Τουρκικά μαχητικά πέταξαν πάνω από τους Φούρνους

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
4

Σαρα­ντα­ο­κτώ ώρες μετά την επί­σκε­ψη Γιλ­ντι­ρίμ και τις προ­κλη­τι­κές δηλώ­σεις του για τις παρα­βιά­σεις στο Αιγαίο, τουρ­κι­κά μαχη­τι­κά μπή­καν στον ελλη­νι­κό ενα­έ­ριο χώρο το πρωί της Τετάρ­της.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, ζεύ­γος τουρ­κι­κών αεροσκαφών…F-4 εισήλ­θε στο FIR Αθη­νών χωρίς να κατα­θέ­σει σχέ­διο πτή­σε­ως στις 11:15 το πρωί και στις 11:39 πέτα­ξε πάνω από το Μακρο­νή­σι και τους Ανθρω­πο­φά­γους του νησιω­τι­κού συμπλέγ­μα­τος των Φούρ­νων στα 10.000 πόδια, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση των ελλη­νι­κών αρχών.

Τα τουρ­κι­κά αερο­σκά­φη που ανα­γνω­ρί­σθη­καν και ανα­χαι­τί­σθη­καν από αντί­στοι­χα ελλη­νι­κά μαχη­τι­κά, εξήλ­θαν του FIR Αθη­νών στις 11:50 π.μ, όπως ανα­φέ­ρει το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας