της ΕΕ, δια­θέ­τει υψη­λή εμπει­ρία και ειδί­κευ­ση και θα είναι πάντα στο πλευ­ρό της Αλβα­νί­ας σε ό,τι χρεια­στεί σε αυτή την πορεία της.

Σε αυτά τα πλαί­σια είχα τη χαρά να απο­δε­χτεί ο υπουρ­γός Ντι­τμίρ την πρό­σκλη­σή μου να κάνου­με τον Οκτώ­βριο –και πάλι στη Θεσ­σα­λο­νί­κη– τη δεύ­τε­ρη συνά­ντη­ση των τεσ­σά­ρων κρα­τών, να απο­δε­χτεί την πρό­τα­σή μου να κάνου­με –τον Σεπτέμ­βριο– τη συνά­ντη­ση των έξι ευρω­παϊ­κών κρα­τών και των έξι αρα­βι­κών και, επί­σης, να έχου­με συνερ­γα­σία σε τακτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα».

Ντι­τμίρ Μπου­σά­τι: «Πιστεύω ότι ήμουν ξεκά­θα­ρος όταν ανα­φέρ­θη­κα στην περι­πλο­κό­τη­τα της σχέ­σης των δύο χωρών, τη λίστα των θεμά­των και σε ένα είδος κατη­γο­ριο­ποί­η­σης που εγώ έχω κάνει στο παρελ­θόν σε τρία «κεφά­λαια-καλά­θια». Πιστεύω, επί­σης, ότι γίνο­νται σεβα­στές οι δια­φο­ρε­τι­κές από­ψεις που έχου­με με τον κ. Κοτζιά για ορι­σμέ­να από αυτά τα ζητή­μα­τα. Ωστό­σο, δεν υπάρ­χει αμφι­βο­λία, όσον αφο­ρά την πλευ­ρά μας, το τσά­μι­κο ζήτη­μα είναι μέρος του κεφα­λαί­ου ή του «καλα­θιού» που προ­έρ­χε­ται από τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο.

Είμα­στε γει­το­νι­κές χώρες και είναι κατά κάποιο τρό­πο φυσιο­λο­γι­κό –και για το γεγο­νός ότι οι Βαλ­κά­νιοι και οι άνθρω­ποι της Μεσο­γεί­ου χαρα­κτη­ρί­ζο­νται ως θερ­μό­αι­μοι– να έχου­με δια­φο­ρε­τι­κές ανα­γνώ­σεις αυτού του ζητή­μα­τος, αλλά και για άλλα θέμα­τα. Πιστεύω ότι μια ρεα­λι­στι­κή αντι­με­τώ­πι­ση θα μετρί­α­ζε τους εθνι­κι­στι­κούς τόνους και θα απο­κα­θι­στού­σε τη δικαιο­σύ­νη. Αλλά πιστεύω ότι είναι η κατάλ­λη­λη στιγ­μή για να είμαι πιο ξεκά­θα­ρος και άμε­σος με την κοι­νή γνώ­μη και στις δύο χώρες ότι δεν γίνε­ται λόγος για εδα­φι­κές αξιώ­σεις, η Αλβα­νία δεν έχει κανέ­να είδος εδα­φι­κής αξί­ω­σης προς την Ελλά­δα, είναι μια χώρα που έχει υπο­γρά­ψει την Τελι­κή Πρά­ξη του Ελσίν­κι.

Αλλά, η προ­σέγ­γι­σή μας, όταν ανα­φε­ρό­μα­στε σε αυτό το θέμα, αφο­ρά στον σεβα­σμό των ελευ­θε­ριών και των θεμε­λιω­δών δικαιω­μά­των αυτού του τσά­μι­κου πλη­θυ­σμού και των απο­γό­νων τους, που στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ήταν Αλβα­νοί της Τσα­μου­ριάς με ελλη­νι­κά δια­βα­τή­ρια ή ιθα­γέ­νεια.

Νίκος Κοτζιάς: «Όσον ανα­φο­ρά τώρα το «τσά­μι­κο», για το οποίο ρωτή­σα­τε στην πρώ­τη σας ερώ­τη­ση τον κ. Ντι­τμίρ Μπου­σά­τι, είναι γνω­στό ότι υπάρ­χει μια αρκε­τά μεγά­λη ομά­δα Τσά­μη­δων που είναι Αλβα­νοί και ζουν στην Αλβα­νία. Εύχο­μαι σε αυτή την ομά­δα να ευη­με­ρεί, να έχει και εκεί­νη τα κέρ­δη της από την έντα­ξη της Αλβα­νί­ας στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση. Υπάρ­χουν και ορι­σμέ­νοι, οι παλιοί Τσά­μη­δες, χρι­στια­νοί, που είχαν εξι­σλα­μι­στεί το 1611, οι οποί­οι είναι σήμε­ρα Έλλη­νες πολί­τες. Υπήρ­ξαν και ορι­σμέ­νοι Τσά­μη­δες που συνερ­γά­στη­καν με τον Γερ­μα­νό κατα­κτη­τή, που είχαν φτιά­ξει τα επι­τρο­πά­τα ελέγ­χου και λεη­λα­σί­ας της περιου­σί­ας του υπό­λοι­που πλη­θυ­σμού σε περιο­χές της Ηπεί­ρου, οι οποί­οι κατα­δι­κά­στη­καν από τα ελλη­νι­κά δικα­στή­ρια με βάση τον ελλη­νι­κό και τον διε­θνή νόμο και οι οποί­οι, σε αντί­θε­ση με άλλους δοσί­λο­γους στην Ευρώ­πη, εγκα­τέ­λει­ψαν τη χώρα και δεν εκτε­λέ­στη­καν. Νομί­ζω ότι θα πρέ­πει να προ­σέ­χου­με, όταν μιλά­με για αυτούς τους Τσά­μη­δες, δεν εννο­ού­με καμία ομά­δα Αλβα­νών πολι­τών και ασφα­λώς δεν εννο­ού­με την Αλβα­νία.

Το λέω αυτό, για­τί ορι­σμέ­νοι θέλουν να ταυ­τί­σουν όσους συνερ­γά­στη­καν με τον γερ­μα­νι­κό ναζι­σμό με κάποια ομά­δα Αλβα­νών πολι­τών που ζού­σαν πάντα στην Αλβα­νία και δεν έζη­σαν ποτέ στην Ελλά­δα και μετά να ταυ­τί­σουν και αυτούς με όλη την Αλβα­νία. Με αυτή την έννοια λέμε ότι για εμάς δεν υπάρ­χει το πρό­βλη­μα με τον τρό­πο που το αντι­με­τω­πί­ζει η γεί­των μας. Έχου­με δια­φο­ρε­τι­κή προ­σέγ­γι­ση και όλα είναι γνω­στά από την σκο­πιά της ιστο­ρί­ας».

Ντι­τμίρ Μπου­σά­τι: «Όσον αφο­ρά στο σχό­λιο που κάνα­τε για τη δήλω­σή μου σχε­τι­κά με την υπό­θε­ση της Τσα­μου­ριάς, πιστεύω ότι ήμουν ξεκά­θα­ρος, όσον αφο­ρά στην απου­σία εδα­φι­κών αξιώ­σε­ων και όσον αφο­ρά στην ξεκά­θα­ρη διά­στα­ση των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των, που θα πρέ­πει να δεί­ξει ακρι­βώς τη δική μας οπτι­κή σε αυτήν την υπό­θε­ση».

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας