Ξαναλλάζει η DIGEA την κωδικοποίηση… στα σκουπίδια οι αποκωδικοποιητές;

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
200

Σ’ αυτήν τη χώρα που δεν ξέρου­με ποιος κυβερ­νά­ει… το κρά­τος δίνει εξου­σί­ες σε ιδιω­τι­κές ανώ­νυ­μες εται­ρί­ες (ΑΕΠΙ, DIGEA) που δρουν με νόμο ενά­ντια στο κρά­τος (!) κι έχου­με τα εξής τρα­γε­λα­φι­κά:

Το ίδιο το κρά­τος έδω­σε με νόμο εξου­σί­ες στην DIGEA και κατά­φε­ραν έτσι ώστε η DIGEA να εκπέ­μπει με δια­φο­ρε­τι­κή κωδι­κο­ποί­η­ση από αυτή που χρη­σι­μο­ποιούν τα κρα­τι­κά κανά­λια! Δηλα­δή το κρά­τος των κλό­ουν και των πρα­κτό­ρων φρό­ντι­σε με νόμο να κάνει μπά­χα­λο τα θέμα­τα κωδι­κο­ποί­η­σης κι επι­πλέον να ζημιώ­σει συνει­δη­τά τα κρα­τι­κά τηλε­ο­πτι­κά κανά­λια.

Επει­δή όλα γίνο­νται κατά παραγ­γε­λία ξένων και παί­ζο­νται πολ­λά λεφτά σε πατε­ντα­ρι­σμέ­νες κωδι­κο­ποι­ή­σεις και δικαιώ­μα­τα χρή­σης κ.λπ. κι επει­δή οι Έλλη­νες πολι­τι­κοί δεν έχουν ιδέα τι ψηφί­ζουν …αφού το μόνο που τους ενδια­φέ­ρει είναι να αρπά­ξουν όσα περισ­σό­τε­ρα μπο­ρούν όσο είναι στα πράγ­μα­τα …ανα­κοι­νώ­νει η DIGEA, ότι αλλά­ζει ΞΑΝΑ το σύστη­μα κωδι­κο­ποί­η­σης… που σημαί­νει ότι τα ιδιω­τι­κά κανά­λια θα αλλά­ξουν και πάλι κωδι­κο­ποί­η­ση εκπο­μπής και θα αχρη­στευ­θούν για δεύ­τε­ρη φορά ολο­καί­νουρ­γιες τηλε­ο­ρά­σεις κι απο­κω­δι­κο­ποι­η­τές που υπο­χρε­ώ­θη­κε ο κοσμά­κης να ξοδευ­τεί και να αγο­ρά­σει εν μέσω κρί­σης.

Το… χαμό που έγι­νε με τη «γέν­νη­σή» της και τη μετά­βα­ση στην ψηφια­κή επο­χή κατά την οποία πολ­λές τηλε­ο­ρά­σεις δεν ήταν συμ­βα­τές με το σήμα και οι κατα­να­λω­τές ανα­γκά­στη­καν να επι­βα­ρυν­θούν με το κόστος αγο­ράς κατάλ­λη­λου δέκτη, προ­σπα­θεί να προ­λά­βει η DIGEA.

Βέβαια, η σχε­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση από την πάρο­χο εται­ρεία ενι­σχύ­ει και τις από­ψεις της Ένω­σης Ιδιω­τι­κών Τηλε­ο­πτι­κών Σταθ­μών Εθνι­κής Εμβέ­λειας που λόγω της ανα­βάθ­μι­σης της τεχνο­λο­γί­ας επί­γειας ψηφια­κής ευρυ­εκ­πο­μπής σε DVD-T2 υπο­στη­ρί­ζουν την αύξη­ση των αδειών από 7 -που έχει απο­φα­σί­σει το Εθνι­κό Συμ­βού­λιο Ραδιο­τη­λε­ό­ρα­σης — σε 12 και να μην πλη­ρώ­σουν για την από­κτη­σή τους οικο­νο­μι­κό τίμη­μα.

Συγκε­κρι­μέ­να, η ανα­κοί­νω­ση της DIGEA ανα­φέ­ρει ότι

«Ανα­γκαία για την καλύ­τε­ρη αξιο­ποί­η­ση του τηλε­ο­πτι­κού φάσμα­τος και την κατο­χύ­ρω­ση των  συμ­φε­ρό­ντων της χώρας στο φάσμα είναι η έγκαι­ρη υιο­θέ­τη­ση ενός οδι­κού χάρ­τη μετά­βα­σης στην τεχνο­λο­γία εκπο­μπής τηλε­ο­πτι­κού σήμα­τος, DVB-T2.

Σε συνέ­χεια της συνέ­ντευ­ξης Τύπου της εται­ρεί­ας στις 12/7/2017, η Digea διευ­κρι­νί­ζει:

Η Ελλά­δα όπως και όλες οι όμο­ρες και οι Ευρω­παϊ­κές χώρες ενό­ψει του 2ου ψηφια­κού μερί­σμα­τος, θα απο­δώ­σει τμή­μα του σημε­ρι­νού τηλε­ο­πτι­κού φάσμα­τος, στην κινη­τή τηλε­φω­νία μετα­ξύ του 2020 και 2022. Ταυ­τό­χρο­να με την από­δο­ση του φάσμα­τος, είναι μονό­δρο­μος για τη χώρα να υιο­θε­τή­σει τη νέα τεχνο­λο­γία  DVB-Τ2 για την τηλε­ό­ρα­ση. Σε δια­φο­ρε­τι­κή περί­πτω­ση, λόγω του διε­θνούς συντο­νι­σμού και τη χρή­ση της τεχνο­λο­γί­ας DVB-T2 από τις όμο­ρες χώρες, η Ελλά­δα κιν­δυ­νεύ­ει να απο­λέ­σει σπά­νιο Εθνι­κό Πόρο που είναι οι τηλε­ο­πτι­κές συχνό­τη­τες και να θέσει σε κίν­δυ­νο την ίδια τη λει­τουρ­γία των ιδιω­τι­κών και δημό­σιων τηλε­ο­πτι­κών δικτύ­ων σε πολ­λές περιο­χές ανά την επι­κρά­τεια.

Είναι καθή­κον των Ψηφια­κών Παρό­χων αλλά παράλ­λη­λα και υπο­χρέ­ω­ση της Πολι­τεί­ας να υιο­θε­τή­σει έγκαι­ρα έναν οδι­κό χάρ­τη ενερ­γειών και να προ­βεί στην απα­ραί­τη­τη ενη­μέ­ρω­ση όλων των εμπλε­κό­με­νων μερών και ιδιαί­τε­ρα των πολι­τών, για την απα­ραί­τη­τη προ­ε­τοι­μα­σία που απαι­τεί­ται ώστε να υπάρ­ξει ομα­λή μετά­βα­ση χωρίς περιτ­τό κόστος στη νέα τεχνο­λο­γία.

Συγκε­κρι­μέ­να:

α) Οι Ψηφια­κοί Πάρο­χοι της Ιδιω­τι­κής και Δημό­σιας Τηλε­ό­ρα­σης πρέ­πει να ενη­με­ρω­θούν θεσμι­κά για το ανα­λυ­τι­κό χρο­νο­διά­γραμ­μα μετά­βα­σης στη νέα τεχνο­λο­γία ώστε να προ­βούν έγκαι­ρα στην επι­λο­γή κατάλ­λη­λου εξο­πλι­σμού και επεν­δύ­σε­ων στο δίκτυό τους.

β) Οι εμπλε­κό­με­νες επι­χει­ρή­σεις της αγο­ράς (εισα­γω­γείς τηλε­ο­ρά­σε­ων καθώς και κατα­στή­μα­τα λια­νι­κής και χον­δρι­κής πώλη­σης) πρέ­πει να ενη­με­ρω­θούν ώστε να εισά­γουν από τώρα και να δια­θέ­τουν στο κοι­νό τις συμ­βα­τές με τη νέα τεχνο­λο­γία συσκευ­ές. Με την έγκαι­ρη ενη­μέ­ρω­ση θα απο­φευ­χθεί η μετα­τρο­πή της χώρας σε απο­θε­τή­ριο τηλε­ο­ρά­σε­ων παλαιάς τεχνο­λο­γί­ας, που δεν θα δια­τί­θε­νται πλέ­ον στις λοι­πές Ευρω­παϊ­κές χώρες και δεν θα είναι συμ­βα­τές με τη νέα τεχνο­λο­γία (υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι αυτό συνέ­βη στην Ελλά­δα την προη­γού­με­νη δεκα­ε­τία με την τεχνο­λο­γία κωδι­κο­ποί­η­σης και συμπί­ε­σης σήμα­τος mpeg2 με πολύ αρνη­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα για το κοι­νό, ανά­γκη αγο­ράς απο­κω­δι­κο­ποι­η­τών κλπ).

γ) Οι Έλλη­νες κατα­να­λω­τές πρέ­πει να ενη­με­ρω­θούν ώστε να επι­λέ­γουν για τις νέες αγο­ρές τους τις συμ­βα­τές με τη νέα τεχνο­λο­γία τηλε­ο­ρά­σεις. Έτσι θα προ­στα­τεύ­σουν την επέν­δυ­σή τους και δεν θα χρεια­στεί στο μέλ­λον να προ­βούν σε επι­πλέ­ον αγο­ρά απο­κω­δι­κο­ποι­η­τών DVB-T2 για να λαμ­βά­νουν το τηλε­ο­πτι­κό σήμα».

Συνε­πώς η DIGEA προει­δο­ποιεί όσους κατα­να­λω­τές αγο­ρά­σουν τηλε­ο­ρά­σεις, αλλά και απο­κω­δι­κο­ποι­η­τές να υπο­στη­ρί­ζουν την τεχνο­λο­γία που θα ισχύ­σει, αλλά είναι σαφές ότι με αυτόν τον τρό­πο… υπεν­θυ­μί­ζει στην κυβέρ­νη­ση την έλευ­ση της και­νούρ­γιας τεχνο­λο­γί­ας ενι­σχύ­ο­ντας τις από­ψεις της ΕΙΤΗΣΕΕ για το δια­γω­νι­σμό των τηλε­ο­πτι­κών αδειών.

Πηγή: typologies.gr
Πηγή: lifo.gr
Πηγή: efsyn.gr

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας