Τουρισμός: Πρώτος και με διαφορά στην αύξηση της απασχόλησης

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Πρω­τα­θλη­τής” στη στή­ρι­ξη της απα­σχό­λη­σης τα τελευ­ταία τρία χρό­νια στην Ελλά­δα απο­δει­κνύ­ε­ται ο του­ρι­στι­κός κλά­δος. Όπως ανα­φέ­ρε­ται στο τελευ­ταίο δελ­τίο της Eurobank για τους τομείς της οικο­νο­μί­ας με την υψη­λό­τε­ρη συνει­σφο­ρά, ο τομέ­ας των δρα­στη­ριο­τή­των υπη­ρε­σιών παρο­χής κατα­λύ­μα­τος και εστί­α­σης (9,3% επί του συνό­λου της απα­σχό­λη­σης το 2016) είχε τη μεγα­λύ­τε­ρη με δια­φο­ρά θετι­κή επί­δρα­ση στην αύξη­ση της απα­σχό­λη­σης.

Της Βασι­λι­κής Κουρ­λι­μπί­νη

Πιο συγκε­κρι­μέ­να η συνο­λι­κή μετα­βο­λή (πρώ­το τρί­μη­νο του 2017 σε σχέ­ση με το 2013) ήταν της τάξης των 82,1 χιλ. ατό­μων (ποσο­στό 31,7%), γεγο­νός που ανα­γά­γει τις του­ρι­στι­κές επι­χει­ρή­σεις σε βασι­κό πυλώ­να στή­ρι­ξης της εργα­σί­ας κατά την προη­γού­με­νη τριε­τία.

Στε­λέ­χη της του­ρι­στι­κής αγο­ράς εκτι­μούν πως η έκρη­ξη της εργα­σί­ας στον κλά­δο του Του­ρι­σμού θα είναι ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρη τα επό­με­να χρό­νια, λόγω των νέων προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νων επεν­δύ­σε­ων στον ξενο­δο­χεια­κό τομέα. Ήδη όπως φάνη­κε στο πλη­ρο­φο­ρια­κό σύστη­μα Εργά­νη του υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας, επτά από τις δέκα νέες θέσεις εργα­σί­ας που δημιουρ­γή­θη­καν τον Μάιο προ­ήλ­θαν από τον του­ρι­στι­κό κλά­δο,. Ειδι­κό­τε­ρα, από τις 89 χιλ. νέες θέσεις εργα­σί­ας στον του­ρι­σμό, οι 43 χιλ. αφο­ρού­σαν τον κλά­δο των κατα­λυ­μά­των, οι 19,9 χιλ. τις υπη­ρε­σί­ες εστί­α­σης και οι 2,3 χιλ. τις δρα­στη­ριό­τη­τες εκμί­σθω­σης και ενοι­κί­α­σης.

Ενδει­κτι­κά, η προ­σθή­κη των δύο νέων πεντά­στε­ρων ξενο­δο­χεια­κών μονά­δων, των Ikos Dassia στην Κέρ­κυ­ρα και Ikos Kefalos στην Κω, στο δυνα­μι­κό του ομί­λου Sani/Ikos (στον οποίο βασι­κοί μέτο­χοι είναι οι αδερ­φοί Ανδρε­ά­δη και επεν­δυ­τι­κά κεφά­λαια που δια­χει­ρί­ζε­ται η Oaktree Capital Management), θα δημιουρ­γή­σει με την έναρ­ξη της λει­τουρ­γί­ας τους το 2018 και το 2019 αντί­στοι­χα 1.000 θέσεις εργα­σί­ας, σύμ­φω­να με τις ανα­κοι­νώ­σεις.

Άλλες 1.000 νέες θέσεις εργα­σί­ας κατά την κατα­σκευα­στι­κή φάση και 500 ανά έτος κατά τη διάρ­κεια λει­τουρ­γί­ας του του­ρι­στι­κού θέρε­τρου ανα­μέ­νε­ται να δημιουρ­γή­σει η επέν­δυ­ση της NCH Capital Inc. την περιο­χή Ερη­μί­της της Κασ­σιό­πης στην Κέρ­κυ­ρα που θα είναι έτοι­μη μέχρι το 2020, συνο­λι­κού ύψους 120 εκατ. ευρώ. Αλλά και από την επέν­δυ­ση στο Ελλη­νι­κό, όπου θα κατα­σκευα­στούν  ξενο­δο­χεία που θα λει­τουρ­γούν όλο το χρό­νο, θα υπάρ­ξουν σύμ­φω­να με τον προ­γραμ­μα­τι­σμό του­λά­χι­στον 5.500 νέες θέσεις εργα­σί­ας από όλο το φάσμα των του­ρι­στι­κών ειδι­κο­τή­των.

Αντί­στοι­χα ήταν τα συμπε­ρά­σμα­τα και της πρό­σφα­της μελέ­της που διε­ξή­γα­γε το Ινστι­τού­το του Συν­δέ­σμου Ελλη­νι­κών Του­ρι­στι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων SETE Intelligence με τίτλο “Μακρο­χρό­νιες τάσεις (1983 – 2016) απα­σχό­λη­σης στον Του­ρι­σμό και στους λοι­πούς κλά­δους της ελλη­νι­κής Οικο­νο­μί­ας”. Εκεί ανα­φε­ρό­ταν πως τη χρο­νιά που πέρα­σε, σχε­δόν ένας στους δέκα εργα­ζο­μέ­νους απα­σχο­λού­ταν στην του­ρι­στι­κή αγο­ρά, ένα­ντι 3,9% το 1983 και 7,0% το 2008. H ποσο­στιαία συμ­βο­λή του του­ρι­σμού στην απα­σχό­λη­ση τους θερι­νούς μήνες ήταν επί­σης υψη­λή (10,2% το 3ο τρί­μη­νο του 2016), κατα­λαμ­βά­νο­ντας την τρί­τη θέση συμ­βο­λής στην απα­σχό­λη­ση μετά το εμπό­ριο και τον πρω­το­γε­νή τομέα. Η έρευ­να έδει­χνε τέλος πως κατά μέσο όρο τα τελευ­ταία 30 χρό­νια, η άνο­δος ακο­λου­θεί ετή­σιο ρυθ­μό 2,8%.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας