Ξεκίνησε η δίκη του πρώην προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
3

Με το εδώ­λιο του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Πλημ­με­λη­μά­των της Αθή­νας κενό και τον Ανδρέα Γεωρ­γί­ου να εκπρο­σω­πεί­ται από τους συνη­γό­ρους του ξεκί­νη­σε η εκδί­κα­ση της υπό­θε­σης με πρω­τα­γω­νι­στή τον πρώ­ην πρό­ε­δρο της ΕΛΣΤΑΤ ο οποί­ος κατη­γο­ρεί­ται για παρά­βα­ση καθή­κο­ντος.

Ο κ. Γεωρ­γί­ου, ο οποί­ος καλεί­ται να δώσει εξη­γή­σεις για δεύ­τε­ρη φορά μετά την έφε­ση που ασκή­θη­κε κατά της αθω­ω­τι­κής από­φα­σης που είχε εκδο­θεί, φέρε­ται να δια­τή­ρη­σε για μερι­κούς μήνες, μέχρι το τέλος του 2010, παράλ­λη­λα με την ιδιό­τη­τα του επι­κε­φα­λής της ΕΛΣΤΑΤ και εκεί­νη του μέλους του Διε­θνούς Νομι­σμα­τι­κού Ταμεί­ου στο οποίο είχε εργα­στεί επί σει­ρά ετών. Την ίδια ώρα κατη­γο­ρεί­ται ότι δεν συγκα­λού­σε το διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο της ΕΛΣΤΑΤ αν και είχε σχε­τι­κή υπο­χρέ­ω­ση από το νόμο με απο­τέ­λε­σμα να λάβει όλες τις απο­φά­σεις για τα στοι­χεία που αφο­ρούν στο έλλειμ­μα χωρίς την σύμ­φω­νη γνώ­μη τους.
Η δίκη του κ. Γεωρ­γί­ου ξεκί­νη­σε λίγες μόνο ημέ­ρες μετά την απαλ­λα­γή του, για δεύ­τε­ρη φορά, για την κατη­γο­ρία της ψευ­δούς βεβαί­ω­σης, ότι διό­γκω­σε το έλλειμ­μα το 2009, διευ­κο­λύ­νο­ντας την επι­βο­λή των μέτρων δημο­σιο­νο­μι­κής προ­σαρ­μο­γής (μνη­μό­νια).
Ο πρώ­ην αντι­πρό­ε­δρος της ΕΛΣΤΑΤ, Νικ. Λογο­θέ­της όσο το πρώ­ην μέλος του ΔΣ καθη­γή­τρια Ζωή Γεωρ­γα­ντά κατα­θέ­το­ντας στο δικα­στή­ριο έστρε­ψαν τα βέλη τους στον κατη­γο­ρού­με­νο στον οποίο επέρ­ρι­ψαν ευθύ­νες ότι, με τις ενέρ­γειες του, οδή­γη­σε στην διό­γκω­ση του ελλεί­μα­τος του 2009.
«Μπή­καν τα επα­χθή μέτρα, το psi κ.λπ. με αυτό το έλλειμ­μα. Δεν είναι σωστό ότι ο Γεωρ­γί­ου ευθύ­νε­ται για το πρώ­το μνη­μό­νιο, φταί­ει για όλα…»είπε συναι­σθη­μα­τι­κά φορ­τι­σμέ­νος, απευ­θυ­νό­με­νος στο δικα­στή­ριο, ο τότε αντι­πρό­ε­δρος της ΕΛΣΤΑΤ, Νικ. Λογο­θέ­της. Το ακρο­α­τή­ριο στο άκου­σμα του μάρ­τυ­ρα ξέσπα­σε σε χει­ρο­κρο­τή­μα­τα αλλά απο­δο­κι­μα­σί­ας φωνά­ζο­ντας «προ­δό­τες, εξα­γο­ρα­σμέ­νοι, καθάρ­μα­τα…» και την υπε­ρά­σπι­ση να δια­μαρ­τύ­ρε­ται για­τί το δικα­στή­ριο δεν διέ­κο­ψε την συνε­δρί­α­ση για να πέσουν οι τόνοι.
«Το πόσο συναι­σθη­μα­τι­κά αντι­δρά το ακρο­α­τή­ριο δεν με αφο­ρά, η επα­να­φο­ρά της τάξης στην αίθου­σα με αφο­ρά» απά­ντη­σε ο πρό­ε­δρος.

«Έφερνε τα θέματα και αποφάσιζε μόνος του»

Ο Νικ. Λογο­θέ­της κατέ­θε­σε πως ο κατη­γο­ρού­με­νος στην πρώ­τη συνε­δρί­α­ση του νέου ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ, στις 3/8/10, έθε­σε ο ίδιος όλα τα θέμα­τα . «Έφερ­νε τα θέμα­τα και απο­φά­σι­ζε μόνος του. Δεν υπο­γρά­φα­με εμείς απο­φά­σεις. Και ξαφ­νι­κά, επει­δή δια­φω­νού­σα­με, στα­μά­τη­σαν οι συνα­ντή­σεις. Ο Γεωρ­γί­ου είχε εξάρ­τη­ση και όφε­λος από το ΔΝΤ. Το όφε­λος ήταν να πάρει σύντα­ξη και υγειο­νο­μι­κή ασφά­λεια και να εισπράτ­τει τον παχυ­λό μισθό του. Αν το είχε δηλώ­σει στους προ­έ­δρους της Βου­λής στις 30/6/10 δεν θα γινό­ταν πρό­ε­δρος.
Ο ίδιος ο Παπα­κων­στα­ντί­νου τον παρου­σί­α­σε ότι έχει παραι­τη­θεί» κατέ­θε­σε ο μάρ­τυ­ρας και παρου­σί­α­σε στο δικα­στή­ριο επι­στο­λή στον Πολ Τόμ­σεν του ΔΝΤ με την οποία «του ζητού­σε βοή­θεια να αλλά­ξει ο ιδρυ­τι­κός νόμος της ΕΛΣΤΑΤ για να μπο­ρεί να απο­φα­σί­ζει μόνος του»(…) «Η υπο­ψία μας ήταν ότι ο Γεωρ­γί­ου ήθε­λε τη διό­γκω­ση του χρέ­ους. Το έλλειμ­μα του 2009 ήταν το μόνο επι­στη­μο­νι­κό εύρη­μα που θα μας εμπό­δι­ζε να βγού­με στις αγο­ρές και να έρθουν τα μνη­μό­νια. Στο έλλειμ­μα του 2009 μπή­κε και μέρος του χρέ­ους από τα σουα­πς του Σημί­τη για να μπού­με στο ευρώ που έλη­γε το 2020 ή και το 2030 . Έβα­λαν 21 δις χωρίς να υπάρ­χει λόγος ενώ τα σουά­πς δεν είχαν λήξει, μόνο και μόνο για να διο­γκω­θεί το έλλειμ­μα. Προ­σπα­θού­σαν να βάλουν και άλλα μέσα στο έλλειμ­μα, να το φου­σκώ­σουν. Έβα­ζαν και κάποιες ΔΕΚΟ στη Γενι­κή Κυβέρ­νη­ση. Εμείς θέλα­με να γίνουν μελέ­τες, αλλά ο Γεωρ­γί­ου μας παρε­μπό­δι­ζε».
Όπως κατέ­θε­σε ο μάρ­τυ­ρας ο γ.γ. του ΥΠΟΙΚ τον Οκτώ­βριο του 2009 εκτι­μού­σε πως το έλλειμ­μα άγγι­ζε το 6%. Όμως, όπως είπε, ο Παπα­κων­στα­ντί­νου ουσια­στι­κά τον καθαί­ρε­σε και «δια­βί­βα­σε τον Απρί­λιο του 2010 εκτί­μη­ση 12% στην Γιού­ρο­σπατ. Για να κατα­λή­ξου­με στο 13,6 του κ. Πλα­σκο­βί­τη. Όταν ξεκί­νη­σε η δια­δι­κα­σία ζητή­σα­με τις μελέ­τες που έγι­ναν για να κατα­λή­ξει σε αυτή την εκτί­μη­ση. Ουδέ­πο­τε δόθη­καν , προ­φα­νώς δεν υπήρ­χαν. Τελι­κά στις 9/11/10 ο κ. Γεωρ­γί­ου ο οποί­ος ακό­μα τελού­σε υπό εξάρ­τη­ση από το ΔΝΤ, πήρε μόνος του το δικαί­ω­μα να δια­βι­βά­ζει τα στοι­χεία. Σκο­πός του να προ­σπο­ρι­στεί και υλι­κό και ηθι­κό όφε­λος».

«Είχε μεγαλομανία»

Η στα­τι­στι­κός και καθη­γή­τρια Εφαρ­μο­σμέ­νης Οικο­νο­με­τρί­ας Παν. Μακε­δο­νί­ας
Ζωή Γεωρ­γα­ντά υπο­στή­ρι­ξε ότι η συνερ­γα­σία της με τον κατη­γο­ρού­με­νο ήταν προ­βλη­μα­τι­κή και πως αυτό το γεγο­νός το είχε κάνει γνω­στό στους πολι­τι­κούς της προϊ­στα­μέ­νους δηλώ­νο­ντας την πρό­θε­ση της να παραι­τη­θεί.
«Ο Παπα­κων­στα­ντί­νου μου είχε πει «θα κάνε­τε ό,τι πει η Γιού­ρο­στατ», να μην παραι­τη­θώ, ότι είμαι πατριώ­τισ­σα, ίσως ο Γεωρ­γί­ου να είναι αυταρ­χι­κός και θα συνη­θί­σει επει­δή δεν ζει στην Ελλά­δα εδώ και χρό­νια. Όλο το μετέ­πει­τα διά­στη­μα μελε­τού­σα τα στοι­χεία, τον ενη­μέ­ρω­να προ­φο­ρι­κά, του έλε­γα σε προ­σω­πι­κό επί­πε­δο να πάμε για καφέ να του εξη­γή­σω πώς λει­τουρ­γού­με στην Ελλά­δα. «Ψυχο­λό­γος ήσα­σταν; Να τον εξη­με­ρώ­σε­τε, αγροί­κος ήταν;» ρώτη­σε ο πρό­ε­δρος απευ­θυ­νό­με­νος στη μάρ­τυ­ρα για να την ακού­σει να του απα­ντά : «Ναι… Είχε και τη λόξα να είναι μόνος του και της εξου­σί­ας (…) Τη στιγ­μή που έβλε­πα ότι μας έφερ­νε νού­με­ρα από τον ουρα­νό που κανέ­νας μας δεν υπέ­γρα­ψε, τι να έκα­να, να παραι­τη­θώ και να πάω να κοι­μά­μαι ήσυ­χη; Έφερ­νε ξένους νομι­κούς και οικο­νο­μι­κούς συμ­βού­λους. Είχε μεγα­λο­μα­νία με σκο­πό τον προ­σπο­ρι­σμό υλι­κού και ηθι­κού οφέ­λους».
Η μάρ­τυ­ρας υπο­στή­ρι­ξε πως πρό­θε­ση του κατη­γο­ρού­με­νου ήταν να αναρ­ρι­χη­θεί σε υψη­λό­τε­ρη θέση στην Ευρώ­πη και εξέ­φρα­σε την πεποί­θη­ση πως «θα ήταν μονο­ψή­φιο το έλλειμ­μα αν εισα­κουό­μα­σταν τα μέλη του ΔΣ από τον Γεωρ­γί­ου με βάση τα στοι­χεία που είχα (δεν τα είχα όλα). Θα είχα­με μπει στο πρώ­το μνη­μό­νιο που θα έλη­γε το 2013, δηλα­δή θα παίρ­να­με μερι­κές δόσεις και θα τελειώ­να­με. Ούτε θα το νομι­μο­ποιού­σε το πρώ­το μνη­μό­νιο ούτε θα ακο­λου­θού­σε το δεύ­τε­ρο».
Εισαγ­γε­λέ­ας: Αν όλα αυτά που λέτε ισχύ­ουν τότε μιλά­με για πανευ­ρω­παϊ­κή συνω­μο­σία. Απευ­θυν­θή­κα­τε σε κάποιο ευρω­παϊ­κό όργα­νο;
Μάρ­τυ­ρας: Χρειά­ζε­ται αμε­τά­κλη­τη από­φα­ση ελλη­νι­κού δικα­στη­ρί­ου.
Με την έναρ­ξη της ακρο­α­μα­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας το δικα­στή­ριο απέρ­ρι­ψε την ένστα­ση της υπε­ρά­σπι­σης για απόρ­ρι­ψη της έφε­σης ως μη αιτιο­λο­γη­μέ­νης «Πρό­κει­ται για δια­τρι­βή… Και οδη­γεί στην εξα­φά­νι­ση της πρω­τό­δι­κης από­φα­σης» τόνι­σε στην εισή­γη­ση του ο εισαγ­γε­λέ­ας. Επι­πλέ­ον, το δικα­στή­ριο απέρ­ρι­ψε το αίτη­μα των πρώ­ην μελών του ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ Νικ. Λογο­θέ­τη και Ζωής Γεωρ­γα­ντά να παρα­στούν στη δίκη ως πολι­τι­κή αγω­γή.
Η δίκη θα συνε­χι­στεί στις 18 Ιου­λί­ου.

Πηγή: newsbeast.gr

 


 

Πηγή: newsbeast.gr

Λίγες μόνο ημέ­ρες μετά την απαλ­λα­γή του Ανδρέα Γεωρ­γί­ου για την κακουρ­γη­μα­τι­κή κατη­γο­ρία της ψευ­δούς βεβαί­ω­σης που αφο­ρού­σε στην υπό­θε­ση της τεχνη­τής διό­γκω­σης του ελλείμ­μα­τος του 2009 ο πρώ­ην επι­κε­φα­λής της ΕΛΣΤΑΤ κάθε­ται στο εδώ­λιο κατη­γο­ρού­με­νος, αυτή τη φορά, για παρά­βα­ση καθή­κο­ντος.
Σύμ­φω­να με την κατη­γο­ρία, ο κ. Γεωρ­γί­ου είχε δια­τη­ρή­σει για μερι­κούς μήνες, μέχρι το τέλος του 2010, παράλ­λη­λα με την ιδιό­τη­τα του επι­κε­φα­λής της ΕΛΣΤΑΤ και εκεί­νη του μέλους του Διε­θνούς Νομι­σμα­τι­κού Ταμεί­ου στο οποίο είχε εργα­στεί επί σει­ρά ετών. Παράλ­λη­λα, αντι­με­τώ­πι­ζε την κατη­γο­ρία ότι δεν συγκα­λού­σε το διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο της ΕΛΣΤΑΤ αν και είχε σχε­τι­κή υπο­χρέ­ω­ση από το νόμο με απο­τέ­λε­σμα να λάβει όλες τις απο­φά­σεις για τα στοι­χεία που αφο­ρούν το έλλειμ­μα χωρίς την σύμ­φω­νη γνώ­μη τους.
Πρω­τό­δι­κα, ο κ. Γεωρ­γί­ου αθω­ώ­θη­κε για το αδί­κη­μα της παρά­βα­σης καθή­κο­ντος, ωστό­σο, το Δεκέμ­βριο του 2016 ασκή­θη­κε έφε­ση από την Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών της Αθή­νας με απο­τέ­λε­σμα η υπό­θε­ση να κρί­νε­ται εκ νέου ενώ­πιον του Γ΄ Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Πλημ­με­λη­μά­των της Αθή­νας.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας