Τρομοκρατικά χτυπήματα και καταστροφές στα Σκόπια

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
10

Τρο­μο­κρα­τι­κά χτυ­πή­μα­τα, δεκά­δες νεκροί, κατα­στρο­φές στην πρω­τεύ­ου­σα Σκό­πια, παγκό­σμια επι­κοι­νω­νια­κή επί­θε­ση, εκβια­σμοί κι άλλα πολ­λά ώστε να πεί­σουν τους Σκο­πια­νούς να μην ψηφί­σουν Γκρού­εφ­σκι, αλλά να εκλέ­ξουν «δημο­κρα­τι­κά» έναν πρά­κτο­ρα των Δυτι­κών.

Μέχρι οι Δυτι­κοί να ανε­βά­σουν τον δικό τους άνθρω­πο… είναι ικα­νοί να σκο­τώ­σουν αθώ­ους, να προ­κα­λέ­σουν τερά­στιες κατα­στρο­φές. Δημιουρ­γούν ένα κλί­μα αγα­νά­κτη­σης κι ο κοσμά­κης ψηφί­ζει αυτό ακρι­βώς που έχουν προ­σχε­διά­σει τα μεγά­λα αφε­ντι­κά. Και μετά έρχε­ται η Άνοι­ξη… όπως με τον «λεφτά υπάρ­χουν!»
Έτσι λει­τουρ­γεί η «Δημο­κρα­τία»… Οι ξένοι στή­νουν την παρά­στα­ση κι οι λαοί …κάνουν ακρι­βώς αυτό που θέλει το Σύστη­μα. Επι­λέ­γουν χαρ­τιά από σημα­δε­μέ­νη τρά­που­λα.
Η μόνη «αντί­στα­ση» που μας μένει, είναι να ψηφί­ζου­με ηγέ­τες με λαν­θα­σμέ­νη σει­ρά. Αυτό έγι­νε στην Αμε­ρι­κή. Εκλέ­χτη­κε πάλι δικός τους άνθρω­πος …αλλά δεν ήταν στο πρό­γραμ­μα κι αυτό τους ανα­στά­τω­σε.
Δηλα­δή να θέλουν να βγά­λουν Μητσο­τά­κη και εμείς να βγά­ζου­με Παπα­ρή­γα. Όχι ότι δεν θα βρουν τρό­πο και οι κομ­μου­νι­στές να υπο­γρά­ψουν Μνη­μό­νια με τα τέσ­σε­ρα …απλά θα έχει ενδια­φέ­ρον το πως θα γίνει η προ­σαρ­μο­γή του συστή­μα­τος στον ηγέ­τη-έκπλη­ξη… ώστε να μην κατα­λά­βουν τα ζώα που τον ακο­λου­θούν, ότι πρό­κει­ται για πλή­ρως ελεγ­χό­με­νη κατά­στα­ση.

Πηγή: protothema.gr
Πηγή: cnn.gr
Πηγή: 902.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας