Βάζουν μπρος τις κατασχέσεις για 733.136 οφειλέτες της εφορίας

| upd 15 Νοεμβρίου 2017 23:15
0
8

Αντι­μέ­τω­ποι με τον κίν­δυ­νο κατα­σχέ­σε­ων σε μισθούς, συντά­ξεις, λοι­πά εισο­δή­μα­τά τους και τρα­πε­ζι­κές κατα­θέ­σεις τους βρί­σκο­νται αυτή τη στιγ­μή περισ­σό­τε­ροι από 730.000 φορο­λο­γού­με­νοι με ληξι­πρό­θε­σμες οφει­λές προς το Δημό­σιο.

Όσοι μάλι­στα από αυτούς χρω­στούν στις ΔΟΥ ποσά μεγα­λύ­τε­ρα των 500 ευρώ κιν­δυ­νεύ­ουν ακό­μη και με κατα­σχέ­σεις σε κινη­τά και ακί­νη­τα περιου­σια­κά στοι­χεία τους. Η ίδια η ισχύ­ου­σα νομο­θε­σία, ωστό­σο, δίδει τη δυνα­τό­τη­τα στους οφει­λέ­τες να αμυν­θούν με 4 δια­φο­ρε­τι­κούς εναλ­λα­κτι­κούς τρό­πους, οι οποί­οι έχουν προ­λη­πτι­κό χαρα­κτή­ρα, θα πρέ­πει δηλα­δή να εξε­τα­σθούν και να επι­λε­γούν πριν ξεκι­νή­σει η δια­δι­κα­σία της κατά­σχε­σης.

Σύμ­φω­να με στοι­χεία που δημο­σιο­ποί­η­σε πρό­σφα­τα η Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή Δημο­σί­ων Εσό­δων, στο σύνο­λο των φορο­λο­γου­μέ­νων με ληξι­πρό­θε­σμες οφει­λές προς το Δημό­σιο προ­στέ­θη­καν τον Σεπτέμ­βριο άλλοι 410.322 φορο­λο­γού­με­νοι, με απο­τέ­λε­σμα οι οφει­λέ­τες του Δημο­σί­ου να φθά­σουν συνο­λι­κά στα 4.267.408 φυσι­κά και νομι­κά πρό­σω­πα. Από τους οφει­λέ­τες αυτούς 1.724.708 είναι εκεί­νοι ενα­ντί­ον των οποί­ων είναι δυνα­τή η επι­βο­λή κατα­σχέ­σε­ων σε εισο­δή­μα­τα, κατα­θέ­σεις και περιου­σια­κά στοι­χεία, καθώς δεν έχουν μερι­μνή­σει να εξο­φλή­σουν ή να ρυθ­μί­σουν σε δόσεις την απο­πλη­ρω­μή των χρε­ών τους. Ήδη, δε, σε 991.392 από αυτούς έχουν επι­βλη­θεί τέτοια μέτρα, ενώ στους υπό­λοι­πους 733.316 τα μέτρα αυτά θα έχουν επι­βλη­θεί το αργό­τε­ρο εντός των προ­σε­χών τριών ετών.

Συγκε­κρι­μέ­να, κάθε μήνα οι ΔΟΥ και οι λοι­πές φοροει­σπρα­κτι­κές υπη­ρε­σί­ες της ΑΑΔΕ επι­βάλ­λουν κατα­σχέ­σεις σε περισ­σό­τε­ρους από 20.000 οφει­λέ­τες του Δημο­σί­ου ενα­ντί­ον των οποί­ων δύνα­νται να ληφθούν τέτοια μέτρα. Με τους ρυθ­μούς αυτούς κι αν οι ίδιοι οι 733.316 οφει­λέ­τες εξα­κο­λου­θούν να μη συμ­μορ­φώ­νο­νται, μέσα στους επό­με­νους 36 μήνες, δηλα­δή το αργό­τε­ρο σε μια τριε­τία, και οι ενα­πο­μεί­να­ντες 733.316 οφει­λέ­τες θα έχουν βρε­θεί αντι­μέ­τω­ποι με κατα­σχέ­σεις σε εισο­δή­μα­τα, κατα­θέ­σεις και περιου­σί­ες

Παγίδες

Οι 733.316 οφει­λέ­τες του Δημο­σί­ου που κιν­δυ­νεύ­ουν με κατα­σχέ­σεις θα πρέ­πει να γνω­ρί­ζουν ότι η ισχύ­ου­σα νομο­θε­σία για τα ανα­γκα­στι­κά μέτρα είσπρα­ξης του Δημο­σί­ου κρύ­βει γι’ αυτούς πολ­λές παγί­δες. Συγκε­κρι­μέ­να:

1. Κάθε ΔΟΥ δικαιού­ται να κατά­σχει ακί­νη­το οφει­λέ­τη της, εφό­σον το ληξι­πρό­θε­σμο χρέ­ος του προς αυτήν υπερ­βαί­νει τα 500 ευρώ. Αν ένας φορο­λο­γού­με­νος οφεί­λει στο Δημό­σιο ένα ποσό άνω των 500 ευρώ και δεν έχει καθό­λου κατα­θέ­σεις στις τρά­πε­ζες ούτε κάποια έσο­δα ή εισο­δή­μα­τα ή κινη­τά περιου­σια­κά στοι­χεία που μπο­ρούν να κατα­σχε­θούν για να απο­πλη­ρω­θεί η οφει­λή του, τότε υπάρ­χει πιθα­νό­τη­τα να πλη­ρο­φο­ρη­θεί ότι εκδό­θη­κε εντο­λή για κατά­σχε­ση του σπι­τιού του ή κάποιου άλλου ακι­νή­του που κατέ­χει! Μπο­ρεί να φαί­νε­ται παρά­λο­γο, αλλά η αρμό­δια ΔΟΥ έχει δικαί­ω­μα να δεσμεύ­σει και να κατά­σχει ακί­νη­το ακό­μη και για ένα σχε­τι­κά χαμη­λό χρέ­ος.

2. Κάθε ΔΟΥ μπο­ρεί να προ­χω­ρή­σει σε κατά­σχε­ση αυτο­κι­νή­του, σκά­φους ή οποιου­δή­πο­τε άλλου κινη­τού περιου­σια­κού στοι­χεί­ου κατέ­χει ένας οφει­λέ­της της, εφό­σον αυτός της χρω­στά­ει πάνω από 500 ευρώ. Το όριο ληξι­πρό­θε­σμων οφει­λών μέχρι το οποίο δεν επι­τρέ­πο­νται κατα­σχέ­σεις ακι­νή­των ισχύ­ει και για τις κατα­σχέ­σεις κινη­τών περιου­σια­κών στοι­χεί­ων. Συνε­πώς, για ληξι­πρό­θε­σμα χρέη προς το Δημό­σιο άνω των 500 ευρώ επι­τρέ­πε­ται στις φορο­λο­γι­κές αρχές να κατά­σχουν οποια­δή­πο­τε κινη­τά περιου­σια­κά στοι­χεία των οφει­λε­τών.

Μισθοί, συντάξεις, έσοδα

3. Για οποιο­δή­πο­τε ποσό ληξι­πρό­θε­σμης οφει­λής προς το Δημό­σιο η αρμό­δια ΔΟΥ έχει το δικαί­ω­μα να κατά­σχει τα ακό­λου­θα ποσά που τυχόν δικαιού­ται να εισπρά­ξει ο οφει­λέ­της:

  • Από ποσά μισθών, συντά­ξε­ων και ασφα­λι­στι­κών βοη­θη­μά­των άνω των 1.000 και έως 1.500 ευρώ το μήνα επι­τρέ­πε­ται η κατά­σχε­ση στα χέρια του εργο­δό­τη ή του ασφα­λι­στι­κού ταμεί­ου ποσο­στού 50% επί του τμή­μα­τος πάνω από τα 1.000 και μέχρι τα 1.500 ευρώ, ενώ από ποσά άνω των 1.500 ευρώ το μήνα επι­τρέ­πε­ται η κατά­σχε­ση στα χέρια του εργο­δό­τη ή του ασφα­λι­στι­κού ταμεί­ου του συνό­λου του υπερ­βάλ­λο­ντος των 1.500 ευρώ ποσού.
  • Το ¼ οποιου­δή­πο­τε άλλου ασφα­λι­στι­κού βοη­θή­μα­τος κατα­βάλ­λε­ται περιο­δι­κά στον οφει­λέ­τη, εφό­σον αυτό υπερ­βαί­νει τα 1.000 ευρώ. Σε κάθε περί­πτω­ση το ποσό που απο­μέ­νει μετά την κατά­σχε­ση δεν μπο­ρεί να είναι χαμη­λό­τε­ρο των 1.000 ευρώ.
  • Το 1/5 των κατα­βαλ­λό­με­νων ημε­ρο­μι­σθί­ων.
  • Το ½ του εφά­παξ που κατα­βάλ­λε­ται από οποιο­δή­πο­τε ασφα­λι­στι­κό ταμείο, λόγω εξό­δου από την υπη­ρε­σία ή το επάγ­γελ­μα.
  • Εως και το 100% των ενοι­κί­ων των οποί­ων επί­κει­ται η είσπρα­ξη, εφό­σον ο οφει­λέ­της δικαιού­ται να λαμ­βά­νει τέτοια εισο­δή­μα­τα.
  • Εως και το 100% των πάσης φύσε­ως απο­ζη­μιώ­σε­ων (π.χ. για από­λυ­ση του οφει­λέ­τη από την εργα­σία ή για ζημιά που υπέ­στη κάποιο ασφα­λι­σμέ­νο περιου­σια­κό στοι­χείο του κ.λπ.).
  • Εως και το 100% των πάσης φύσε­ως εισπρά­ξε­ων από πωλή­σεις προ­ϊ­ό­ντων ή οποιων­δή­πο­τε άλλων πραγ­μά­των (π.χ. ακι­νή­των, Ι.Χ. αυτο­κι­νή­των, σκα­φών κ.λπ.).
  • Ολό­κλη­ρα τα ποσά των οικο­γε­νεια­κών επι­δο­μά­των που χορη­γεί ο ΟΓΑ!

Οι κατα­σχέ­σεις των παρα­πά­νω ποσών επι­τρέ­πε­ται να γίνο­νται πριν από την κατα­βο­λή τους στους δικαιού­χους-οφει­λέ­τες του Δημο­σί­ου, δηλα­δή ενώ τα ποσά αυτά βρί­σκο­νται ακό­μη στα χέρια εκεί­νων που πρό­κει­ται να τα κατα­βά­λουν.

Καταθέσεις

4. Για οποιο­δή­πο­τε ποσό ληξι­πρό­θε­σμου χρέ­ους προς το Δημό­σιο η αρμό­δια ΔΟΥ έχει δικαί­ω­μα να κατά­σχει ποσά από τις κατα­θέ­σεις του οφει­λέ­τη στις τρά­πε­ζες. Εξαι­ρού­νται ορι­σμέ­να κοι­νω­νι­κά επι­δό­μα­τα, για τα οποία οι νομο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις χορή­γη­σής τους περι­λαμ­βά­νουν ρητή διά­τα­ξη που προ­βλέ­πει το ακα­τά­σχε­το αυτών.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας