Τράπεζες: Ξοφλήστε πληρώνοντας 10%, για να μη μπλέξετε με «κοράκια»

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
9

Οφει­λέ­τες κατα­να­λω­τι­κών δανεί­ων και πιστω­τι­κών καρ­τών που δεν έχουν πλη­ρώ­σει πολ­λά χρό­νια καμία δόση, θα μπο­ρούν για λίγο και­ρό να τακτο­ποι­ή­σουν τις υπο­χρε­ώ­σεις τους, πλη­ρώ­νο­ντας ένα πολύ μικρό μέρος της οφει­λής –  από 20% μέχρι και 5%! Είναι η τελευ­ταία ευκαι­ρία που θα τους δώσουν οι τρά­πε­ζες, πριν που­λή­σουν αυτά τα δάνεια στις εται­ρεί­ες δια­χεί­ρι­σης απαι­τή­σε­ων, τα περι­βό­η­τα distress funds.

Μέσα στις αμέ­σως προ­σε­χείς εβδο­μά­δες στους οφει­λέ­τες αυτής της κατη­γο­ρί­ας θα στα­λούν ειδο­ποι­η­τή­ρια, που θα τους καλούν να προ­σέλ­θουν εντός 15 ημε­ρών για τακτο­ποί­η­ση της οφει­λής. Το μήνυ­μα θα είναι σαφές και κατη­γο­ρη­μα­τι­κό: «Πλη­ρώ­στε τώρα κάτι λίγα και κλεί­στε την οφει­λή, για να μην έχε­τε να κάνε­τε με τα “κορά­κια”»!

Οι οφει­λές που δεν θα τακτο­ποι­η­θούν με αυτό τον τρό­πο και στις προ­κα­θο­ρι­σμέ­νες προ­θε­σμί­ες, θα μπουν στα πακέ­τα δανεί­ων που θα που­λη­θούν άμε­σα στα εξει­δι­κευ­μέ­να funds με πολύ χαμη­λό τίμη­μα – κάτω από 10% της ονο­μα­στι­κής απαί­τη­σης. Το 8,67% που πήρε η Attica Bank για τα δάνεια αυτής της κατη­γο­ρί­ες, είναι ενδει­κτι­κό του τι μπο­ρούν να περι­μέ­νουν οι τρά­πε­ζες και εξη­γεί για­τί προ­τι­μούν να πάρουν 5%-20% από τους οφει­λέ­τες και να σβή­σουν την οφει­λή.

Καθαρίζουν τα βιβλία τους

Πρό­κει­ται για δάνεια-«σκουπίδια» όπως τα απο­κα­λούν οι τρα­πε­ζί­τες: Δεν καλύ­πτο­νται από δια­σφα­λί­σεις, βρί­σκο­νται πολ­λά χρό­νια σε καθυ­στέ­ρη­ση χωρίς να εξυ­πη­ρε­τού­νται και η εισπρα­ξι­μό­τη­τα τους είναι μηδα­μι­νή. Οι τρά­πε­ζες  τα έχουν καλύ­ψει με προ­βλέ­ψεις επι­σφα­λειών και ενδια­φέ­ρο­νται πρω­τί­στως να τα δια­γρά­ψουν από τα βιβλία τους, που­λώ­ντας τα σε «κορά­κια» ή εισπράτ­το­ντας κάποιο μικρό ποσό από τους οφει­λέ­τες.

Την αρχή έκα­νε η Attica Bank, η οποία πού­λη­σε πακέ­το όλα  αυτά τα «σκου­πί­δια» στο 8,67% της ονο­μα­στι­κής απαί­τη­σης – για να απαλ­λα­γεί «μια κι έξω», παίρ­νο­ντας κι ένα ποσό με το οποίο βελ­τί­ω­σε τους κεφα­λαια­κούς δεί­κτες της.

Τη σκυ­τά­λη πήρε η Eurobank, η οποία ξεκί­νη­σε δια­δι­κα­σία για την πώλη­ση κόκ­κι­νων δανεί­ων σε πολυ­ε­τή καθυ­στέ­ρη­ση και χωρίς δια­σφα­λί­σεις, συνο­λι­κού ποσού 2,8 δισ. ευρώ (κεφά­λαιο συν τόκοι, προ­μή­θειες κλπ).

Δια­βά­στε σχε­τι­κά: «Πετά­ει τα σκου­πί­δια» η Eurobank, τελευ­ταία ευκαι­ρία για οφει­λέ­τες

Θα ακο­λου­θή­σουν οι άλλες τρεις συστη­μι­κές τρά­πε­ζες (Εθνι­κή, Πει­ραιώς, Alpha), οι οποί­ες πρέ­πει να που­λή­σουν οπωσ­δή­πο­τε κάποια κόκ­κι­να δάνεια τους επό­με­νους μήνες, για να πιά­σουν τους στό­χους μεί­ω­σης που έχουν συμ­φω­νη­θεί  με τις ευρω­παϊ­κές επο­πτι­κές αρχές.

Θα φρο­ντί­σουν όμως να δώσουν μια τελευ­ταία ευκαι­ρία στους οφει­λέ­τες, πριν που­λή­σουν σε funds. Όχι επει­δή περι­μέ­νουν σπου­δαία απο­τε­λέ­σμα­τα από αυτή την προ­σπά­θεια —  άλλω­στε οι περισ­σό­τε­ρες από αυτές τις είναι στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ανε­πί­δε­κτες εισπρά­ξε­ως. Το κάνουν για να μετριά­σουν κάπως την «κατα­κραυ­γή» και τις αντι­δρά­σεις που ανα­πό­φευ­κτα θα υπάρ­ξουν, όταν τα «κορά­κια» θ’ αρχί­σουν να κυνη­γούν οφει­λέ­τες.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας