Βουλγαρικό Πατριαρχείο: Κι επίσημα «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία» η εκκλησία των Σκοπίων

| upd 16 Δεκεμβρίου 2017 19:32
0
20
Φωτό της ιστοσελίδας του βουλγαρικού πατριαρχείου- ο απεσταλμένος του πατριάρχη Νεόφυτου στη Στρώμνιτσα

Στη δήλω­ση της Βουλ­γα­ρι­κής Ορθό­δο­ξης Εκκλη­σί­ας, για την απο­στο­λή ενός επί­ση­μου αντι­προ­σώ­που του Πατριάρ­χη Νεό­φυ­του, του επι­σκό­που Σιώ­νιου, ο οποί­ος παρα­κο­λού­θη­σε χθες τον εορ­τα­σμό των Αγί­ων 15 Μαρ­τύ­ρων Τιβε­ριο­πο­λι­τών στη Στρώ­μνι­τσα, η εκκλη­σία των Σκο­πί­ων ανα­φέρ­θη­κε πρώ­τη φορά με την πλή­ρη ονο­μα­σία της ως «Μακε­δο­νι­κή Ορθό­δο­ξη Εκκλη­σία — Αρχιε­πι­σκο­πή Οχρί­δας».

Ο εκπρό­σω­πος του Βούλ­γα­ρου Πατριάρ­χη εξέ­φρα­σε την ευγνω­μο­σύ­νη του προς τους επι­σκό­πους των Σκο­πί­ων για την επί­σκε­ψή του αυτή στη Στρώ­μνι­τσα και τόνι­σε ότι η επί­σκε­ψή του αυτή εκ μέρους της Βουλ­γα­ρι­κής Ορθό­δο­ξης Εκκλη­σί­ας είναι για να βοη­θή­σει την ανα­γνώ­ρι­ση της «Μακε­δο­νι­κής Ορθό­δο­ξης Εκκλη­σί­ας» στον ορθό­δο­ξο κόσμο.

Η βουλ­γα­ρι­κή ορθό­δο­ξη Εκκλη­σία απο­κά­λε­σε τον Άγιο Κλή­μη, ως προ­στά­τη τόσο του λεγό­με­νου (ψευ­δο) «μακε­δο­νι­κού» (δηλα­δή του βουλ­γα­ρο­σλα­βι­κού) και του βουλ­γα­ρι­κού λαού.

(Στοι­χεία από mkd.mk, bg-patriarshia.bg)

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας