Το «τσιρότο» που θα αντικαταστήσει τις ενέσεις εμβολιασμού

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Επι­στή­μο­νες στις ΗΠΑ -μετα­ξύ των οποί­ων μία Ελλη­νί­δα- ανα­κοί­νω­σαν ότι στέ­φθη­κε με από­λυ­τη επι­τυ­χία η πρώ­τη κλι­νι­κή δοκι­μή σε ανθρώ­πους ενός εναλ­λα­κτι­κού τρό­που εμβο­λια­σμού, με τη χρή­ση ενός επι­θέ­μα­τος (τσι­ρό­του) που δια­θέ­τει μικρο­βε­λό­νες.

Η νέα ανώ­δυ­νη μέθο­δος μπο­ρεί μελ­λο­ντι­κά να κατα­στή­σει περιτ­τή τη χρή­ση της σύριγ­γας για τον εμβο­λια­σμό, η οποία συχνά δημιουρ­γεί αρνη­τι­κές ψυχο­λο­γι­κά ή και επώ­δυ­νες σωμα­τι­κά αντι­δρά­σεις — και όχι μόνο στα παι­διά. Έτσι, ελπί­ζε­ται ότι θα αυξη­θεί ο αριθ­μός όσων εμβο­λιά­ζο­νται.

Οι ερευ­νη­τές του Ινστι­τού­του Τεχνο­λο­γί­ας της Τζόρ­τζια (Georgia Tech) και της Ιατρι­κής Σχο­λής του Πανε­πι­στη­μί­ου Έμο­ρι της Ατλά­ντα, με επι­κε­φα­λής τους καθη­γη­τές Ναντίν Ρού­φα­ελ και Μαρκ Πρά­ουσ­νιτς, έκα­ναν τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο ιατρι­κό περιο­δι­κό “The Lancet”.

Η ανά­πτυ­ξη του νέου εμβο­λια­στι­κού «τσι­ρό­του» έχει την ευλο­γία των δημό­σιων Εθνι­κών Ινστι­τού­των Υγεί­ας (ΝΙΗ) των ΗΠΑ, από τα οποία και χρη­μα­το­δο­τεί­ται.

Στη μελέ­τη συμ­με­τεί­χε η Ιωάν­να Σκούν­τζου, ανα­πλη­ρώ­τρια καθη­γή­τρια του Τμή­μα­τος Μικρο­βιο­λο­γί­ας και Ανο­σο­λο­γί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου Έμο­ρι, η οποία απο­φοί­τη­σε από την Ιατρι­κή Σχο­λή του Πανε­πι­στη­μί­ου της Πάτρας και μετά πήρε το διδα­κτο­ρι­κό της στην ανο­σο­λο­γία το 1991 από την Ιατρι­κή Σχο­λή του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης.

Η πρώ­τη κλι­νι­κή δοκι­μή σε 100 υγιή άτο­μα ηλι­κί­ας 18 έως 49 ετών του επι­θέ­μα­τος, το οποίο προ­σκολ­λά­ται στο δέρ­μα και απε­λευ­θε­ρώ­νει το φάρ­μα­κο μέσω πολύ μικρών βελο­νών στην επι­φά­νειά του, έδει­ξε ότι μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει μια εξί­σου ισχυ­ρή ενερ­γο­ποί­η­ση του ανο­σο­ποι­η­τι­κού συστή­μα­τος (δημιουρ­γία αντι­σω­μά­των) με το παρα­δο­σια­κό εμβό­λιο στην περί­πτω­ση της γρί­πης.

Επι­πλέ­ον, η νέα μέθο­δος είναι ασφα­λής και χωρίς παρε­νέρ­γειες, καθώς οι μικρο­βε­λό­νες, αφού επι­τε­λέ­σουν το έργο τους, αυτο­δια­λύ­ο­νται χωρίς πρό­βλη­μα.

Το μόνο που ανα­φέρ­θη­κε, ήταν κάποιες κοκ­κι­νί­λες και φαγού­ρα λόγω ερε­θι­σμού του δέρ­μα­τος σε λίγα άτο­μα, συμ­πτώ­μα­τα που κρά­τη­σαν δύο έως τρεις μέρες.

Πάνω από το 70% των συμ­με­τε­χό­ντων στη δοκι­μή δήλω­σαν ότι προ­τι­μούν το τσι­ρό­το από τις παρα­δο­σια­κές σύριγ­γες.

Πλε­ο­νέ­κτη­μα της νέας μεθό­δου είναι ότι τα επι­θέ­μα­τα -που έχουν μέγε­θος μικρού κέρ­μα­τος- μπο­ρούν να στα­λούν ακό­μη και ταχυ­δρο­μι­κά εκεί όπου υπάρ­χει ανά­γκη και οι χρή­στες να τα χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν χωρίς καν την ανά­γκη εξει­δι­κευ­μέ­νου ιατρι­κού ή νοση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού.

Κάθε «τσι­ρό­το» δια­θέ­τει 100 στε­ρε­ές, αλλά υδα­το­δια­λυ­τές μικρο­σκο­πι­κές βελό­νες, που έχουν τόσο μήκος όσο χρειά­ζε­ται για να τρυ­πή­σουν το δέρ­μα.

Το τσι­ρό­το μένει κολ­λη­μέ­νο στο δέρ­μα, όσο το εμβό­λιο απε­λευ­θε­ρώ­νε­ται μέσα στο σώμα. Στη συνέ­χεια, μετά από λίγα λεπτά, δια­λύ­ο­νται και οι μικρο­βε­λό­νες, οπό­τε το τσι­ρό­το μπο­ρεί να πετα­χθεί.

Το εμβό­λιο παρα­μέ­νει δρα­στι­κό επί του­λά­χι­στον ένα έτος μέσα στο τσι­ρό­το χωρίς την ανά­γκη ψυγεί­ου.

Το κόστος παρα­γω­γής του νέου τσι­ρό­του εμβο­λια­σμού ανα­μέ­νε­ται να είναι αντα­γω­νι­στι­κό σε σχέ­ση με τα σημε­ρι­νά εμβό­λια.

Όμως δρα­μα­τι­κή θα είναι η μεί­ω­ση στο κόστος του εμβο­λια­σμού, αφού θα μπο­ρούν να τον κάνουν μόνοι τους οι εμβο­λια­ζό­με­νοι.

Το γεγο­νός ότι το τσι­ρό­το πακε­τά­ρε­ται εύκο­λα για μαζι­κή απο­στο­λή και δεν χρειά­ζε­ται ψυγείο, απο­τε­λεί σημα­ντι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα από άπο­ψη χρό­νου και χρή­μα­τος.

Θα ακο­λου­θή­σουν κλι­νι­κές δοκι­μές σε περισ­σό­τε­ρους ανθρώ­πους, ενώ οι ερευ­νη­τές ήδη εργά­ζο­νται για την ανά­πτυ­ξη και άλλων εμβο­λί­ων σε μορ­φή τσι­ρό­του (πολιο­μυ­ε­λί­τι­δας, ιλα­ράς, ερυ­θράς κ.α.), πέρα από τη γρί­πη.

Παράλ­λη­λα, έχουν ιδρύ­σει την εται­ρεία Micron Biomedical, που κατέ­χει τα δικαιώ­μα­τα ευρε­σι­τε­χνί­ας (πατέ­ντα) του εμβο­λια­στι­κού επι­θέ­μα­τος και η οποία θα προ­χω­ρή­σει στην εμπο­ρι­κή αξιο­ποί­η­σή του.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας