Β. Κορέα: Ο Τραμπ είναι ψυχοπαθής!

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
5

«Αγα­νά­κτη­σαν» τόσο ο Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ, μαζί με την ορντι­νάν­τσα του το Νοτιο­κο­ρε­ά­τη Πρό­ε­δρο Μουν Τζάε-Ιν, όσο και σύσ­σω­μα τα Δυτι­κά ΜΜΕ, με τη χαλα­ρή στά­ση και τον πόλε­μο νεύ­ρων που τους κάνει το «βάρ­βα­ρο καθε­στώς» της Βόρειας Κορέ­ας.

Όταν οι Αμε­ρι­κα­νοί βομ­βαρ­δί­ζουν αμά­χους, ξεκλη­ρί­ζο­ντας οικο­γέ­νειες και θανα­τώ­νο­ντας χιλιά­δες μωρά παι­διά… εξα­να­γκά­ζο­ντας την μισή υφή­λιο να μετα­να­στεύ­σει, το κάνουν για «φιλει­ρη­νι­κούς» και «ουμα­νι­στι­κούς» λόγους. Με ένο­πλες διε­νέ­ξεις στο Αφγα­νι­στάν, το Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη, την Υεμέ­νη, τη Σομα­λία και το Πακι­στάν, εβρι­σκό­με­νοι όντας σε ψυχρο­πο­λε­μι­κή κατά­στα­ση με τη Ρωσία και τη Κίνα, και απει­λώ­ντας δεκά­δες άλλες χώρες με «προ­λη­πτι­κά πλήγ­μα­τα», όπως π.χ. τη Βόρεια Κορέα, δε δικαιού­νται να μιλά­νε για «βάρ­βα­ρα καθε­στώ­τα».

Παρα­κά­τω μπο­ρεί­τε να δια­βά­σε­τε πως δια­στρε­βλώ­νουν τα δυτι­κά ΜΜΕ την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και πόσο προ­πα­γαν­δι­στι­κά αλλοιω­μέ­να παρου­σιά­ζουν τα γεγο­νό­τα στους ανα­γνώ­στες τους… Το παρα­κά­τω άρθρο είναι από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Πιον­γιάνγκ χαρα­κτή­ρι­σε σήμε­ρα τον Αμε­ρι­κα­νό πρό­ε­δρο Ντό­ναλντ Τραμπ «ψυχο­πα­θή», την ώρα που η έντα­ση μετα­ξύ των δύο χωρών είναι ιδιαί­τε­ρα τετα­μέ­νη κυρί­ως μετά τον θάνα­το του Ότο Γουόρ­μπιερ, του Αμε­ρι­κα­νού φοι­τη­τή που επα­να­πα­τρί­στη­κε σε κώμα μετά την κρά­τη­σή του στη Βόρεια Κορέα.

Η εφη­με­ρί­δα Rodong Sinmun, επί­ση­μο όργα­νο του καθε­στώ­τος της Πιον­γιάνγκ, εκτί­μη­σε ότι ο Τραμπ «βρί­σκε­ται σε δύσκο­λη κατά­στα­ση» στη χώρα του.

Ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος εξε­τά­ζει το ενδε­χό­με­νο ενός προ­λη­πτι­κού πλήγ­μα­τος ενα­ντί­ον της Βόρειας Κορέ­ας προ­κει­μέ­νου να στρέ­ψει την προ­σο­χή μακριά από την πολι­τι­κή κρί­ση στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας του, επι­ση­μαί­νει η εφη­με­ρί­δα.

«Η Νότια Κορέα πρέ­πει να λάβει υπό­ψη της ότι, αν ακο­λου­θεί τον ψυχο­πα­θή Τραμπ, (…) δεν μπο­ρεί παρά να οδη­γη­θεί στην κατα­στρο­φή», τονί­ζει η εφη­με­ρί­δα στο κεντρι­κό της άρθρο.

Ο 22χρονος Γουόρ­μπιερ πέθα­νε στις ΗΠΑ αφού επα­να­πα­τρί­στη­κε σε κώμα στις 13 Ιου­νί­ου, έπει­τα από 18 μήνες κρά­τη­σης από τη Βόρεια Κορέα, όπου είχε κατα­δι­κα­στεί σε 15 χρό­νια κατα­να­γκα­στι­κά έργα για την κλο­πή μιας αφί­σας από το ξενο­δο­χείο όπου διέ­με­νε.

Ο Τραμπ κατήγ­γει­λε «το βάρ­βα­ρο καθε­στώς» της Βόρειας Κορέ­ας» και δήλω­σε απο­φα­σι­σμέ­νος «να εμπο­δί­σει αθώ­ους να υπο­στούν τέτοιες τρα­γω­δί­ες στα χέρια καθε­στώ­των που δεν σέβο­νται το κρά­τος δικαί­ου ούτε την πιο στοι­χειώ­δη αξιο­πρέ­πεια».

Ο Νοτιο­κο­ρε­ά­της πρό­ε­δρος Μουν Τζάε-Ιν φάνη­κε να ακο­λου­θεί τη γραμ­μή του Τραμπ, κατη­γο­ρώ­ντας την Πιον­γιάνγκ, πριν μια επί­σκε­ψή του στον Λευ­κό Οίκο την επό­με­νη εβδο­μά­δα, ότι ευθύ­νε­ται για τον θάνα­το του φοι­τη­τή.

«Πιστεύω ότι πρέ­πει τώρα να θεω­ρή­σου­με ότι το βορειο­κο­ρε­ά­τι­κο καθε­στώς είναι παρά­λο­γο», εκτί­μη­σε.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας