Βουλή, ΕΥΠ και ΜΜΕ πάντα στα «τέσσερα» μπροστά στα ξένα αφεντικά

1
47
Ο Στίβεν Λάλας αλυσοδεμένος κατά τη σύλληψή του στις ΗΠΑ

Βου­λή, Μυστι­κές Υπη­ρε­σί­ες και ΜΜΕ δου­λεύ­ουν για τα ξένα αφε­ντι­κά. Πιστο­ποι­η­μέ­νοι χαφιέ­δες που ξεβρα­κώ­νο­νται κάθε φορά που μπαί­νουν σε ξένη πρε­σβεία και προ­σπα­θούν να το παί­ξουν άνθρω­ποι εμπι­στο­σύ­νης των αφε­ντι­κών τους. Από τον ΣΥΡΙΖΑ που στέλ­νει φωτο­γρα­φί­ες των συμ­με­τε­χό­ντων στο Συλ­λα­λη­τή­ριο, τον Έλλη­να της CIA που παρα­κο­λου­θού­σε τα τηλέ­φω­να της κυβέρ­νη­σης Καρα­μαν­λή, μέχρι τον Έλλη­να που κάρ­φω­σε τον Στηβ Λάλα στη CIA.

Τέτοιους προ­δό­τες επι­βάλ­λουν οι ξένοι στην πολι­τι­κή, στα ΜΜΕ και στις θέσεις-κλει­διά της διοί­κη­σης κι από τέτοιους προ­δό­τες καθα­ρί­ζουν τις χώρες τους Ερντο­γάν και Πού­τιν. Εμείς ακό­μα τους ανε­χό­μα­στε, τους ψηφί­ζου­με, τους πλη­ρώ­νου­με κι αυτοί συνε­χί­ζουν να υπη­ρε­τούν τα ξένα συμ­φέ­ρο­ντα χωρίς να τολ­μά­ει να τους ακου­μπή­σει κανείς.

Απο­ρία: Αν οι ευρω­χα­φιέ­δες του ΣΥΡΙΖΑ κάρ­φω­σαν την σοσια­λί­στρια Καϊ­λή για τη συμ­με­το­χή στο Συλ­λα­λη­τή­ριο της Θεσ­σα­λο­νί­κης …για τα στε­λέ­χη των «εθνι­κι­στών» Ανε­ξαρ­τή­των Ελλή­νων …εκτός από φωτο­γρα­φί­ες και στοι­χεία ταυ­τό­τη­τας… μήπως έχουν στεί­λει και δείγ­μα­τα DNA, ούρων, κοπρά­νων και σπέρ­μα­τος στις ξένες υπη­ρε­σί­ες;

Πηγή: tovima.gr

Έφυ­γε από τη ζωή από ανί­α­τη ασθέ­νεια, πριν από τέσ­σε­ρα χρό­νια, αλλά είναι ο άνθρω­πος που συνέ­δε­σε ένα σημα­ντι­κό κεφά­λαιο της ζωής του με την υπό­θε­ση του δια­βό­η­του ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νού κατα­σκό­που Στί­βεν Λάλας. Ο ταξί­αρ­χος της ΕΥΠ Ανα­ξα­γό­ρας Σπι­τάς, ο οποί­ος υπη­ρε­τού­σε στη Διεύ­θυν­ση Κατα­σκο­πεί­ας, ήταν ο κύριος «χει­ρι­στής» του Στί­βεν Λάλας εκ μέρους της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης και ο άνθρω­πος που έχει χρε­ω­θεί παρα­σκη­νια­κά την ανα­φε­ρό­με­νη «προ­δο­σία» και τη σύλ­λη­ψη — από τις αμε­ρι­κα­νι­κές αρχές τον Απρί­λιο του 1993 — του ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νού υπαλ­λή­λου της πρε­σβεί­ας των ΗΠΑ στην Αθή­να. Ο Λάλας φυλα­κί­στη­κε για 12 χρό­νια, με την κατη­γο­ρία ότι υπέ­κλε­πτε απόρ­ρη­τα έγγρα­φα της αμε­ρι­κα­νι­κής πρε­σβεί­ας και τα παρέ­δι­δε στην ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση.

«Το Βήμα» απο­κα­λύ­πτει 12 χρό­νια μετά τη σύλ­λη­ψη του Λάλας και λίγες εβδο­μά­δες μετά την απο­φυ­λά­κι­σή του άγνω­στες πτυ­χές της υπό­θε­σης που προ­κά­λε­σε σει­ρά προ­βλη­μά­των — για μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα — στις σχέ­σεις της Ελλά­δας με τις ΗΠΑ. Παράλ­λη­λα απο­κα­λύ­πτει την ταυ­τό­τη­τα και τη δρά­ση του ανθρώπου-«κλειδιού» στην υπό­θε­ση, δίνο­ντας απά­ντη­ση στο ερώ­τη­μα αν υπήρ­ξε «προ­δο­σία» του Λάλας από τον συγκε­κρι­μέ­νο άνθρω­πο ή ευθύ­νε­ται ένα σύνο­λο λαθών που οδή­γη­σαν τον ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νό κατά­σκο­πο στα χέρια των Αμε­ρι­κα­νών.

Ο Στί­βεν Λάλας γεν­νή­θη­κε το 1953 στο Ντό­βερ του Νιου Χάμ­σιρ, ήταν ελλη­νι­κής κατα­γω­γής, από την Πόλη, και πολέ­μη­σε στο Βιετ­νάμ. Εχει παντρευ­τεί την κυρία Μαρία Μαϊν­δα­νού-Λάλα και απέ­κτη­σε μαζί της δύο παι­διά. H γυναί­κα του ζει στη Χρυ­σού­πο­λη Καβά­λας. Ενα μέρος της θητεί­ας του ο Λάλας υπη­ρέ­τη­σε στο στρα­τη­γείο του ΝΑΤΟ στη Σμύρ­νη, όπου προ­σεγ­γί­στη­κε για πρώ­τη φορά από έλλη­νες «πατριώ­τες», όπως τους χαρα­κτή­ρι­σε ο ίδιος σε συνέ­ντευ­ξή του στην εκπο­μπή «Φάκε­λοι» του Αλέ­ξη Παπα­χε­λά την προη­γού­με­νη Τρί­τη. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι «πατριώ­τες» στους οποί­ους ανα­φέ­ρε­ται ο Λάλας ήταν στε­λέ­χη του ελλη­νι­κού προ­ξε­νεί­ου στη Σμύρ­νη.

Τα απόρρητα έγγραφα

Ο Λάλας υπη­ρε­τού­σε στο Τμή­μα Επι­κοι­νω­νιών και παρέ­δω­σε συνο­λι­κά 50 απόρ­ρη­τα έγγρα­φα αλλά και ονό­μα­τα αμε­ρι­κα­νών πρα­κτό­ρων. Την περί­ο­δο 1984–1985 υπη­ρέ­τη­σε στο Βελι­γρά­δι και το 1985 μετα­τέ­θη­κε στην Κων­στα­ντι­νού­πό­λη, όπου διέ­με­νε ως και το 1989. Θεω­ρού­νταν ο μεγα­λύ­τε­ρος έλλη­νας «κατά­σκο­πος», το κύριο κλει­δί της ελλη­νι­κής μυστι­κής διπλω­μα­τί­ας. Εδι­νε συνε­χώς απόρ­ρη­τα στοι­χεία στις ελλη­νι­κές αρχές.

Εκεί­νη την περί­ο­δο «σύν­δε­σμος» του Λάλας με την ΕΥΠ ήταν ένας αντι­συ­νταγ­μα­τάρ­χης, ο οποί­ος συνα­ντού­σε τον ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νό κατά­σκο­πο στην περιο­χή της Καβά­λας, όπου υπήρ­χε κλι­μά­κιο της ΕΥΠ.

Ο Λάλας ταξί­δευε συχνά από την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη στη Χρυ­σού­πο­λη Καβά­λας για να δει την οικο­γέ­νειά του, μετα­φέ­ρο­ντας παράλ­λη­λα στον αξιω­μα­τι­κό της ΕΥΠ απόρ­ρη­τα στοι­χεία. Ο «χει­ρι­στής» του Λάλας εκεί­νη την περί­ο­δο μετα­τέ­θη­κε αργό­τε­ρα στο Πολε­μι­κό Μου­σείο, απ’ όπου και απο­στρα­τεύ­θη­κε.

Το 1989 ο Λάλας μετα­τέ­θη­κε για λίγο στην Ταϊ­βάν και τον Δεκέμ­βριο του 1990 τοπο­θε­τή­θη­κε στη Μονά­δα Επι­κοι­νω­νί­ας Προ­γραμ­μά­των (ΜΕΠ) της πρε­σβεί­ας των ΗΠΑ στην Αθή­να. Ο Λάλας άρχι­σε να παρα­δί­δει πάλι στις ελλη­νι­κές αρχές απόρ­ρη­τα σήμα­τα μετα­ξύ πρε­σβεί­ας ΗΠΑ και αμε­ρι­κα­νι­κών υπη­ρε­σιών — κυρί­ως του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών — στην Ουά­σιγ­κτον.

«Σύν­δε­σμος» της ΕΥΠ με τον Στιβ Λάλας ορί­στη­κε τότε ο Ανα­ξα­γό­ρας Σπι­τάς. Ο ταγ­μα­τάρ­χης που κατα­γό­ταν από το Ρέθυ­μνο δια­τη­ρού­σε — σύμ­φω­να με πρώ­ην συνα­δέλ­φους του — στε­νές σχέ­σεις με το περι­βάλ­λον του τότε πρω­θυ­πουρ­γού κ. Κων­στα­ντί­νου Μητσο­τά­κη. Θεω­ρού­νταν έμπει­ρος αξιω­μα­τι­κός και διο­ρί­στη­κε προϊ­στά­με­νος της A’ Διεύ­θυν­σης Κατα­σκο­πεί­ας και Συλ­λο­γής Πλη­ρο­φο­ριών της ΕΥΠ. Κύρια απο­στο­λή του ο χει­ρι­σμός του «υπερ­πο­λύ­τι­μου» Στί­βεν Λάλας. Ο Ανα­ξα­γό­ρας Σπι­τάς ήταν ο μυστη­ριώ­δης «ταγ­μα­τάρ­χης» τον οποίο αξιω­μα­τι­κοί του FBI μνη­μό­νευαν ως «σύν­δε­σμο» με τον Λάλας, χωρίς όμως ποτέ να απο­κα­λύ­πτουν το όνο­μά του.

Ο Λάλας συνα­ντού­σε τον Ανα­ξα­γό­ρα Σπι­τά σε ένα δια­μέ­ρι­σμα, σε κεντρι­κή λεω­φό­ρο στου Ζωγρά­φου, το οποίο είχε ενοι­κια­στεί από την ΕΥΠ. Ο Λάλας έπαιρ­νε όλα τα μέτρα προ­φύ­λα­ξης όταν έφευ­γε από την πρε­σβεία και άλλα­ζε συνέ­χεια δρο­μο­λό­για. Μερι­κές φορές τον Λάλας συνα­ντού­σαν και δύο άλλοι αξιω­μα­τι­κοί της ΕΥΠ, υφι­στά­με­νοι του Σπι­τά στην A’ Διεύ­θυν­ση της ΕΥΠ. Ο ένας μάλι­στα από αυτούς εξα­κο­λου­θεί να υπη­ρε­τεί στις Μυστι­κές Υπη­ρε­σί­ες.

H μοιραία στιγμή

Οπως προ­έ­κυ­ψε από την έρευ­να των Αμε­ρι­κα­νών, τη διε­τία 1991–1993 ο Λάλας έδω­σε συνο­λι­κά 240 απόρ­ρη­τα έγγρα­φα στην ελλη­νι­κή πλευ­ρά. H μοι­ραία στιγ­μή για τη δρά­ση του ήλθε στις 26 Φεβρουα­ρί­ου 1993. H τότε υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών κυρία Βιρ­γι­νία Τσου­δε­ρού ενη­μέ­ρω­σε τον τότε πρέ­σβη μας στις ΗΠΑ κ. Χρή­στο Ζαχα­ρά­κη για μια άγνω­στη πτυ­χή του θέμα­τος των Σκο­πί­ων, την οποία γνώ­ρι­ζαν μόνο οι Αμε­ρι­κα­νοί. Είχαν συντά­ξει μάλι­στα σχε­τι­κό υπε­ρα­πόρ­ρη­το έγγρα­φο που είχε στα­λεί από την πρε­σβεία των ΗΠΑ στην Αθή­να στην Ουά­σιγ­κτον.

Τότε ο αμε­ρι­κα­νός αξιω­μα­τού­χος Ντέι­βιντ Ράν­σομ άρχι­σε να αντι­λαμ­βά­νε­ται ότι κάτι συμ­βαί­νει στην πρε­σβεία των ΗΠΑ στην Αθή­να και ανέ­θε­σε στον Τζον Κουα­τρό­κι, αξιω­μα­τι­κό του FBI, να διε­ρευ­νή­σει την υπό­θε­ση. Ο Κουα­τρό­κι ήλθε στην Ελλά­δα στις 23 Μαρ­τί­ου 1993 και εστί­α­σε αμέ­σως το ενδια­φέ­ρον του σε επτά υπαλ­λή­λους της πρε­σβεί­ας οι οποί­οι είχαν τη δυνα­τό­τη­τα εισό­δου στη Μονά­δα Επι­κοι­νω­νί­ας Προ­γραμ­μά­των (ΜΕΠ) και πρό­σβα­ση στα απόρ­ρη­τα έγγρα­φα. Σε αυτόν τον χώρο τοπο­θε­τή­θη­καν από το FBI οι κάμε­ρες που «έπια­σαν» τελι­κά τις κινή­σεις του Λάλας και τεκ­μη­ρί­ω­σαν την κλο­πή στοι­χεί­ων. Οι Αμε­ρι­κα­νοί εντό­πι­σαν στη συνέ­χεια και τις συνα­ντή­σεις του με τον «ταγ­μα­τάρ­χη» της ΕΥΠ.

H αντί­στρο­φη μέτρη­ση είχε αρχί­σει. Στις 28 Απρι­λί­ου 1993 ο Λάλας κλή­θη­κε από την υπη­ρε­σία του να ταξι­δέ­ψει στη Βιρ­τζί­νια για να ενη­με­ρω­θεί τάχα για ένα σημα­ντι­κό θέμα που σχε­τί­ζε­ται με τρο­μο­κρα­τι­κές οργα­νώ­σεις. Μόλις κατέ­βη­κε από το αερο­πλά­νο συνε­λή­φθη.

Ο πόλεμος στο παρασκήνιο

Ταυ­τό­χρο­να στις ελλη­νι­κές υπη­ρε­σί­ες και στην κυβέρ­νη­ση ξεκι­νού­σε ένας παρα­σκη­νια­κός πόλε­μος για την «απο­κά­λυ­ψη» του ρόλου του Λάλας και κυρί­ως για το αν και πώς «καρ­φώ­θη­κε» η δρά­ση του στην αμε­ρι­κα­νι­κή πλευ­ρά.

Πολ­λοί άρχι­σαν να δια­τυ­πώ­νουν κατη­γο­ρί­ες κατά του «χει­ρι­στή» του Ανα­ξα­γό­ρα Σπι­τά με υπο­νο­ού­με­να για «προ­δο­σία».

Στε­λέ­χη της ΕΥΠ που είχαν ενη­μέ­ρω­ση για την υπό­θε­ση Λάλας ανα­φέ­ρουν σήμε­ρα ότι «δεν υπάρ­χει θέμα συνει­δη­τής πρά­ξης απο­κά­λυ­ψης του ρόλου του Λάλας αλλά ένας συν­δυα­σμός μοι­ραί­ων λαθών».

Πρώ­το λάθος θεω­ρή­θη­κε η πρό­τα­ση που έγι­νε από ελλη­νι­κής πλευ­ράς στον Λάλας το 1989 να φύγει από το αμε­ρι­κα­νι­κό προ­ξε­νείο της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης και να έλθει στην πρε­σβεία των ΗΠΑ στην Αθή­να.

H μετά­θε­σή του δεν ήταν συμ­πτω­μα­τι­κή, όπως πιστεύ­ουν πολ­λοί, αλλά πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με πρω­το­βου­λία των ελλή­νων χει­ρι­στών του, που έπει­σαν τον Λάλας να υπο­βά­λει σχε­τι­κή πρό­τα­ση.

Επί­σης δεν λαμ­βά­νο­νταν ειδι­κά μέτρα «προ­στα­σί­ας» στις συνα­ντή­σεις του Λάλας με αξιω­μα­τι­κούς της ΕΥΠ. Επι­πλέ­ον δεν τον ρωτού­σαν μόνο για εθνι­κά θέμα­τα αλλά του ζητού­σαν να φέρ­νει έγγρα­φα που αφο­ρού­σαν τη γνώ­μη επι­τε­λών του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ για διά­φο­ρους έλλη­νες πολι­τι­κούς, εξαι­τί­ας και των έντο­νων πολι­τι­κών αντι­πα­ρα­θέ­σε­ων εκεί­νης της περιό­δου.

Πληροφορίες σαν φέιγ βολάν

Το σημα­ντι­κό­τε­ρο πρό­βλη­μα ήταν ότι οι πλη­ρο­φο­ρί­ες του Λάλας άρχι­σαν τότε να μην περ­νούν από το «φίλ­τρο» των υπη­ρε­σιών της ΕΥΠ, να μην υπάρ­χει δια­βάθ­μι­ση των εγγρά­φων και να μην παρα­δί­νο­νται στην πολι­τι­κή ηγε­σία μέσα από συγκρο­τη­μέ­νες δια­δι­κα­σί­ες. Στε­λέ­χη της ΕΥΠ υπο­στη­ρί­ζουν σήμε­ρα ότι «οι πλη­ρο­φο­ρί­ες του Λάλας διο­χε­τεύ­ο­νταν άκρι­τα σε στε­λέ­χη της κυβέρ­νη­σης, με τα οποία τα αρμό­δια στε­λέ­χη της ΕΥΠ δια­τη­ρού­σαν προ­σω­πι­κές σχέ­σεις. Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες του Λάλας άρχι­σαν να μοι­ρά­ζο­νται σαν φέιγ βολάν, χωρίς καμία επε­ξερ­γα­σία. Και τότε έγι­νε το λάθος με την ανα­φο­ρά της κυρί­ας Τσου­δε­ρού που πρό­δι­δε την εκ των έσω ενη­μέ­ρω­ση».

H θεω­ρία για συν­δυα­σμό λαθών στην υπό­θε­ση Λάλας ενι­σχύ­ε­ται από το γεγο­νός ότι ο δικη­γό­ρος του Λάλας Τζον Σου­ε­ράινγκ δεν μίλη­σε ποτέ για προ­δο­σία αλλά για «ακού­σια ενέρ­γεια», που οδή­γη­σε στη σύλ­λη­ψή του.

Ο Ανα­ξα­γό­ρας Σπι­τάς απο­στρα­τεύ­θη­κε το 1993 από την ΕΥΠ, μετά τις εκλο­γές του Οκτω­βρί­ου, και απε­βί­ω­σε — προ τετρα­ε­τί­ας — σε ηλι­κία 55 ετών, ύστε­ρα από πολύ­χρο­νη μάχη με ανί­α­τη ασθέ­νεια.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας