Τουρκικό σκάφος παρενόχλησε Ελληνοκύπριους ψαράδες

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
2

Να απο­μα­κρυν­θούν από την περιο­χή του Κάβο Γκρέ­κο -η οποία ελέγ­χε­ται από την Κυπρια­κή Δημο­κρα­τία- κάλε­σε δύο Ελλη­νο­κύ­πριους ψαρά­δες τουρ­κι­κό φου­σκω­τό σκά­φος με την ονο­μα­σία «Μπαρ­μπα­ρός», αφού προ­σέγ­γι­σε τη βάρ­κα τους.

Σύμ­φω­να με το ΡΙΚ, άτο­μο που επέ­βαι­νε στο τουρ­κι­κό φου­σκω­τό είπε στους Ελλη­νο­κύ­πριους ψαρά­δες ότι στην περιο­χή «γίνο­νται έρευ­νες».

Το ίδιο άτο­μο έδω­σε στους Ελλη­νο­κυ­πρί­ους φυλ­λά­δια στην ελλη­νι­κή, αγγλι­κή, τουρ­κι­κή και αρα­βι­κή γλώσ­σα, προ­τρέ­πο­ντας τους να προ­σέ­χουν.

Οι ψαρά­δες παρέ­δω­σαν τα φυλ­λά­δια στην κυπρια­κή αστυ­νο­μία και έδω­σαν κατα­θέ­σεις για το περι­στα­τι­κό.

Ο εκπρό­σω­πος τύπου της αστυ­νο­μί­ας, Ανδρέ­ας Αγγε­λί­δης, δήλω­σε ότι ετοι­μά­στη­κε γρα­πτή έκθε­ση για το περι­στα­τι­κό και ότι ενη­με­ρώ­θη­κε το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών.

Το ερευ­νη­τι­κό σκά­φος «Μπαρ­μπα­ρός» με το υπο­στη­ρι­κτι­κό σκά­φος «Μπρά­βο Σαπόρ­τερ», κινή­θη­καν σήμε­ρα στη θαλάσ­σια περιο­χή της Αμμο­χώ­στου.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας