«Τζιχαντιστής της διπλανής πόρτας» ο «τρομοκράτης» του Λονδίνου

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Ένας από τους πρω­τα­γω­νι­στές της τελευ­ταί­ας επί­θε­σης στο Λον­δί­νο είχε κατα­γρα­φεί και σε ντο­κι­μα­ντέρ και ήταν και γνω­στός στις Μυστι­κές Υπη­ρε­σί­ες. Κι αυτοί οι «αυθόρ­μη­τοι» τρο­μο­κρά­τες… για­τί άρα­γε επι­λέ­γουν να σκο­τώ­σουν αθώ­ους πολί­τες και παι­δά­κια… αντί να πάνε στο City του Λον­δί­νου όπου θα βρουν ατε­λεί­ω­τα σκου­λή­κια της τρα­πε­ζι­κής μαφί­ας;

Για­τί δεν χτυ­πούν πολι­τι­κούς αλλά ανα­λώ­σι­μους ψηφο­φό­ρους; Αφού είναι τόσο φανα­τι­κοί μου­σουλ­μά­νοι και μισούν τους gay, για­τί δεν χτυ­πούν κάποιους από τους υπαλ­λή­λους του Soros που παλεύ­ουν για την προ­ώ­θη­ση της Gay ατζέ­ντας;

Και μόνο που τα συστη­μι­κά ΜΜΕ επα­να­λαμ­βά­νουν συνε­χώς ότι πρό­κει­ται για Ισλα­μι­στι­κή τρο­μο­κρα­τία… κατα­λα­βαί­νου­με τον καη­μό τους να μας πεί­σουν για κάτι που δεν ισχύ­ει.

Με τον ίδιο τρό­πο βάφτι­ζαν τα συμ­βό­λαια θανά­του που εκτε­λού­σαν ποι­νι­κοί ενα­ντί­ων κάποιων συμ­φε­ρό­ντων… ως εκτε­λέ­σεις με αρι­στε­ρό ιδε­ο­λο­γι­κό υπό­βα­θρο.

Και με τις γνω­στές μπουρ­δο­λο­γι­κές προ­κη­ρύ­ξεις προ­σπα­θού­σαν να «τεκ­μη­ριώ­σουν» το ψέμα και να εξα­πα­τή­σουν τους πολί­τες, ώστε να ΜΗΝ πάει το μυα­λό τους σε κοι­νούς ποι­νι­κούς, σε Μυστι­κές Υπη­ρε­σί­ες κ.λπ.

Αυτά έκα­ναν οι μεγά­λες «ελλη­νι­κές» εφη­με­ρί­δες… και στο τέλος μας σέρ­βι­ραν ως τρο­μο­κρά­τες το Τρίο Στού­τζες.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας