ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Οι «παραδοσιακοί ρόλοι» των μαμάδων θα απαγορεύονται πλέον στις διαφημίσεις γιατί δημιουργούν «βλάβη»

Οι διαφημίσεις επίτηδες υπερπροβάλλουν ομοφυλόφιλους και μη λευκούς γιατί έτσι είναι πλέον η «μοντέρνα κοινωνία»

0
62

Μαμά­δες που μαγει­ρεύ­ουν και καθα­ρί­ζουν θα απα­γο­ρευ­τούν στις δια­φη­μί­σεις σε ολό­κλη­ρο το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο από το επό­με­νο έτος, μετά από μια μελέ­τη που ανέ­φε­ρε ότι οι παρα­δο­σια­κοί ρόλοι των φύλων είναι “επι­βλα­βείς και ξεπε­ρα­σμέ­νοι”.

Η από­φα­ση για αυστη­ρό­τε­ρα μέτρα ανα­κοι­νώ­θη­κε από τις επι­τρο­πές δια­φη­μι­στι­κής πρα­κτι­κής (CAP) αυτή την εβδο­μά­δα, μετά από άρθρο που δημο­σιεύ­θη­κε το καλο­καί­ρι, που προσ­διό­ρι­ζε τα «στε­ρε­ό­τυ­πα φύλου» σε δια­φη­μί­σεις ότι «οδη­γούν σε ανι­σό­τη­τα» μετα­ξύ ανδρών και γυναι­κών.

«Οπου­δή­πο­τε εμφα­νί­ζο­νται ή ενι­σχύ­ο­νται, τα στε­ρε­ό­τυ­πα φύλου μπο­ρούν να οδη­γή­σουν σε ψυχι­κή, σωμα­τι­κή και κοι­νω­νι­κή βλά­βη που μπο­ρεί να περιο­ρί­σει τις δυνα­τό­τη­τες των ομά­δων και των ατό­μων», ανα­φέ­ρει η μελέ­τη της Υπη­ρε­σί­ας Δια­φη­μι­στι­κών Προ­τύ­πων (ASA).

Οι απει­κο­νί­σεις που θεω­ρού­νται προ­βλη­μα­τι­κές περι­λαμ­βά­νουν τα “μέλη της οικο­γέ­νειας που δημιουρ­γούν ένα χάος στο σπί­τι, ενώ η γυναί­κα έχει την απο­κλει­στι­κή ευθύ­νη για τον καθα­ρι­σμό του” και δια­φη­μί­σεις που “προ­τεί­νουν ότι μια συγκε­κρι­μέ­νη δρα­στη­ριό­τη­τα είναι ακα­τάλ­λη­λη για τα αγό­ρια επει­δή είναι στε­ρε­ο­τυ­πι­κά συν­δε­δε­μέ­νη με κορί­τσια ή αντί­στρο­φα”.

Η Nanette Newman, η ηθο­ποιός που εμφα­νί­στη­κε στις δια­φη­μί­σεις Fairy Liquid της δεκα­ε­τί­ας του 1980, δήλω­σε στην Daily Mail ότι η απα­γό­ρευ­ση είναι “απί­στευ­τα γελοία”.

Σε τι παρά­ξε­νο κόσμο ζού­με, όπου οι δια­φη­μί­σεις στις οποί­ες πρω­τα­γω­νί­στη­σα θα μπο­ρούν σήμε­ρα να θεω­ρη­θούν επι­βλα­βείς, όμως θεω­ρεί­ται απο­λύ­τως απο­δε­κτό γυναί­κες να εμφα­νί­ζο­νται στην mainstream τηλε­ό­ρα­ση να κάνουν σεξ”, είπε στην Mail.

Ενώ οι εκστρα­τεί­ες για την αλλα­γή της άπο­ψης της κοι­νω­νί­ας που παρου­σιά­ζε­ται σε δια­φη­μί­σεις έχουν σκο­πό να αυξή­σουν την ισό­τη­τα, μπο­ρεί να έχουν ως απο­τέ­λε­σμα την παρα­μόρ­φω­ση των παρα­στά­σε­ων με δια­φο­ρε­τι­κό τρό­πο. Η Breitbart London ανέ­φε­ρε τον Αύγου­στο μια σημα­ντι­κή έρευ­να σημα­ντι­κών δια­φη­μι­στι­κών εται­ρειών στη Βρε­τα­νία, η οποία δια­πί­στω­σε ότι οι επι­χει­ρή­σεις εκπρο­σω­πούν υπερ­βο­λι­κά εθνο­τι­κές μειο­νό­τη­τες και ομο­φυ­λό­φι­λους στο μάρ­κε­τινγκ τους, προ­κει­μέ­νου να απο­τρέ­ψουν κατη­γο­ρί­ες για «μισαλ­λο­δο­ξία».

Η πλειο­ψη­φία των 500 δια­φη­μι­ζό­με­νων που συμ­με­τεί­χαν στην έρευ­να παρα­δέ­χτη­κε ότι πραγ­μα­το­ποιού­σαν εκστρα­τεί­ες παρα­γω­γής που περιε­λάμ­βα­ναν ζευ­γά­ρια ομο­φυ­λο­φί­λων και “μη παρα­δο­σια­κές οικο­γέ­νειες”, ακό­μη και αν κάνο­ντάς το αυτό έρχο­νταν σε σύγκρου­ση με την ταυ­τό­τη­τα της μάρ­κας τους, ενώ οι μισοί από τους ερω­τη­θέ­ντες ανέ­φε­ραν ότι χρη­σι­μο­ποιούν λιγό­τε­ρους λευ­κούς, οι οποί­οι, όπως είπαν, δεν αντι­προ­σω­πεύ­ουν πλέ­ον την “μοντέρ­να κοι­νω­νία”.*


Δια­φη­μι­στές την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα ζήτη­σαν από τους πωλη­τές παι­χνι­διών να ξανα­φτιά­ξουν τους κατα­λό­γους τους έτσι ώστε να απει­κο­νί­ζουν έναν κόσμο στον οποίο τα αγό­ρια είναι πιθα­νό να παί­ζουν με κού­κλες ως κορί­τσια.

Ελπί­ζο­ντας να δημιουρ­γή­σει κοι­νω­νι­κά ένα μέλ­λον στο οποίο δεν θα υπάρ­χει «διά­κρι­ση» σε άνδρες και γυναί­κες, η εκστρα­τεία Let Toys Be Toys υπο­στη­ρί­ζει ότι η παρου­σί­α­ση του παι­χνι­διού με τρό­πο που υπο­δη­λώ­νει ότι ορι­σμέ­νες δρα­στη­ριό­τη­τες συν­δέ­ο­νται περισ­σό­τε­ρο με αγό­ρια ή κορί­τσια προ­κα­λεί «μακρο­χρό­νια» βλά­βη στα παι­διά.

Ενώ το Let Toys Be Toys επι­μέ­νει ότι τα στε­ρε­ό­τυ­πα των φύλων είναι «κου­ρα­σμέ­να και ξεπε­ρα­σμέ­να», η έρευ­να δεί­χνει ότι τα φύλα έχουν μια βιο­λο­γι­κή προ­διά­θε­ση σε ορι­σμέ­να παι­χνί­δια, ενώ παι­διά ηλι­κί­ας του­λά­χι­στον εννέα μηνών προ­τι­μούν παι­χνί­δια ειδι­κά για το φύλο τους.

Η τάση έχει παρα­τη­ρη­θεί και σε άλλα πρω­τεύ­ο­ντα, με επι­στή­μο­νες να έχουν παρα­τη­ρή­σει ότι οι αρσε­νι­κοί πίθη­κοι rhesus προ­τι­μούν να παί­ζουν με τρο­χο­φό­ρα παι­χνί­δια, όπως φορ­τη­γά παρά βελού­δι­νες κού­κλες, τις οποί­ες προ­τι­μού­σαν τα θηλυ­κά!

* Παρα­κά­τω στιγ­μιό­τυ­πα από κάποιες δια­φη­μί­σεις ανά­λο­γου πνεύ­μα­τος που εμφα­νί­ζο­νται ή εμφα­νί­στη­καν στην ελλη­νι­κή τηλε­ό­ρα­ση

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας