Τζωρτζάτος: «Ο Κουφοντίνας λέει για την 17 Νοέμβρη όσα του υπαγορεύει η CIA»

Στα άκρα ο «εμφύλιος» των τρομοκρατών

| upd 13 Νοεμβρίου 2017 09:49
0
18

Ακολουθεί δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος της 14.06.2014: Μετά την καταγγελία –σόκ ότι ο αρχιεκτελεστής της τρομοκρατικής οργάνωσης πυροδότησε νωρίτερα τη ρουκέτα κατά του Παλαιοκρασσά, που σκότωσε τον Αξαρλιάν, επειδή βιαζόταν να φύγει διακοπές, ο Βασίλης Τζωρτζάτος υποστηρίζει ότι ο Κουφοντίνας συμφώνησε με τις αρχές και μυστικές οργανώσεις να δώσει τους «συντρόφους» του για να γλιτώσουν κοντινά του πρόσωπα

Στα άκρα οδη­γεί­ται η σύγκρου­ση των μελών της «17 Νοέμ­βρη» με το νέο δρι­μύ κατη­γο­ρώ, που εξα­πο­λύ­ει ο κρα­τού­με­νος στον Κορυ­δαλ­λό Βασί­λης Τζωρ­τζά­τος κατά της ηγε­τι­κής ομά­δας της τρο­μο­κρα­τι­κής οργά­νω­σης και ειδι­κά κατά του επι­χει­ρη­σια­κού αρχη­γού της, Δημή­τρη Κου­φο­ντί­να, αλλά και του Χρι­στό­δου­λου Ξηρού, ο οποί­ος απέ­δρα­σε στις αρχές του χρό­νου από τις φυλα­κές και έκτο­τε κυκλο­φο­ρεί ελεύ­θε­ρος.

Σε εκτε­νές κεί­με­νο που δημο­σιεύ­ε­ται στην «Ελευ­θε­ρο­τυ­πία», ο Β. Τζωρ­τζά­τος επι­τί­θε­ται με δρι­μύ­τη­τα κατά του Κου­φο­ντί­να, κατη­γο­ρώ­ντας τον ευθέ­ως ότι σκό­πι­μα άφη­σε ενο­χο­ποι­η­τι­κά στοι­χεία στη γιάφ­κα της οργά­νω­σης, μετά την έκρη­ξη στον Πει­ραιά και τον τραυ­μα­τι­σμό του Σάβ­βα Ξηρού, το καλο­καί­ρι του 2002, με σκο­πό να συλ­λη­φθούν όλα τα μέλη της οργά­νω­σης, αφού, όπως ισχυ­ρί­ζε­ται, είχε προ­ϋ­πάρ­ξει συμ­φω­νία με τις διω­κτι­κές αρχές.

Μάλι­στα, υπο­στη­ρί­ζει ότι ο Κου­φο­ντί­νας μετέ­φε­ρε επί­τη­δες παλαιά χει­ρό­γρα­φα για τις αμοι­βές των τρο­μο­κρα­τών και φρό­ντι­σε μόνο να σβη­στούν τα ίχνη που υπήρ­χαν για να απαλ­λα­γούν συγ­γε­νι­κά του πρό­σω­πα, ενώ ισχυ­ρί­ζε­ται ότι αυτά που λέει και γρά­φει είναι… υπα­γο­ρευ­μέ­να από την αμε­ρι­κα­νι­κή υπη­ρε­σία CIA.
Επί­σης, ο κρα­τού­με­νος τρο­μο­κρά­της, ο οποί­ος έχει έρθει σε αντι­πα­ρά­θε­ση με την ομά­δα Κου­φο­ντί­να – Ξηρού στις φυλα­κές, όπου είναι σε επα­φή μόνον με τον Αλέ­ξαν­δρο Γιω­τό­που­λο, ο οποί­ος αρνεί­ται τη συμ­με­το­χή του στην οργά­νω­ση, υπο­στη­ρί­ζει στο ίδιο κεί­με­νο ότι δέχθη­κε επα­νει­λημ­μέ­να απει­λές για τη ζωή του, και ότι για τον εκφο­βί­σουν επι­χει­ρούν να τον βγά­λουν ως «χαφιέ».

Ο Β. Τζωρ­τζά­τος πρό­σφα­τα και με αφορ­μή το βιβλίο που εξέ­δω­σε πριν από λίγο και­ρό ο Δ. Κου­φο­ντί­να είχε απο­κα­λύ­ψει ότι ο εκτε­λε­στής της «17 Ν» βια­ζό­ταν να γίνει το χτύ­πη­μα της οργά­νω­σης κατά του τότε υπουρ­γού Οικο­νο­μι­κών Γιάν­νη Παλαιο­κρασ­σά, επει­δή ήθε­λε να πάει δια­κο­πές, γεγο­νός που στοί­χι­σε τη ζωή του ανυ­πο­ψί­α­στου νεα­ρού Θάνου Αξαρ­λιάν.

Στο κεί­με­νο του, ο Τζωρ­τζά­κος επα­νέρ­χε­ται στο βιβλίο του Κου­φο­ντί­να, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι περιέ­χει πολ­λά ψέμ­μα­τα που στό­χο έχουν να τον κάνουν «ήρωα», ενώ διη­γεί­ται σπαρ­τα­ρι­στά περι­στα­τι­κά από την κοι­νή δρά­ση τους, με πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κό ένα αυτο­τραυ­μα­τι­σμό του αρχιε­κτε­λε­στή της «17Ν», τον οποίο ο ίδιος εμφα­νί­ζει ως απο­τέ­λε­σμα… μάχης με την Αστυ­νο­μία.

Ορι­σμέ­να από τα πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κά απο­σπά­σμα­τα της επι­στο­λής Τζωρ­τζά­του που δημο­σιεύ­ει η «Ελευ­θε­ρο­τυ­πία» είναι τα ακό­λου­θα:

Αυτός που πήγε στο σπί­τι (Σ.Σ στη γιάφ­κα της οργά­νω­σης) το βρά­δυ, μετά την έκρη­ξη στον Πει­ραιά, δεν πήγε για να τ’ αδειά­σει, αλλά για να το γεμί­σει. Μετέ­φε­ρε εκεί τα χει­ρό­γρα­φα που έκαι­γαν σχε­δόν όλους τους κατη­γο­ρού­με­νους…”

Τα σπί­τια έπρε­πε πάση θυσία να παρα­δο­θούν γεμά­τα. Επι­βε­βαιώ­νε­ται ο δημο­σιο­γρά­φος που έγρα­ψε πέρυ­σι ότι το κάστρο της 17Ν έπε­σε κι αυτό από μέσα”…

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας