Οι βολεμένοι του ΣΥΡΙΖΑ σε ρόλο αυτόκλητων υπερασπιστών των gay

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
10

Εκα­τομ­μυ­ριού­χος αντι­κα­πι­τα­λι­στής, «αγα­να­κτι­σμέ­νος» επεν­δυ­τής σε ξένα fund αρπα­κτι­κών, Υπουρ­γός στην εξου­σία, αγα­πη­τός των ξένων τοκο­γλύ­φων, η σύζυ­γος στην Τρά­πε­ζα της Ελλά­δας… αλλά για να παρα­μεί­νει στην εξου­σία πρέ­πει να υπη­ρε­τή­σει την ατζέ­ντα του σιω­νι­σμού.

 

Και μπο­ρεί να πει­νά­νε εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες οικο­γέ­νειες στην Ελλά­δα… αλλά για τους πρά­κτο­ρες προ­έ­χει να «χτυ­πή­σουν» το θρη­σκευ­τι­κό αίσθη­μα των πολι­τών… Έμμι­σθοι δια­δη­λω­τές και βολε­μέ­νοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό­κλη­τοι υπε­ρα­σπι­στές των gay. Όπως βλέ­που­με έχουν άλλες προ­τε­ραιό­τη­τες οι υπη­ρέ­τριες των τοκο­γλύ­φων.

Γδέρ­νουν τους Έλλη­νες και τους κατα­στρέ­φουν οικο­νο­μι­κά… αλλά νιώ­θουν τύψεις που δεν μπο­ρούν να υιο­θε­τή­σουν παι­διά …τα 3 ζευ­γά­ρια των gay που έκα­ναν σύμ­φω­νο συμ­βί­ω­σης.

Αγω­νί­ζο­νται να περά­σει η τεκνο­θε­σία για τα ομό­φυ­λα ζευ­γά­ρια…

Να μην ξεχνά­με ότι πολύ περισ­σό­τε­ροι από τους gay που θα ήθε­λαν να υιο­θε­τή­σουν, είναι οι αρρω­στη­μέ­νοι κι ανώ­μα­λοι της Ελίτ, που αντί να «ψωνί­ζουν» παρά­νο­μα ανή­λι­κους αλλο­δα­πούς από την Ομό­νοια… θα τους υιο­θε­τούν, θα τους βιά­ζουν …με τη «θέλη­σή» τους πάντα… και μετά θα τους παντρεύ­ο­νται, όπως έκα­νε ο «δια­νο­ού­με­νος» Woody Allen.

Πηγή: iefimerida.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας