Ξανά στον «πάγο» οι υποθέσεις φοροδιαφυγής από τις λίστες

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
3

Για να βάλουν φόρους σε ανύ­παρ­κτα εισο­δή­μα­τα και να οδη­γή­σουν στην πεί­να τους πιο φτω­χούς… έκα­ναν το Σύνταγ­μα κου­ρε­λό­χαρ­το… με το πρό­σχη­μα της εθνι­κής ανά­γκης!

Μόλις ήρθε η σει­ρά να ασχο­λη­θούν με τα μεγά­λα ψάρια, που συμπε­ρι­λαμ­βά­νουν πολι­τι­κούς, δικα­στι­κούς, δημο­σιο­γρά­φους, χρη­μα­τι­στές, εμπό­ρους όπλων κι άλλους μαφιό­ζους… βρί­σκουν κάθε τρό­πο να καθυ­στε­ρή­σουν τη δια­δι­κα­σία.

Ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά το NEWS 247:

Ακό­μα μία από­φα­ση του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας βάζει “πάγο” στον έλεγ­χο φορο­δια­φυ­γής από τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς του εξω­τε­ρι­κού, οι οποί­οι έφτα­σαν και ελέγ­χο­νται από την ελλη­νι­κή Δικαιο­σύ­νη σε λίστες. Το Β’ Τμή­μα του ΣτΕ, ακο­λου­θώ­ντας την πάγια νομο­λο­γία, επέ­στρε­ψε υπό­θε­ση πολί­τη στο Διοι­κη­τι­κό Εφε­τείο Αθή­νας, αναι­ρώ­ντας εν μέρει προη­γού­με­νη από­φα­σή του, προ­κει­μέ­νου να ερευ­νή­σει εκ νέου την περί­πτω­ση αυτή.

Η υπό­θε­ση αφο­ρά σε πρό­στι­μο που επι­βλή­θη­κε σε φορο­λο­γού­με­νο για εμβά­σμα­τα που απε­στά­λη­σαν από προ­σω­πι­κό λογα­ρια­σμό του στο εξω­τε­ρι­κό. Σύμ­φω­να με την από­φα­ση του Εφε­τεί­ου, τα ποσά των εμβα­σμά­των των ετών 2010 και 2011 δεν καλύ­πτο­νταν από τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­μα­τα προη­γου­μέ­νων ετών κατά τα ποσά των 2.941.261,98 ευρώ και 535.294,33 ευρώ αντί­στοι­χα. Παράλ­λη­λα, κρί­θη­κε πως η προ­έ­λευ­ση των χρη­μά­των, συνο­λι­κού ύψους 3,47 εκατ. ευρώ δεν ήταν γνω­στή.

Το σκεπτικό

Ο σύμ­βου­λοι της Επι­κρα­τεί­ας όμως, και με αυτή την από­φα­ση (υπ’ αριθμ. 1225/2017) επέ­στρε­ψε την υπό­θε­ση στο Διοι­κη­τι­κό Εφε­τείο για να εκδό­σει νέα κρί­ση, επι­ση­μαί­νο­ντας μετα­ξύ άλλων ότι:

  • η μετα­φο­ρά, με έμβα­σμα, χρη­μα­τι­κού ποσού από τρα­πε­ζι­κό λογα­ρια­σμό του φορο­λο­γού­με­νου (στον οποίο δεν υπάρ­χει συν­δι­καιού­χος) σε άλλο τρα­πε­ζι­κό λογα­ρια­σμό του ίδιου προ­σώ­που δεν ενέ­χει προ­σαύ­ξη­ση της περιου­σί­ας του και
  • το ποσό τρα­πε­ζι­κού λογα­ρια­σμού που τρο­φο­δό­τη­σε το έμβα­σμα και λογί­ζε­ται ως φορο­λο­γη­τέο εισό­δη­μα από ελευ­θέ­ριο επάγ­γελ­μα του δικαιού­χου του λογα­ρια­σμού φορο­λο­γεί­ται ως εισό­δη­μα της χρήσης/διαχειριστικής περιό­δου κατά την οποία (προ­κύ­πτει ότι) εισή­χθη το ποσό αυτό στην περιου­σία του δικαιού­χου του λογα­ρια­σμού και, συνε­πώς, κρί­σι­μος δεν είναι, του­λά­χι­στον κατ’ αρχήν, ο χρό­νος διε­νέρ­γειας του εμβά­σμα­τος, αλλά ο χρό­νος της κατά­θε­σης του επί­μα­χου ποσού (ή, σε περί­πτω­ση τμη­μα­τι­κής κατά­θε­σής του, ο χρό­νος που κατα­τέ­θη­κε καθέ­να από τα τμή­μα­τά του) στον τρα­πε­ζι­κά λογα­ρια­σμό, του δικαιού­χου, μέσω του οποί­ου έγι­νε το έμβα­σμα, είτε ο προ­γε­νέ­στε­ρος αυτού χρό­νος κατά τον οποίο (προ­κύ­πτει ότι) επήλ­θε η αντί­στοι­χη προ­σαύ­ξη­ση της περιου­σί­ας του.

Αντω­νία Ξυνού

Πηγή: news247.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας