Η Τουρκία θέλει να ανοίξει πρεσβεία στην Ανατολική Ιερουσαλήμ

Δηλώσεις στην Daily Sabah

| upd 16 Δεκεμβρίου 2017 17:58
0
10

«Η ανα­γνώ­ρι­ση του Παλαι­στι­νια­κού κρά­τους είναι σε ευθεία γραμ­μή με τις απο­φά­σεις του ΟΗΕ. Θα αγω­νι­στού­με για την ανα­γνώ­ρι­ση της Ανα­το­λι­κής Ιερου­σα­λήμ ως πρω­τεύ­ου­σας της Παλαι­στί­νης» δήλω­σε ο υπουρ­γός εξω­τε­ρι­κών της Τουρ­κί­ας

Από το κακό στο χει­ρό­τε­ρο πάνε οι σχέ­σεις της Τουρ­κί­ας με το Ισρα­ήλ. Η Άγκυ­ρα απο­φά­σι­σε να ανοί­ξει πρε­σβεία στην Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ μετά την ανα­κή­ρυ­ξή της ως πρω­τεύ­ου­σας της Παλαι­στί­νης από τον Οργα­νι­σμό Ισλα­μι­κής Συνερ­γα­σί­ας την Πέμ­πτη, σύμ­φω­να με το κινε­ζι­κό πρα­κτο­ρείο Xinhua.

«Η ανα­γνώ­ρι­ση του Παλαι­στι­νια­κού κρά­τους είναι σε ευθεία γραμ­μή με τις απο­φά­σεις του ΟΗΕ. Θα αγω­νι­στού­με για την ανα­γνώ­ρι­ση της Ανα­το­λι­κής Ιερου­σα­λήμ ως πρω­τεύ­ου­σας της Παλαι­στί­νης και όταν γίνει αυτό, θα ανοί­ξει ο δρό­μος για πρε­σβεί­ες στην Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ» δήλω­σε ο υπουρ­γός εξω­τε­ρι­κών της Τουρ­κί­ας Μεβλούτ Τσα­βού­σο­γλου στην Daily Sabah. Θα γίνουν όλες οι προ­σπά­θειες μέχρι οι ΗΠΑ να υπο­χω­ρή­σουν από την από­φα­σή τους για την Ιερου­σα­λήμ.

Το κεμα­λι­κό CHP που απο­τε­λεί την Αξιω­μα­τι­κή Αντι­πο­λί­τευ­ση ζήτη­σε από την κυβέρ­νη­ση να ανοί­ξει πρε­σβεία στην Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ της Παλαι­στί­νης. Ο εκπρό­σω­πος του κόμ­μα­τος δήλω­σε πως θα υπο­στη­ρί­ξουν την κίνη­ση αυτή χωρίς όρους.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας