«Βουλιάζει» ο ΕΦΚΑ: Προ των πυλών νέα ρύθμιση για τα χρέη στα ταμεία

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
5

Την ώρα που ο ΕΦΚΑ «βου­λιά­ζει» λόγω και της χαμη­λής εισπρα­ξι­μό­τη­τας αλλά και τα χρέη των ιδιω­τών προς τα ταμεία διο­γκώ­νο­νται, η κυβέρ­νη­ση έχει προ­τεί­νει στους θεσμούς νέα ρύθ­μι­ση για τις ληξι­πρό­θε­σμες οφει­λές.

Παράλ­λη­λα έχει ξεκι­νή­σει μπα­ράζ κατα­σχέ­σε­ων και για μικρο­πο­σά.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες των Νέων, η κυβερ­νη­τι­κή πρό­τα­ση για την οποία θα εκδο­θεί υπουρ­γι­κή από­φα­ση τον επό­με­νο μήνα αν γίνει απο­δε­κτή από τους θεσμούς προ­βλέ­πει τη θέσπι­ση νέας ρύθ­μι­σης εξό­φλη­σης των χρε­ών προς τα ταμεία μέχρι και 120 δόσε­ων ανά­λο­γα με τις οικο­νο­μι­κές δυνα­τό­τη­τες του οφει­λέ­τη και του «πρό­τε­ρου βίου» του (αν είναι δηλα­δή «στρα­τη­γι­κός κακο­πλη­ρω­τής»).

Ειδι­κό­τε­ρα προ­τεί­νε­ται:

  • Με εφά­παξ κατα­βο­λή της οφει­λής να γίνε­ται ολι­κή δια­γρα­φή των προ­σαυ­ξή­σε­ων και των προ­στί­μων, δηλα­δή στο 25% της κύριας οφει­λής.
  • Με εξό­φλη­ση της οφει­λής με 60 δόσεις να μειώ­νο­νται κατά 75% οι προ­σαυ­ξή­σεις.
  • Με εξό­φλη­ση της οφει­λής με 120 δόσεις να επέλ­θει μεί­ω­ση κατά 35% των προ­σαυ­ξή­σε­ων.
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας