Η Τουρκία επανεξετάζει τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ

Δηλώσεις του επικεφαλής σύμβουλου του Ερντογάν

0
39

Μια δήλω­ση που προ­κα­λεί ανη­συ­χία σε πολ­λούς έκα­νε ανώ­τα­τος σύμ­βου­λος του Ταγίπ Ερντο­γάν. Μετά το επει­σό­διο που προ­κλή­θη­κε τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες προ­κα­λώ­ντας την οργή του Τούρ­κου προ­έ­δρου η Τουρ­κία φαί­νε­ται να επα­νε­ξε­τά­ζει την συμ­με­το­χή της στο ΝΑΤΟ.

Ήρθε η ώρα να επα­νε­ξε­τά­σου­με το ζήτη­μα της έντα­ξης της Τουρ­κί­ας στο ΝΑΤΟ, είπε, σύμ­φω­να με τα τοπι­κά ΜΜΕ, ο επι­κε­φα­λής σύμ­βου­λος του Ερντο­γάν, Γιάλ­τσιν Τοπτσού. Η Τουρ­κία έχει το δεύ­τε­ρο μεγα­λύ­τε­ρο στρα­τό στη συμ­μα­χία μετά τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες.

«Η παρου­σία του μεγά­λου τουρ­κι­κού έθνους σε αυτό το ίδρυ­μα [ΝΑΤΟ] είναι εν αμφι­βό­λω», δήλω­σε ο Τοπτσού, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας τη συμπε­ρι­φο­ρά της συμ­μα­χί­ας προς την Άγκυ­ρα ως «βάναυ­ση και επαί­σχυ­ντη», όπως ανέ­φε­ρε το Haberturk.
Όλα ξεκί­νη­σαν όταν ο Ερντο­γάν εμφα­νί­στη­κε σε άσκη­ση του ΝΑΤΟ ως ο «εχθρός». Αυτό προ­κά­λε­σε την οργή του και ακό­μα και όταν ζητή­θη­κε συγ­γνώ­μη εκεί­νος την απέρ­ρι­ψε.

«Είδα­τε την ασε­βή συμπε­ρι­φο­ρά στην άσκη­ση του ΝΑΤΟ. Υπάρ­χουν κάποια λάθη που γίνο­νται όχι από ηλί­θιους αλλά μόνο από ανθρώ­πους της βάσης», ανέ­φε­ρε ο Ερντο­γάν σε ομι­λία που μετα­δό­θη­κε απευ­θεί­ας από την τηλε­ό­ρα­ση. «Αυτό το θέμα δεν μπο­ρεί να κλεί­σει με μια απλή συγ­γνώ­μη», είπε.

Σημειώ­νε­ται ότι η Τουρ­κία απέ­συ­ρε 40 στρα­τιώ­τες από την συγκε­κρι­μέ­νη άσκη­ση του ΝΑΤΟ στη Νορ­βη­γία.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας