Η Βρετανία δεν δημοσιεύει την έκθεση για την χρηματοδότηση του ισλαμικού εξτρεμισμού

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
28

Οι κυβερ­νή­σεις δεν υπη­ρε­τούν τους λαούς αλλά διά­φο­ρα συμ­φέ­ρο­ντα. Γι’ αυτό πολύ συχνά απο­κρύ­πτουν από τους λαούς τερά­στια μυστι­κά προ­κει­μέ­νου να μην κατα­λά­βει ο κοσμά­κης τι πραγ­μα­τι­κά συμ­βαί­νει και πόσο δια­φο­ρε­τι­κά είναι τα πράγ­μα­τα, από τα παρα­μύ­θια που δια­δί­δουν πολι­τι­κοί και δημο­σιο­γρά­φοι (Φάκε­λος Κύπρου, Δίδυ­μοι Πύρ­γοι και τώρα …Χρη­μα­το­δό­τη­ση του ISIS).

Μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποί­η­σαν λεφτά των φορο­λο­γου­μέ­νων για να πλη­ρώ­σουν τους απο­κε­φα­λι­στές, αλλά οι φορο­λο­γού­με­νοι δεν έχουν δικαί­ω­μα στην ενη­μέ­ρω­ση.

Πηγή: real.gr

Η βρε­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι δεν θα δώσει στην δημο­σιό­τη­τα το πλή­ρες κεί­με­νο της έκθε­σης για τις πηγές χρη­μα­το­δό­τη­σης του ισλα­μι­κού εξτρε­μι­σμού στην Βρε­τα­νία, προ­κα­λώ­ντας την αντί­δρα­ση της αντι­πο­λί­τευ­σης που κατη­γό­ρη­σε την κυβέρ­νη­ση ότι επι­χει­ρεί να προ­στα­τεύ­σει την Σαου­δι­κή Αρα­βία.

Η έκθε­ση, που είχε παραγ­γεί­λει ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός Ντέι­βιντ Κάμε­ρον τον Νοέμ­βριο του 2015, μετα­βι­βά­στη­κε στην τωρι­νή κυβέρ­νη­ση πέρ­σι και υπουρ­γοί έχουν βρε­θεί υπό πίε­ση να απο­κα­λύ­ψουν τα ευρή­μα­τα της έκθε­σης σε συνέ­χεια των τριών αιμα­τη­ρών επι­θέ­σε­ων στην Βρε­τα­νία τους τελευ­ταί­ους μήνες από φερό­με­νους ισλα­μι­στές.

Η υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Άμπερ Ρουντ όμως τόνι­σε ότι η κυβέρ­νη­ση δεν θα προ­χω­ρή­σει στην πλή­ρη δημο­σιο­ποί­η­ση των πορι­σμά­των της έκθε­σης, παρό­λο που κάποιες εξτρε­μι­στι­κές ισλα­μι­στι­κές οργα­νώ­σεις λαμ­βά­νουν εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες λίρες.

«Η από­φα­ση ελή­φθη εξαι­τί­ας του όγκου των προ­σω­πι­κών πλη­ρο­φο­ριών που περιέ­χο­νται στην έκθε­ση και για λόγους εθνι­κής ασφά­λειας», υπο­γράμ­μι­σε στην γρα­πτή της ανα­κοί­νω­ση προς το κοι­νο­βού­λιο η Ρουντ.

Σύμ­φω­να με την έκθε­ση, η πλέ­ον συνή­θης πηγή υπο­στή­ρι­ξης αυτών των οργα­νώ­σε­ων είναι μικρές, ανώ­νυ­μες δωρε­ές από ανθρώ­πους που έχουν βάση την Βρε­τα­νία, ανέ­φε­ρε η Ρουντ.
Παράλ­λη­λα όμως υπο­γραμ­μί­ζε­ται ότι ξένες χρη­μα­το­δο­τή­σεις απο­τε­λούν μια σημα­ντι­κή πηγή εσό­δων για έναν μικρό αριθ­μό οργα­νώ­σε­ων.

«Η ξένη υπο­στή­ρι­ξη έχει επι­τρέ­ψει σε άτο­μα να σπου­δά­ζουν σε ινστι­τού­τα που διδά­σκουν βαθιά συντη­ρη­τι­κές μορ­φές του Ισλάμ», επι­ση­μαί­νει στην ανα­κοί­νω­ση η Ρουντ. «Κάποια από αυτά τα άτο­μα έχουν προ­κα­λέ­σει έκτο­τε ανη­συ­χί­ες για εξτρε­μι­σμό», προ­σθέ­τει.

Επι­κρι­τές χαρα­κτή­ρι­σαν την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης μια συγκά­λυ­ψη για την προ­στα­σία της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας, ισχυ­ρού συμ­μά­χου της Βρε­τα­νί­ας στον Αρα­βι­κό Κόλ­πο.

Η βου­λευ­τής Καρο­λίν Λού­κας, συμπρό­ε­δρος του Πρά­σι­νου Κόμ­μα­τος, η οποία ασκού­σε πίε­ση στην κυβέρ­νη­ση για την πλή­ρη δημο­σιο­ποί­η­ση της έκθε­σης χαρα­κτή­ρι­σε απα­ρά­δε­κτη την ανα­κοί­νω­ση της Ρουντ.

«Η ανα­κοί­νω­ση δεν δίνει απο­λύ­τως κανέ­να στοι­χείο, όπως ποιες είναι οι χώρες από όπου προ­έρ­χε­ται η ξένη χρη­μα­το­δό­τη­ση του εξτρε­μι­σμού – αφή­νο­ντας την κυβέρ­νη­ση εκτε­θειμ­μέ­νη σε περαι­τέ­ρω κατη­γο­ρί­ες για την άρνη­σή της να εκθέ­σει τον ρόλο που δια­δρα­μα­τί­ζει το σαου­δα­ρα­βι­κό χρή­μα στην τρο­μο­κρα­τία στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο», δήλω­σε η Λού­κας.

Την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα η ομά­δα προ­βλη­μα­τι­σμού Henry Jackson Society έδω­σε στην δημο­σιό­τη­τα μια έκθε­ση που ανέ­φε­ρε ότι η ξένη χρη­μα­το­δό­τη­ση του ισλα­μι­κού εξτρε­μι­σμού στην Βρε­τα­νία προ­έρ­χε­ται κυρί­ως από κυβερ­νή­σεις και ιδρύ­μα­τα που συν­δέ­ο­νται με κυβερ­νή­σεις χωρών του Κόλ­που, καθώς και του Ιράν.

«Ο βασι­κό­τε­ρος χρη­μα­το­δό­της ανά­με­σα σε αυτές τις χώρες είναι η Σαου­δι­κή Αρα­βία, η οποία από την δεκα­ε­τία του 1960 ξοδεύ­ει πολ­λά δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια για να προ­ω­θή­σει τον ουα­χα­μπι­σμό σε όλο τον ισλα­μι­κό κόσμο, όπως και σε μου­σουλ­μα­νι­κές κοι­νό­τη­τες στην Δύση», υπο­γραμ­μί­ζε­ται στην έκθε­ση.

Ο Τιμ Φάρον, ηγέ­της των Φιλε­λεύ­θε­ρων Δημο­κρα­τών δήλω­σε ότι η κυβέρ­νη­ση θα πρέ­πει να κατο­νο­μά­σει και να δια­πο­μπεύ­σει «τους αυτουρ­γούς αισχρών ιδε­ο­λο­γιών», μετα­ξύ αυτών τους «υπο­τι­θέ­με­νους συμ­μά­χους όπως την Σαου­δι­κή Αρα­βία και το Κατάρ».

Έπει­τα από την επί­θε­ση τριών ισλα­μι­στών στην Γέφυ­ρα του Λον­δί­νου τον περα­σμέ­νο μήνα, στην οποία σκο­τώ­θη­καν οχτώ άνθρω­ποι, ο ηγέ­της των Εργα­τι­κών Τζέ­ρε­μι Κόρ­μπιν είχε δηλώ­σει ότι η Βρε­τα­νία χρειά­ζε­ται να κάνει «κάποιες δύσκο­λες συζη­τή­σεις» με την σύμ­μα­χό της Σαου­δι­κή Αρα­βία και άλλες χώρες του Κόλ­που.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας