Ξεκατινιάζεται δημοσίως η πρώην του Βασάλου… Viral στο Facebook

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
35

Έχου­με φτά­σει στο σημείο, να χωρί­ζου­με μέσα από το… facebook. Το αρχαίο ρητό “Τα εν οίκω μη εν δήμω” πάει περί­πα­το, όπως πάει περί­πα­το όλος ο Ελλη­νι­κός τρό­πος ζωής. Δεν χρεια­ζό­μα­στε πλέ­ον την “Κατί­να” της γει­το­νιάς να μας ξεφω­νί­σει. Το κάνου­με και μόνοι μας και μάλι­στα σε πρώ­τη ευκαι­ρία.

Και όλα αυτά, δεν είναι λόγω κρί­σης. Όχι. Αυτά φέρα­νε την κρί­ση. Η δια­σπο­ρά της ελευ­θε­ριό­τη­τας από τα λαμό­για, ήταν το όχη­μα για να μας φάνε την Χώρα.

Τα κανά­λια τους ευθύ­νο­νται σε μεγά­λο βαθ­μό, που δια­παι­δα­γώ­γη­σαν έτσι την κοι­νω­νία. Εδώ και 27 χρό­νια τώρα, αντί να βλέ­που­με στην οθό­νη μας σημα­ντι­κούς ανθρώ­πους και πρά­ξεις ώστε να παρα­δειγ­μα­τι­ζό­μα­στε εμείς, αλλά κυρί­ως τα παι­διά μας, μας έβα­ζαν να βλέ­που­με από το πρωί ως το βρά­δυ, ντα­χντιρ­τί και τρα λα λα από ατά­λα­ντους, δια­φθεί­ρο­ντας μας στην κυριο­λε­ξία. Πόσο να αντέ­ξει η νοι­κο­κυ­ρά η κακο­μοί­ρα όταν βλέ­πει ότι αυτή κοπιά­ζει και αγω­νιά, ενώ όλες οι ξετσί­πω­τες σουρ­λου­λού­δες ζουν στον “αφρό” και κυρί­ως, να χαί­ρουν εκτί­μη­σης από τους τρι­γύ­ρω -έστω και για λίγο-. Ειδι­κά τα παι­διά που μεγά­λω­σαν μέσα σε αυτό το σκη­νι­κό και θεω­ρούν φυσιο­λο­γι­κή όλη αυτή την ελευ­θε­ριό­τη­τα είναι το κύριο δρά­μα της Ελλη­νι­κής κοι­νω­νί­ας. Όταν η που­τα­νιά φεύ­γει από τα μπουρ­δέ­λα και μπαί­νει στα σπί­τια των νοι­κο­κυ­ραί­ων, τότε κλά­φτα Χαρά­λα­μπε… Όταν η νοι­κο­κυ­ρο­σύ­νη φεύ­γει, έρχε­ται ο Σόι­μπλε με την Λαγκάρντ και την τοκο­γλυ­φι­κή τους παρέα.

Δεί­τε παρα­κά­τω την πρώ­ην του… Βασά­λου (κι αν τυχόν και δεν ξέρε­τε ποιος είναι ο Βασά­λος, μην το πεί­τε παρα­πέ­ρα διό­τι κιν­δυ­νεύ­ε­τε να χαρα­κτη­ρι­στεί­τε εξω­γή­ι­νοι), πως “δίνε­ται” από μόνη της δημό­σια, για ένα θέμα που αφο­ρά απο­κλει­στι­κά την προ­σω­πι­κή της ζωή.

Αυτά, και… ο Θεός βοη­θός…

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας