Βιοτέχνες Θεσσαλονίκης: «Αδιαπραγμάτευτο το όνομα»

| upd 2 Φεβρουαρίου 2018 23:11
0
12

Θέση για το θέμα της ονο­μα­σί­ας της ΠΓΔΜ παίρ­νει η Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΟΒΣΘ) με ανα­κοί­νω­σή της, την οποία υπο­γρά­φουν ο πρό­ε­δρος, Αθα­νά­σιος Νικο­λό­που­λος, και ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας, Γιάν­νης Καρα­πι­νί­δης.

«Σε καμία άφρονη ατζέντα το όνομα της Μακεδονίας»

«Με αφορ­μή το συλ­λα­λη­τή­ριο που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, αλλά και με όλες τις πρω­το­βου­λί­ες πoυ συνε­χί­ζο­νται, η Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Θεσ­σα­λο­νί­κης δηλώ­νει πως το όνο­μα της Μακε­δο­νί­ας είναι αδια­πραγ­μά­τευ­το και σε καμία περί­πτω­ση δεν πρέ­πει να μπει ως θέμα σε καμία άφρο­νη πολι­τι­κή ατζέ­ντα», τονί­ζε­ται αρχι­κά στην ανα­κοί­νω­ση της ΟΒΣΘ.

«Καλού­με τα πολι­τι­κά κόμ­μα­τα που μας εκπρο­σω­πούν, να επι­διώ­ξουν την ταχύ­τε­ρη δυνα­τή επί­λυ­ση του ζητή­μα­τος, κατά τρό­πο αμοι­βαί­ως απο­δε­κτό, σαφή και ορι­στι­κό, ο οποί­ος δεν θα δημιουρ­γεί εστί­ες μελ­λο­ντι­κών τρι­βών», κατα­λή­γει η σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση των βιο­τε­χνών.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας