Τρικυμία για το κρυφό «ταμείο» στο ΚΕΕΛΠΝΟ

| upd 16 Ιανουαρίου 2018 16:30
0
8
Γιάννης Πιερρουτσάκος

Ασά­φειες από τον πρώ­ην πρό­ε­δρο του κέντρου Γιάν­νη Πιερ­ρου­τσά­κο, που κατέ­θε­σε χθες στην Εξε­τα­στι­κή

Σε αντι­φά­σεις για το θέμα της ύπαρ­ξης ή μη του επί­μα­χου ειδι­κού λογα­ρια­σμού χορη­γιών του ΚΕΕΛΠΝΟ, που πιθα­νόν να συν­δέ­ε­ται και με «μαύ­ρα ταμεία», καθώς και με περί­ερ­γες δια­δρο­μές χρή­μα­τος, υπέ­πε­σε ο πρώ­ην πρό­ε­δρος του κέντρου Γιάν­νης Πιερ­ρου­τσά­κος, κατα­θέ­το­ντας χθες στην Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή για την Υγεία.

Ο μάρ­τυ­ρας ισχυ­ρί­στη­κε αρχι­κά ότι δεν υπήρ­ξε ποτέ τέτοιος λογα­ρια­σμός. Στη συνέ­χεια, όμως, και υπό την πίε­ση του βου­λευ­τή του ΣΥΡΙΖΑ Σπύ­ρου Λάπ­πα, ανέ­φε­ρε ότι ο ίδιος δεν γνω­ρί­ζει για τον λογα­ρια­σμό και υπο­στή­ρι­ξε ότι μόνο οι λογι­στές του ΚΕΕΛΠΝΟ μπο­ρεί να γνω­ρί­ζουν, προ­κα­λώ­ντας εύλο­γα ερω­τή­μα­τα, καθώς ως πρό­ε­δρος όφει­λε να ξέρει τα πάντα. Κατό­πιν, ο κ. Πιερ­ρου­τσά­κος μετέ­βα­λε και πάλι τη θέση του, τονί­ζο­ντας αυτή τη φορά κατη­γο­ρη­μα­τι­κά ότι δεν υπήρ­ξε ποτέ τέτοιος λογα­ρια­σμός.

Αντι­φα­τι­κές, όμως, ήταν και οι ανα­φο­ρές του για το θέμα των οικο­νο­μι­κών του κέντρου, αφού ισχυ­ρί­στη­κε ότι επί των ημε­ρών του (2007–2009) άφη­σε υπό­λοι­πο 2.000.000 ευρώ στα ταμεία. Μπο­ρεί -όπως είπε- τα χρή­μα­τα να υπήρ­χαν έως το 2014, αλλά τη συγκε­κρι­μέ­νη χρο­νιά το ΚΕΕΛΠΝΟ δια­πι­στώ­θη­κε με ταμεια­κό έλλειμ­μα ύψους 35.000.000 ευρώ.

Τα πνεύ­μα­τα οξύν­θη­καν, όταν ο κ. Λάπ­πας ρώτη­σε τον μάρ­τυ­ρα για την επι­χει­ρη­μα­τι­κή και την εργα­σια­κή σχέ­ση του γιου του με το ΚΕΕΛΠΝΟ. Ο πρώ­ην πρό­ε­δρος εξα­νέ­στη, κάνο­ντας λόγο για «προ­βο­κά­τσια», και ζήτη­σε τη βοή­θεια των βου­λευ­τών της Ν.Δ. «Τι κάθε­στε;» φώνα­ξε, υψώ­νο­ντας το χέρι προς τον Νότη Μητα­ρά­κη και τον Γιώρ­γο Γεωρ­γα­ντά, με τους δύο βου­λευ­τές να τον κοι­τά­ζουν μάλ­λον με απο­ρία.

Εντύ­πω­ση προ­κά­λε­σαν και οι πολ­λές προ­σω­πι­κές ανα­φο­ρές. Εκτός θέμα­τος, ο μάρ­τυ­ρας μιλώ­ντας για τον εαυ­τό του είπε ότι δεν θα ήθε­λε ποτέ να είναι βου­λευ­τής, αλλά υπο­στή­ρι­ξε πως θα μπο­ρού­σε να είναι βου­λευ­τής, ακό­μα και υπουρ­γός…
Εν τω μετα­ξύ, την παρά­τα­ση των εργα­σιών έως τις 20 Απρι­λί­ου αιτεί­ται η Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή που διε­ρευ­νά τις υπο­θέ­σεις σκαν­δά­λων στον χώρο της Υγεί­ας.

Την από­φα­ση για την παρά­τα­ση θα λάβει η Ολο­μέ­λεια της Βου­λής. Απο­φα­σί­στη­κε, επί­σης, να προ­σέλ­θουν και να κατα­θέ­σουν έως το τέλος του μήνα οι Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης και Παύ­λος Πολά­κης.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας